Updates factuurprogramma

De mogelijkheid PAIN (IBAN/SEPA) (EURO) Incasso/Verzamelbetalingen-bestanden te kunnen maken is toegevoegd.
Zie Onderhoud/Instellingen/Modules en Inkopen/Instellingen/Algemeen.

Regel-offertes kunnen worden gekopieerd naar het Inkopen/Bestellingen-venster. Voor elke op de offerte voorkomende
leverancier kan een inkoopfactuur / bestelling worden aangemaakt. Zie het venster Offertes/Instellingen/BestelOrders.

In- en Verkoopfacturen kunnen gelinieerd worden afgedrukt.

In de KlantenTabel kunnen een aantal Extra velden worden gebruikt en kunnen een aantal velden worden in- of uitgeschakeld.
Tevens kunnen een aantal veldnamen worden aangepast

Aan herinneringen kunnen nu aanmaningskosten worden toegevoegd, zie Afdrukken/ Standaardbrieven/ Herinnering/ Wijzigen/ Helptekst.

Bij aanmaken/wijzigen van in- en verkoopfacturen kan direct in het klantnaamveld worden
gezocht/gefilterd door een deel van de naam in te geven. De juiste klant kan dan uit de
getoonde (gefilterde) afrol-lijst worden gekozen.

bij aanmaken/wijzigen van regelfacturen kunnen artikelgegevens direct in de ArtikelCode- en/of
Omschrijvingskolommen worden gezocht/gefilterd door een deel van de ArtikelCode of
Omschrijving in te geven. Het juiste Artikel kan dan uit de getoonde (gefilterde) afrol-lijst worden gekozen.

Aan de Project-overzichten zijn Inkoopfacturen toegevoegd zodat het resultaat per project kan worden bekeken.

In de Inkopen-module kunnen naar keuze projecten per factuur of per factuurregel worden ingegeven.

In het venster Boeken betalingen/Wijzigen kunnen voorschotten worden geboekt. Ook op een offerte kan een voorschot worden ingegeven.

Bij het aanmaken/wijzigen van facturen kunnen via het contextmenu andere (oude) facturen worden bekeken.

In het Omschrijvingsveld van de regelfactuur kan een extra sub-kolom worden opgenomen. Deze kan gebruikt worden
om datums of eenheden verticaal uitgelijnd af te drukken.

In een factuuropmaak kan een opmaak voor een Pakbon worden opgegeven. Deze wordt dan tegelijk met de factuur afgedrukt. Tevens
kan een VerzendAdres als adres voor de Pakbon worden opgegeven.

Voor verzending via email/SMTP kan in het onderwerp en de tekst van de email de eerste regel (vrije tekst) of eerste omschrijving
(regelfactuur) van een factuur als onderwerp worden overgenomen.

De Inhoud van backups kan worden ingezien door in de vensters Backup maken/Terugzetten de rechter muisknop te drukken.

Ingesteld kan worden dat na aanmaak van een autobackup aanwezigheid en grootte van het aangemaakt Backup-bestand worden gemeld.

Bij het afdrukken van een selectie van meer facturen is de vraag selectie/Huidige factuur afdrukken weer toegevoegd.

Voorraden kunnen op nul worden gezet, met of zonder aanmaak van mutatie-regels.

Er kan een lijst Alle voorraadmutaties worden afgedrukt/geëxporteerd, zie Voorraad/Mutaties/Afdrukken.

In de factuuropmaak kan een aparte naam voor digitale kopie-bestanden, bv. pakbon, orderbevestiging etc. worden opgegeven.

Het maximale aantal decimalen voor Aantal-velden is verhoogd naar 3.

Bij aanmaak van het Clieop03-verzamelbetalingenbestand kan worden opgegeven of het Volgnummer van de inkoopfactuur
ook (met/zonder Factuurcode) in de omschrijvingen wordt opgenomen. Dit t.bv. de Openstaande posten registratie binnen Minipak Boekhouding.

De optie Export facturen naar SnelStart is toegevoegd, zie Onderhoud/Diversen.

Per Klant kan een vaste OmzetSoort en/of KostenSoort worden ingesteld. Deze heeft prioriteit bij aanmaak van Verkoop- en/of Inkoopfacturen.

In Klantgegevens/Voetregels/factuur kunnen nu ook vaste regelfactuurgegevens worden ingeven.

