Brasschaatstraat , Breda
088-6464725 verkoop / 0900-6464725 ondersteuning

Cursus Boekhouding

Cursus Boekhouding

Cursus boekhouding met Minipak Boekhouding 1.26


Opzet van de cursus boekhouden

Hieronder worden in deze cursus boekhouding eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Kijk ook op onze pagina boekhoudcursus

Daarna wordt de volgorde van de onderwerpen aangegeven, die zou moeten worden aangehouden als men vanuit een blanco administratie een nieuwe administratie gaat inrichten. Hierna kan je beginnen met het boeken van dagboekmutaties zoals b.v. contante transacties in dagboek Kas, af-en bijschrijvingen op de bankrekeningen in het dagboek Bank, etc..

Tijdens behandeling van de onderwerpen wordt uitleg gegeven van diverse boekhoudkundige begrippen waarvan kennis noodzakelijk is om de gevolgen van een boeking te kunnen overzien. Dit gebeurt met gebruik van voorbeelden uit het programma. 

Aan het einde van de cursus worden nog enige extra mogelijkheden van het programma behandeld. Deze cursus is geschreven met gebruikmaking van versie 1.26 van het programma. Mogelijk wijken daardoor de mogelijkheden en voorbeelden af van uw huidige versie. Het versienummer wordt weergegeven in het Help/Info-venster. 

 

Doel van een boekhouding

Het bijhouden van een boekhouding heeft 2 belangrijke redenen:

1. Inzicht verkrijgen in geldstromen: Hoeveel geld is er verdiend, waaraan is het uitgegeven en hoeveel is er over, danwel tekort.

2. Voldoen aan een administratieve verplichting: Eenmanszaken, vennootschappen, verenigingen enz. zijn wettelijk verplicht de boekhouding bij te houden, voor de belastingdienst, aandeelhouders, leden enz. 

BV’s en NV’s dienen jaarlijks de cijfers te deponeren bij de kamer van koophandel. Het overgrote deel van het werk aan een boekhouding, zeg 95%, is niet moeilijk en kan dus ook door niet boekhoudkundig onderlegde personen worden gedaan. Dit overgrote deel bestaat uit het boeken van de dagboeken. Dit is het inboeken van kasuitgaven aan de hand van verzamelde bonnen, het inboeken van bankafschriften en eventueel het boeken van verkoop- en inkoopfakturen in de verkoop- en inkoopdagboeken. De kennis die hiervoor nodig is, is vooral te weten welke uitgave op welke grootboekrekening wordt geboekt. Hetzelfde geldt voor de inkomsten. 

Een grootboekrekening of grootboekkaart kan worden gezien als een map waarin uitgaven (kosten) en inkomsten (baten) per soort worden verzameld. De overige 5% van het werk, het moeilijke deel, bestaat uit de jaarafsluiting en een aantal belastingzaken. Voordat het boekjaar kan worden afgesloten dienen een aantal bijzondere (jaar-)boekingen te worden gedaan, zoals het berekenen en boeken van afschrijvingen, het boeken van de waarde van de voorraad etc. Dit  deel kan worden uitbesteed aan een administratiekantoor of een accountant.

 

Beginnen met Minipak Boekhouding

Voordat u kunt beginnen met het boeken van dagboekmutaties dient eerst de volgende stappen te doorlopen.

  • Bepalen welke kosten- en opbrengstsoorten u wilt onderscheiden.

Enkele voorbeelden van kostensoorten zijn Huisvesting, Telefoon, Reclame. Enkele opbrengst-soorten: Omzet producten,  Omzet Levensmiddelen, Ontvangen Rente. Voor elk hiervan moet een grootboek-rekening worden aangemaakt. 

Alle kosten- en opbrengst-grootboekrekeningen vormen samen de Verlies- en Winstrekening (Resultaat-rekening). Het verschil tussen kosten en opbrengsten is  het resultaat. In de linker kolom van de V/W-rekening, debet staan de uitgaven, rechts, credit de inkomsten. Het saldo, het resultaat, staat bij winst links en bij verlies rechts.