De hoogte van het Tekstblok van de regelfactuur kan worden ingesteld.Versie 1.19 (01-03-2012)

Facturen verzenden per email

Voor verzending van facturen, offertes etc. per email is aan het programma een geïntegreerde pdf-generator toegevoegd. Hierdoor hoeft geen extern pdf-stuurprogramma (Pdf995 of PDFCreator) te worden gebruikt/geïnstalleerd.
Voor het verzenden van facturen, offertes etc. is aan de betreffende vensters een Verzenden -knop toegevoegd. Deze is alleen zichtbaar als in Instellingen/Modules Verzenden via Email/SMTP is aangevinkt.
Er kan een achtergrond-pdf worden opgegeven voor facturen, offertes etc. Dit kan bv. het bedrijfspapier zijn.
Bijlages en achtergronden kunnen worden opgegeven in het venster Onderhoud/Instellingen/Email.
Tevens kan voor te verzenden facturen, offertes etc. een extra bijlage worden opgegeven, bv. leveringsvoorwaarden.
Er kan een selectie worden gemaakt van meerdere facturen voor meerdere klanten die één voor één worden verzonden.
Verzending van documenten kan ook via SMTP geschieden. Er wordt dan direct via Internet verzonden, dus niet via het e-mail-programma. SMTP-verzendingen worden in een logboek bijgehouden.
Er dienen enige SMTP-instellingen te worden opgegeven.
Per admin kunnen aparte SMTP-instellingen worden opgegeven.
Ingesteld kan worden het e-mailprogramma wel of niet te openen na aanmaak van e-mails.
De optie Email-adres Ingeven/Wijzigen voor verzenden enkele facturen/Offertes is toegevoegd.
Aan het Instellingenvenster is een tabblad Pdf toegevoegd waarop enige pdf-instellingen kunnen worden ingegeven.
De meeste lijsten kunnen ook worden geëxporteerd naar een pdf-bestand.
De lijsten kunnen nu ook worden verzonden per email.


Marge-regeling Btw

Facturen, zowel regel- als vrije tekst-facturen, kunnen volgens de marge-regeling Btw worden opgesteld.
In de Btw-instellingen kan het gebruik van de marge-regeling worden ingeschakeld.
Voor berekening van de Btw-marge dient de inkoopprijs van goederen te worden opgegeven. Dit kan in de omschrijving van een factuurregel (IP 999) of, als de Voorraad-module wordt gebruikt, in de ArtikelenTabel.
In de Specificatie van het BtwOverzicht worden de marge-verkopen afgedrukt. Zie voor details de helptekst van het BtwOverzicht.
Als ook gebruik wordt gemaakt van Minipak Boekhouding: Marge-facturen kunnen worden geïmporteerd in versie 1.26.

Voorraad-reserveringen

De Offerte-module kan worden gebruikt voor het reserveren van Artikelen.
Artikelen opgenomen in offertes met de status ‘Akkoord’ worden gereserveerd. Dit geldt alleen voor regel-offertes.
In de Instellingen van het Offerte-venster kan het gebruik van Offerte-statussen worden ingeschakeld.
In de Instellingen van het Voorraad-venster kan registratie van reserveringen worden ingeschakeld.
Als registratie van reserveringen is ingeschakeld, worden in het Voorraad-venster de kolommen Reserveringen en Vrije voorraad
zichtbaar.
In het contextmenu van het Offerte-venster kan de lijst Reserveringen worden afgedrukt.
Bij voorraadtekort-meldingen wordt rekening gehouden met reserveringen.
De Offerte-statussen ‘Showroom’ en ‘RMA’ zijn toegevoegd. Beide worden geteld als reservering.
Tijdens aanmaak/wijzigen van offertes kan de status worden aangepast.


Factuur Opmaak

Het maximum aantal opmaken is uitgebreid naar 99.
Er kan een 2e logo worden afgedrukt.
Er is een 2e Extra blok toegevoegd.
Er kunnen vaste tekstregels, voor bv. aanbiedingen, op de regelfactuur en -offerte worden afgedrukt.