  • Vastleggen welke bezittingen en schulden er zijn.

Per soort worden ook weer grootboekrekeningen aangemaakt. Voorbeelden van bezittingen zijn saldi van bankrekeningen, inventaris, tegoeden van klanten. Voorbeelden van schulden zijn leningen, verschuldigde bedragen aan leveranciers en nog af te dragen belastingen. Alle bezit- en schuldgrootboek-rekeningen vormen samen de Balans. Het verschil tussen bezittingen en schulden is het ‘eigen vermogen’ of ‘kapitaal’. In de linker kolom(debet) van de Balans staan de bezittingen, rechts(credit) de schulden. 

Het saldo, het eigen vermogen, staat bij een positief eigen vermogen rechts, als dit negatief is, links. 

De Verlies- en Winstrekening en de Balans vormen samen het rekeningschema.  Het rekeningschema wordt opgemaakt in de GrootboekTabel, die u kunt vinden in het menu Onderhoud, grootboektabel. Over het algemeen bestaat het bovenste deel van het rekeningschema, t/m rekening nummer 3999, uit de Balans en het onderste deel, vanaf rekening nummer 4000, uit de Verlies- en Winstrekening.

In Nederland wordt door accountants- en administratiekantoren meestal een (deze) vaste indeling van het rekeningschema gebruikt. Het opstellen van een juist rekeningschema is erg belangrijk. Is deze bij aanvang niet juist dan heeft dit vaak grote hoeveelheden correcties tot gevolg of dient opnieuw te worden begonnen. Bent uzelf niet (voldoende) boekhoudkundig onderlegd dan is het sterk aan te bevelen de boekhouding te laten inrichten door een vakkundig persoon. Als deze u ook uitlegt hoe dagboek-mutaties moeten worden geboekt, kunt u daarna zelf het meeste werk aan de boekhouding doen.

Hierboven ziet u een deel van het rekeningschema, met bovenin de Balans-rekeningen en daaronder de VerliesWinst (V/W)-rekeningen. 

 

Beginbalans

beginbalans Minipak

U kunt deze ingeven bij onderhoud, grootboektabel, klik op de desbetreffende grootboekrekening en pas het bedrag van deze grootboekrekening aan.

De beginbalans is het totaal van de bezittingen en schulden aan het begin van de boekingsperiode, bv. per 1 januari. 

De beginbalans moet in evenwicht zijn, dus de totalen debet(links) en credit(rechts) moeten gelijk zijn.

Als u een bedrag in de linker kolom boekt, b.v. saldo Kas 235 euro, dient hetzelfde bedrag ook in de rechter kolom, op een tegen rekening te worden geboekt. In de meeste gevallen zal dit de rekening Kapitaal of Eigen vermogen zijn. (Zie verder de opmerkingen hieronder bij Journaalposten en ‘Tegengesteld (dubbel) boekhouden’.)

Bij de Verlies- en Winst-rekeningen staan ook beginsaldi tussen haakjes vermeld. Dit zijn de eindcijfers van het vorige boekjaar, en dienen om op de VerliesWinstrekening een resultaat van het vorige boekjaar af te drukken, ter vergelijking met het huidige boekjaar. (zie bovenstaande VerliesWinstrekening). Deze bedragen zijn pro memorie, en tellen niet mee in de balanstotalen.

De beginbalans van huidig boekjaar is hetzelfde als de eindbalans van de het vorige boekjaar.

Na de jaarafsluiting wordt het nieuwe boekjaar geopend met de cijfers van de eindbalans van het afgesloten boekjaar. Alle bezittingen en schulden worden dus steeds meegenomen naar het volgende boekjaar = transistorisch. 

Dit in tegenstelling tot de Verlies- en Winstrekeningen, die na de op nul worden gesteld en het resultaat wordt verplaatst naar de balans. Hierdoor kan in het volgend boekjaar weer op nul worden begonnen met tellen van Verlies- en Winst.

Op de beginbalans staat het ‘Eigen vermogen’ of ‘Kapitaal’ vermeld. Dit zijn alle bezittingen minus alle schulden.

Het eigen vermogen aan het einde van het boekjaar wijzigt met het resultaat van dat jaar: Winst verhoogt de waarde van de onderneming, verliest verlaagt deze.

Beginkapitaal + verkopen – kosten = eindkapitaal 

Tijdens de jaarafsluiting wordt het resultaat aan het eigen vermogen toegevoegd. Eventueel opgenomen(Privé Opnames) en gestorte (Privé Stortingen)privé gelden dienen vervolgens met het eigen vermogen verrekend te worden via een journaalpost in het memoriaaldagboek.

 

Boeken dagboekmutaties

boeken debiteuren

In het Boeken-menu van het programma treft u alle dagboeken aan die in de dagboektabel zijn aangemaakt. Hier kunt u kiezen welk dagboek u gaat boeken (U kunt ook Snelkoppelingen maken voor deze dagboeken in onderhoud diversen, snelkoppelingen).
Als u één van de dagboeken kiest, wordt het venster Boeken dagboeken geopend 

In dit venster kunt u regel voor regel, op volgorde van datum, de dagboekmutaties boeken.

Kas  Hier boekt u de verzamelde bonnen en facturen van contante uitgaven en inkomsten

Bank   Aan de hand van bankafschriften kunt u de mutaties van de bankrekeningen boeken, dit kan handmatig, maar handiger is het importeren van de bankbestanden omdat de codering van de mutaties dan grotendeels geautomatiseerd kan worden (zie ook onder bij Importeren Internetbankieren).

Verkopen/Debiteuren met debiteuren worden klanten bedoelt van wie u nog geld tegoed heeft.                   Deze worden geboekt op grootboekrekening Debiteuren(1300) nog te vorderen. De tegenrekening van het dagboek verkopen 

Uitsplitsen Verkopen
Het kan zijn dat u op één factuur meerdere zaken factureert, die u, bv. bij meerdere omzetsoorten of vanwege meerdere Btw-tarieven, op aparte grootboekrekeningen wilt boeken.
Dit kan op twee manieren:
1. In een financieel Verkoopdagboek:
Hier wordt de factuur gesplitst in twee boekingsregels.
De regels kunnen beide met de hand worden ingevoerd, maar het is ook mogelijk eerst één regel met het totale factuurbedrag te maken, welke daarna gesplitst kan worden met de funktie Regel splitsen (Ctrl-R of via het contextmenu) door een te splitsen bedrag in te geven. Ook kan een regel worden gekopieerd via Ctrl-C en Ctrl-V waarna wel het factuurnummer moet worden aangepast.

Inkopen/Crediteuren dit zijn leveranciers aan wie u nog geld moet betalen.
Deze worden geboekt op grootboekrekening crediteuren(1600) nog te betalen. de tegenrekening van dagboek inkopen.

U dient de mutaties op de juiste grootboekrekening te boeken in de kolom ‘RekNr’, waarin u het nummer van de grootboekrekening ingeeft. Dit kunt u ook doen via een makkelijk te onthouden ZoekCode. Deze geeft u in in Instellingen/Grootboek-rekening. In de grootboektabel kunt u dan per rekening een zoekcode ingeven. 

De bedragen kunnen inclusief Btw worden ingegeven. Uitsplitsing van Btw kunt u doen door in de Btw-kolom het betreffende tarief (H=Hoog, L=Laag etc.) in te geven. Bedragen kunnen ook exclusief Btw worden ingegeven. Door de Btw-tarieven I (volgent op letter H=Hoog) en M (volgent op L=Laag) in te geven wordt het bedrag verhoogd met de Btw.