Voor de Regelfactuur kan voor de Btw-kolom worden ingesteld of de BtwCode (H/L), BtwNaam (Hoog/Laag) of het percentage (19%/6%)
wordt afgedrukt. De namen Hoog, Laag, Divers, Nul en Verlegd kunnen eventueel worden gewijzigd/vertaald op het tabblad Teksten.
In de Extra Tekstblokken van een factuuropmaak kunnen nu document-titels voor een factuur,, Offerte en de Herinnering worden opgegeven. Zodoende kan één opmaak voor drie documenten worden gebruikt.
De Totaal factuurregel kan vet worden afgedrukt.
In regelfacturen kunnen subtotalen worden toegevoegd. Dit kan door in de omschrijving het woord ‘Subtotaal’ te vermelden. Met Ctrl-S kan dit woord worden ingezet. Zie ook het contextmenu.

De locatie van het Tekstblok op regelfacturen kan worden ingesteld op Boven kopregel of boven of onder factuurregels.
Tevens is de optie Tekstblok/Niet afdrukken toegevoegd.
Op de factuur kunnen de bedrijfsgegevens onder de ondermarge worden afgedrukt.
Bedrijfsgegevens kunnen rechts worden aangelijnd.
Het afdrukken van de (bedrijfs)naam kan worden onderdrukt.
Op het tabblad Regelfactuur is optie ‘Kolom Magazijn-lokatie Artikelen afdrukken’ toegevoegd voor het afdrukken van pakbonnen.
Het Valutateken kan in de Prijs/Bedrag kolommen van de regelfactuur worden afgedrukt.
Een aantal factuurteksten zoals Korting, StaffelKorting, KredietBeperking en Betaling Uiterlijk zijn nu wijzigbaar in OpmaakInstellingen.
Er kan een standaard klant worden ingegeven, bv. voor contant klanten.
Een kopie-factuur kan op een tweede printer worden afgedrukt. Deze kan worden gedefinieerd in een VervolgOpmaak.
Projectgegevens-velden (nummer/naam) zijn toegevoegd.
In het factuurOpmaak-venster kunnen de onderdelen in micro-steps verplaatst worden met pijl-toetsen.
Op kassastroken wordt de kolom Aantal op variabele breedte afgedrukt.

Update

Nieuwe versies van het programma kunnen vanuit het programma via het menu Help/Update worden opgehaald en geïnstalleerd.
Tevens is een update-controle toegevoegd die 1x per maand controleert op nieuwe versies. Deze kan worden uitgeschakeld in de instellingen.


Artikelen

In Onderhoud/Instellingen is het tabblad Artikelen toegevoegd.
Op dit tabblad kan worden ingesteld dat voor het toevoegen van Artikelen automatisch de eerstvolgende vrije code wordt ingezet.
De Artikelentabel kan worden hernoemd naar DienstenTabel.
Voor ArtikelOmschrijvingen over meer regels kan worden ingesteld dat bij selectie van het artikel op een factuur de ArtikelCode alleen voor de eerste regel wordt overgenomen.
Voor Samengestelde Artikelen kan voor tweede en volgende regels een inspring worden ingesteld.
De Leveranciers in Wijzingen ArtikelTabel worden nu op alfabet getoond.

Bij Tab-gescheiden formaat export (Excel) van het Artikelbestand worden alle kolommen geëxporteerd voor her-import van een gewijzigd bestand.
Aan Import ArtikelenTabel zijn de kolommen KostenSoort,No_Voorreg en Samenstell toegevoegd voor herimporteren van de geëxporteerde ArtikelTabel.


Aan de ArtikelenTabel is de omschrijving verlengd naar 500 tekens i.v.m. het tekstblok in de omschrijvingen .
Het aantal decimalen voor factuur- en Voorraad-aantallen kan worden ingesteld (0/1/2).

Klanten

Bij gebruik van de Postcodetabel wordt het Postcode-veld bij invoer van adressen boven/voor het Adres-veld geplaatst.
Het veld BankRekening in de klantgegevens is zodanig aangepast dat ook Internationale bankrekeningnummers (IBAN-nrs) kunnen worden ingegeven. IBAN-nummers worden op juistheid gecontroleerd.
Bij ContactPersoon ‘Ipv. Naam afdrukken’ worden ingesteld, waarmee een klant als natuurlijk persoon kan worden benaderd.
Per klant kan een vast Btw-tarief worden ingesteld in de klantentabel. Alle gebruikte tarieven kunnen nu worden gekozen.
De Btw-tarieven EU (Nul)/Buiten EU (Nul) toegevoegd voor bepaling van OmzetSoort en Btw-specificaties.
Klantadressen kunnen per klant worden afgedrukt via Kopiëren/Huidig adres.
Het klantadres kan in het factuurvenster naar klembord worden gekopieerd.
Het direct berekenen van KlantKortingen kan worden uitgeschakeld om deze te vervangen door een korting per factuur.
In de PrijsAfspraken per klant kunnen StaffelKortingen per artikel of groep artikelen worden opgenomen.
Zie voor uitleg de helptekst van de KlantenTabel.
In Instellingen/Klanten kan worden aangegeven of de Contactpersoon, het Vrije veld of een deel van de factuurOmschrijving wordt getoond in de klantnaam-kolom van factuur- en offerte-vensters.
Op de lijst KlantenTabel is de Klantnaam verlengd van 20 naar 35 tekens.
Alle kolommen van de klantgegevens kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd, voor bv. bewerking in Excel.