Voorinstellingen
In de GrootboekTabel kunt u per rekening aangeven wat de meest voorkomende boeking voor deze rekening is: voor Telefoonkosten zal dit altijd ‘Af’ zijn, voor Opbrengst Verkopen zal dit meestal ‘Bij’ zijn. Tevens kunt u opgeven of Btw moet worden uitgesplitst, en welk tarief (Hoog/Laag) dat moet zijn. Als u een verkoop gaat boeken, en u geeft in de kolom ‘RekNr’ het nummer van de rekening Opbrengst Verkopen (8000) in, dan wordt in de kolom ‘Af/Bij’ de waarde ‘Bij’ geplaatst, en in de kolom ‘Btw’ de waarde ‘Hoog’. Als u daarna het verkoopbedrag in de kolom ‘Bedrag’ ingeeft en Enter of Tab drukt om naar de volgende kolom te gaan, wordt ook het Btw-bedrag uitgesplitst.

Betalingen

Met de betalingen van verkopen en inkopen worden de grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren afgeboekt. Op de rekeningen debiteuren en crediteuren worden eerst  verkopen en inkopen geboekt en vervolgens de betalingen tegengeboekt. Als alle facturen betaald zijn staan deze rekeningen op 0

Het venster Openstaande Verkoopfacturen kan worden geopend in het omschrijvingsveld van de Bank of Kas op de PgUp (PageUp)-toets te drukken. Met de PgDn-toets wordt het venster Openstaande Inkoopfacturen geopend. Na selectie van de factuur in dit venster worden omschrijving en faktuurnummer in het omschrijvingsveld overgenomen, en wordt in de kolom RekNr het nummer van de grootboekrekening Debiteuren of Crediteuren ingevuld.
Zie ook onder bij Openstaande posten en Faktuurbetalingen.

Financieel dagboek

financieel dagboek

In een financieel dagboek wordt er in de instellingen van het dagboek een tegenrekening aangegeven. In b.v. het dagboek ING, worden alle boekingen tegengeboekt aan de grootboekrekening 1200 ING

 

boeken bank

Hieronder een voorbeeld hoe een boeking door het programma wordt verwerkt.

Er vindt een betaling plaats van de kosten van de ING € 6,50

In het dagboek bank boek je dan :

Bankkosten (4900)€ 6.50 Debet; Btw hoog(1500) € 0 

Het boekhoudprogramma boekt het totaalbedrag van € 6,55 dan Credit tegen op ING tegen op debiteuren(1300).

Dit is de methode van ’tegengesteld(of dubbel) boeken’ Dat houdt in dat elk geboekt bedrag 2x in de boekhouding wordt geboekt, éénmaal debet en éénmaal credit. Op deze wijze blijft de boekhouding in evenwicht. Debet en Credit kunnen worden gelezen als Linker kolom en Rechter kolom op de grootboekkaart. Bij elkaar vormen alle dagboeken het journaal. In het journaal worden alle dagelijkse financiële gebeurtenissen vastgelegd. Een dagboekregel kan dus vertaald worden naar ‘journaalpost’ (‘Jour’ is het Franse woord voor ‘dag’).

Memoriaal dagboek

memoriaal dagboek

 

In een memoriaal-dagboek wordt er niet op een vaste tegenrekening geboekt, maar worden alle regels aangemaakt in het dagboek. Deze regels noemen we een journaalpost, op meerdere regels wordt aangegeven op welke grootboekrekening debet en credit wordt geboekt. Omdat een journaalpost moet sluiten, debet en credit moeten gelijk zijn, kan er geen saldo onstaan, zodat de boekhouding in balans blijft.

Als u bovenstaande boeking maakt in het memoriaal-dagboek zouden er 2 regels aangemaakt moeten worden
Rechts naast het Boeken Dagboekenvenster is de GrootboekTabel geopend. Hierin kunt u de juiste grootboekrekening zoeken en selecteren. Selecteren kan als de regel geopend is, maar ook als deze gesloten is (zie Instellingen). De tabel kan worden geopend met de knop Grootboek, of tegelijk met het openen van het dagboekvenster (zie Instellingen).

Factuurstelsel

Hierbij worden facturen geboekt op de datum van de factuur onafhankelijk van de betaling.

Kasstelsel

Hierbij worden facturen geboekt op de datum van betaling, b.v. een marktkoopman of kapper. Waar u bij het kasstelsel wel rekening mee moet houden is dat betaalde en ontvangen Btw pas verrekend mag worden op het moment van betaling.

U kunt als ondernemer niet zelf kiezen of u het factuurstelsel of het kasstelsel gebruikt, dit is vastgesteld door de belastingdienst. 

 

 

Kruisposten

Dit is een grootboekrekening(tussenrekening) waarop wordt bijgehouden welk geld onderweg is.

Een apart soort boekingen zijn zg. kruisposten. Hiermee worden bedoeld overboekingen van geld van een bankrekening naar een andere (spaar)bankrekening, het opnemen van kasgeld of het storten van kasgeld bij de bank. Dit geld verhuist dus van het ene dagboek naar het andere.
Omdat er meestal enige tijd verstrijkt voordat een overschrijving of een storting op een afschrift staat vermeld, is er sprake van geld dat onderweg is tussen bankrekeningen of tussen kas en bankrekening. Kruisposten zouden derhalve ook ‘Gelden onderweg’ kunnen worden genoemd.
Een kruispost wordt altijd 2x geboekt: 1x in het dagboek waarvan het geld wordt afgeboekt en 1x in het dagboek waarin het geld wordt ontvangen. 

Pin-betalingen e.d. worden samen met de contante betalingen als Verkopen in de kas geboekt. Het totaal aan Pin-betalingen wordt direct weer afgeboekt op Kruisposten, zodat het kassaldo weer overeenkomt met de werkelijke hoeveelheid geld in kas. Op het moment dat de Pin-betalingen op de bankrekening worden gestort, wordt weer tegengeboekt op Kruisposten.

Afletteren
De grootboekrekening Kruisposten dient periodiek te worden gecontroleerd om te zien of voor alle boekingen een tegenboeking aanwezig is. Deze dienen tegen elkaar te worden weggestreept. Dit wordt ‘afletteren’ genoemd: de eerste twee tegen elkaar weggestreepte boekingen krijgen de letter ‘A’, de volgende twee de letter ‘B’ enzovoorts. In het menu Opvragen/Grootboekkaarten is hiervoor het Afletter-venster aanwezig. In dit venster kan automatisch worden afgeletterd. Alleen geld dat tijdens de jaarwisseling onderweg is, mag bij de jaarafsluiting nog op deze rekening staan.
Rechtstreeks overboeken van een dagboek naar een ander dagboek, bv. door in het Kasboek te boeken op grootboekrekening 1170 Rabobank, is in Minipak niet toegestaan.

Jaarafsluiting
Voordat met het volgende boekjaar kan worden begonnen, dient het huidige boekjaar te worden afgesloten. Het boekjaar kan worden afgesloten als alle dagboeken t/m het eind van de boekingsperiode zijn geboekt en alle eindejaarsboekingen, afschrijvingen, correcties etc in de memoriaal zijn geboekt.
Tijdens de jaarafsluiting wordt het huidige boekjaar verplaatst naar een historie-map. Het nieuwe boekjaar
begint met dezelfde dagboek- en grootboektabel, maar met lege dagboeken. De eindbalans van het vorige boekjaar wordt de beginbalans van het nieuwe boekjaar (zie Onderhoud, GrootboekTabel).
Een boekjaar kan voorlopig of definitief worden afgesloten. In een voorlopig afgesloten boekjaar kunnen nog (nagekomen) correcties worden toegevoegd. Let op dat als door een correctie de eindbalans wijzigt, deze wijziging niet automatisch wordt aangebracht in de beginbalans van het nieuwe boekjaar. U kunt in Onderhoud/Grootboektabel/Beginbalans de eindbalans van vorig boekjaar opnieuw overnemen.

U kunt aangeven of facturen die nog niet (geheel) betaald zijn, als openstaande posten wilt meenemen naar het nieuwe boekjaar. Betalingen voor deze oude facturen kunnen in het nieuwe boekjaar dan worden afgeboekt op deze openstaande posten.

U kunt aangeven of de eindbalans moet worden overgezet naar het volgende boekjaar. Tevens dient een bestemming voor het resultaat te worden geselecteerd: meestal is dit de rekening Kapitaal(600) of Eigen vermogen.

Ook kan worden aangegeven of de (openings-) journaalpost Btw moet worden gemaakt. Deze journaalpost boekt de in het vorige boekjaar opgebouwde saldi op de Btw-rekeningen af. Na afboeking staat alleen nog het nog af te dragen (of terug te ontvangen) Btw-bedrag (meestal het laatste kwartaal) op de betreffende grootboekrekening. Mogelijk heeft uw administratiekantoor of accountant deze bedragen al weggeboekt in de eindejaarsverwerking. In dat geval kan aanmaak van deze journaalpost achterwege blijven.
Als alle nagekomen boekingen zijn verwerkt kan het oude boekjaar definitief worden afgesloten, dit is niet persé noodzakelijk in Minipak Boekhouding  Bij deze definitieve afsluiting kunt u aangeven of de eindbalans moet worden overgezet naar het volgende boekjaar.

Btw-overzicht
In het Btw-overzicht kan per periode, maand, kwartaal of jaar, de af te dragen of terug te vorderen Btw worden berekend. In dit overzicht staan omzetten, ontvangen en betaalde Btw en reeds afgedragen en nog af te dragen Btw. Dit overzicht kunt u afdrukken en de cijfers via de website van de belastingdienst
opgeven of de aangifte versturen via een aangifte-website. (zie onder).
Omdat Minipak alleen een boekingsperiode van een jaar kent, kan het hele jaar door worden gewijzigd, ook in een periode waarover de Btw reeds is aangegeven. Als u wijzigt in vorige periodes, dient u aan het einde van het boekjaar een zg. suppletie-aangifte te doen. Dit kunt u doen door voor de laatste Btw-periode de Btw over het hele jaar te berekenen. Dan worden eventuele verschillen gecorrigeerd in het nog af te dragen Btw-bedrag.
Afdrachten
Voor een juist overzicht is het belangrijk dat kan worden bepaald bij welke Btw-periode (aangifte-tijdvak) een aan de fiscus betaalde afdracht hoort. Het programma beschouwt afdrachten met een boekingsdatum die vallen in de maand volgend op de Btw-periode (bv. april voor het eerste kwartaal) als de afdracht voor deze periode. Dit geldt ook voor eventueel terugontvangen bedragen. Als de boekingsdatum van een afdracht of terugbetaling pas na deze maand valt (wat bij terugbetalingen meestal het geval is) dient in de omschrijving van de betaling of ontvangst de Btw-periode te worden vermeld, bv. ‘1e kwartaal 2022’.
Van alle Btw-totaalbedragen kan een specificatie worden afgedrukt, waarop, voor controle, elk Btw-bedrag afzonderlijk is vermeld. In het Btw-overzicht-venster kunnen ook de Btw-grootboekkaarten worden geraadpleegd.

Electronische aangifte via Minipak
Via de Aangifte-knop op het Btw-overzicht kunnen verzend-bestanden worden aangemaakt voor electronische aangifte via Internet van Btw en Intra-Communautaire Prestaties (ICP, verkopen/diensten naar andere EU-landen, voorheen ICL). Zie voor uitleg de webpagina www.minipak.nl/electrbtwaangifte

Importeren Internetbankieren
Als u bankiert via Internet kunt u de mutaties van deze rekeningen importeren in Minipak (Pro). Dit kan alleen in de Pro-versie. Periodiek, bv. per maand, kunt u gegevens downloaden van de rekening van de bank. Deze download- of exportgegevens kunt u dan weer importeren in Minipak. Voor elke bankrekening kunt u een import-regel aanmaken in het Importeren-venster. 
Voor elke rekening kunt u een Kostensoorten-tabel definiëren. Deze tabel zorgt ervoor dat de bank (gedeeltelijk) automatisch gecodeerd wordt. De conversie-tabel neemt een deel van de omschrijving of een bankrekening-nummer en koppelt deze aan de juiste grootboek-rekening van een bankmutatie.
Na import van de gegevens wordt het venster ‘Tussenbestand Import’ boeken, importeren, bewerken geopend, waarin u de nog ontbrekende grootboekrekeningen kunt ingeven, regels kunt splitsen, Btw kunt uitsplitsen of factuurnummers kunt toevoegen voor de openstaande posten-registratie etc.

Importeren verkopen Verkopen (Facturen) en Inkopen (Facturen) 

Hiermee kunt u de verkoop- en inkoopfacturen uit Minipak Factuur importeren. In het factuurprogramma kan met omzet- en kostensoorten worden gewerkt. Deze omzet- en kostensoorten in Minipak Factuur moeten overeenkomen met de  nummers van omzet-en kosten grootboekrekeningen in Minipak Boekhouding. Bij import van facturen worden deze omzet- en kostensoorten dan direct op de betreffende grootboekrekeningen geboekt.
Factuurbetalingen ook boeken in het factuurprogramma In de instellingen van de import-regels Verkopen (Facturen) en Inkopen (Facturen) kunt u ook aangeven of factuur-betalingen, die worden geboekt in de boekhouding, ook moeten worden geboekt in Minipak Factuur. U kunt bij instellingen van de regels verkopen en inkopen aangeven of u dit wilt doen tijdens het boeken van dagboekregels, bij import van bankmutaties, of bij import van facturen.

Verdichtingen
Als er veel grootboekrekeningen worden gebruikt, worden de leesbaarheid van en het inzicht in de Verlies- en Winstrekening en Balans minder. Om dit te verbeteren kunnen groepen grootboekrekeningen onder één noemer worden samengebracht, waardoor een compacte (gecomprimeerde) jaarrekening kan worden geproduceerd. Deze groepen worden ‘verdichtingen’ genoemd. In de voorbeeldadministratie is een verdichting ‘Kantoorkosten’ aanwezig, waarin telefoon, kantoor-artikelen en drukwerk zijn samengebracht. Verdichtingen kunnen ook worden gebruikt voor het afdrukken van subtotalen. Verdichtingen kunnen worden gedefinieerd in Afdrukken/VerliesWinst/Balans.

Handige functies
Om het boeken van dagboekregels te kunnen versnellen en vereenvoudigen is een aantal handige functies aan het programma toegevoegd. In het zg. contextmenu (afbeelding), dat u kunt openen door met de rechter muisknop op een regel te klikken, staan de meeste functies vermeld. 

Enige functies:
 Verwijderde regels kunnen vanuit een apart venster worden teruggekopieerd naar het dagboek.
 Met ‘Saldo t/m deze regel’ kunt controleren of het saldo overeenkomt met de laatste regel van een bankafschrift. Hiermee kunt u snel een verkeerde boeking vinden.
 Met het venster Eindsaldi Afschriften kunnen, als er volgnummers zijn ingegeven, saldi per afschrift worden getoond, ter controle van de boekingen.
 ‘Gekoppelde woorden’ is een tabel van woorden waaraan een grootboekrekening is gekoppeld. Als een gekoppeld woord in de omschrijving wordt ingegeven plaatst het programma de grootboekgegevens in de dagboekregel. De tabel kan ook worden geopend door F6 te drukken in het omschrijvingsveld, en is te wijzigen in de Instellingen/Grootboekrekening.
 Er kan ook een eerdere gelijksoortige boeking worden gezocht op omschrijving. Door de eerste drie letters van een omschrijving in te typen in het omschrijvingsveld en daarna de ‘pijl-omhoog’-toets te drukken, kan een boeking worden gekopieerd. Zie ook Instellingen/Tekstvelden.
Iconen
De hiernaast getoonde iconen zijn voor het openen van het helptekstvenster (vraagteken). Elk venster heeft een eigen helptekst. Een contextmenu (zie onder)kan worden geopend met de groene pijl. In het dagboekvenster kan met de gele ster een helptekst met Invoertips worden geopend. Daarin staan alle speciale toetsen en toets-combinaties beschreven, en alle functies en vensters voor invoer van dagboekmutaties.
Snelkoppelingen
De knoppen links onderin het hoofdvenster worden snelkoppelingen genoemd. U kunt zelf het aantal knoppen instellen in het menu Onderhoud/Diversen.
Tevens kunt u daar een opstartvenster opgeven. Dit venster, bv. het Dagboek Bank, wordt dan direct na het opstarten van Minipak geopend. In de instellingen kan ook de achtergrond van het hoofdvenster worden aangepast.
Openstaande posten en Faktuurbetalingen
In Minipak (Pro) kunnen openstaande posten Verkopen en Inkopen worden bijgehouden. Dit kan worden ingesteld in Afdrukken/Openstaande posten/Instellingen.
Als u openstaande posten wilt bijhouden, dienen de fakturen te worden geboekt in het Verkoop- en/of Inkoopdagboek. Let op dat u bij het maken van deze dagboeken aanvinkt of het een inkoop- of verkoopdagboek is. In deze dagboeken geeft u als VolgNr (StukNr) het factuurnummer op.
Bij betaling van een factuur dient in de omschrijving het volgnummer van de betaalde factuur aan te geven.

Indien u vervolgens bij het importeren van de bank bij de instellingen aangeeft dat alle ;dlkf;lsdf;l

Bij het opvragen (zie boven) of afdrukken van  de openstaande postenlijst worden facturen en betalingen tegen elkaar weggestreept. Ontvangen betalingen (verkopen) moeten worden geboekt op de rekening Debiteuren, uitgaande betalingen (inkopen) op Crediteuren.
Omdat facturen en betalingen bij opvragen ‘realtime’ worden vergeleken, mag het aantal fakturen niet te groot worden, omdat dit anders vertragend gaat werken. Dit blijft acceptabel tot ca. 1000 fakturen.

Meer mogelijkheden
In deze cursus is een beperkt aantal mogelijkheden van Minipak behandeld. In de helpteksten van het programma, welke u kunt openen via het menu Help/Help, vindt u opsommingen van de overige mogelijkheden en eigenschappen van het programma onder HoofdPunten en Diversen/Eigenschappen.in de dagboektabel cc

BTW-instellingen

BTW aangifte Minipak

Als u niet Btw-plichtig bent kunt u de gehele Btw-administratie uitschakelen: onderhoud, instellingen, modules 

Als u Btw-plichtig bent, dient u per Btw-periode, jaar, kwartaal of maand (dit hangt af van de omzet) een Btw-aangifte te doen bij de belastingdienst.

Met Minipak kunt u deze aangiftes maken en daarna ingeven op de website van de belastingdienst of via een aparte website versturen aan de belastingdienst.
Om een juiste aangifte te kunnen maken dient in onderhoud, instellingen, BTW, Per BTW-tarief te worden gekozen welke BTW grootboekrekening hierbij hoort. Dit zijn de zg. Btw-koppelingen. Uiteraard dient deze (balans-) grootboekrekeningen in de grootboektabel aanwezig te zijn onderhoud, grootboektabel voordat ze kunnen worden gekoppeld aan een Btw-tarief.

Voor alle omzet(verkoop) grootboekrekeningen dient in onderhoud, grootboektabel, kies de omzetrekeningen, het vakje “gebruiken voor berekening van de Btw-grondslag” aangevinkt te worden(zie kolom OmzRek).

Boekjaar

Onderhoud, instellingen, boekjaar,  Hier kan het te administreren boekjaar worden ingesteld. U kunt daar aangeven of u boekt binnen het kalenderjaar, wat meestal het geval zal zijn, of dat u gaat boeken in een z.g. ‘gebroken boekjaar’.

Veel sportverenigingen boeken in een gebroken boekjaar dat gelijk loopt met het sportseizoen van b.v. juli 2022 t/m juni 2023

Dagboeken

dagoektabel Minipak

Voeg je header hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.