Postcodes

De postcode-bestanden worden nu ook bij installatie van het factuurprogramma geïnstalleerd.
Dit zijn nieuwe (rechtenvrije 6PP) postcode-bestanden.
Bij een update van het programma worden ook de postcode-bestanden ververst.
Het afdrukken van TNT/NLpost adres-barcodes (KIX) is toegevoegd.
Adresgegevens van geselecteerde facturen kunnen worden geëxporteerd naar een TNT-verzendingen-bestand.

Facturen

Een factuur kan worden gekopieerd naar het Offerte-bestand via het contextmenu van het factuurvenster.
Oude facturen kunnen t/m een aan te geven datum in het facturen-venster onzichtbaar worden gemaakt (zie Instellingen).
De Exportdatum (bij import van facturen in de boekhouding) kan met de hand t/m. een bepaalde datum aan de facturen worden toegevoegd.
Dit voor als de boekhouding op een andere PC wordt gedaan.
Bij importeren facturen is berekening van de facturen
gecorrigeerd. Incl.btw-facturen werden niet juist berekend.
Bij
kopiëren facturen kon geen Opmaak worden gekozen als was ingesteld Opmaak kiezen bij aanmaak factuur. Dit is gecorrigeerd.
Voor Verzamelen pakbonnen kan de documentnaam Pakbonnen worden gewijzigd naar een andere documentnaam.
Verwijderde facturen (Verkoop/Inkoop) kunnen worden teruggehaald via Shift-Alt-R.
In de totaalregel van de incl. btw-factuur worden Btw-percentages
i.p.v. tariefnamen afgedrukt.
De factuurstatus ‘Op rekening’ is toegevoegd.
Digitale (Verkoop)factuurDocumenten (Bijlagen) kunnen nu ook vanuit het programma worden bekeken met de Ctrl-O
toetscombinatie.
Voor Inkoopfacturen kon dit al.
Ingesteld kan worden geëxporteerde facturen niet meer te kunnen wijzigen/verwijderen.
Als ‘Geëxporteerde facturen niet meer wijzigen of verwijderen’ is ingesteld wordt bij dubbelklik op een factuur de factuur getoond.
Bij wijzigen van het aantal en een regelfactuur worden bij een artikel met kortingstaffel de prijs en bedrag aangepast.
Voor facturen excl. btw met meerdere btw-tarieven kan het Totaal Btw-bedrag worden vermeld in de totaalregel.
Bij aanmaak van een factuur kan een klant worden gekozen door invoer van het klantnummer.
De functie Zoek Teksten (Filter) is ook aan het contextmenu van het facturen-venster toegevoegd.

Resultaat

In Instellingen kan kan worden aangegeven of bij het opstellen van een verkoopfactuur of offerte de inkoopprijzen zichtbaar zijn en het resultaat van de factuur kan worden ingezien. Inkoopprijzen zijn zichtbaar in een hint/tooltip die getoond wordt als de muis boven de
artikelcode wordt gehouden.
Voor het resultaat is de knop Resultaat beschikbaar.
Resultaten kunnen ook worden ingezien via het contextmenu van de facturen- en Offerte-vensters.

Voorraad

Aan het Voorraadmutatie-venster is bij een Levering de naam van de afnemer toegevoegd.
Bij Afdrukken Voorraadlijsten kan een enkele leverancier worden geselecteerd.
In het contextmenu van het Offerte/Wijzigen-venster is het scherm Actuele voorraad toegevoegd.
In het scherm Actuele voorraad kunnen mutaties per Artikel worden opgevraagd.
Voorraadmutaties kunnen op volgorde van Artikelcode/datum worden gesorteerd tijdens een reorganisatie.

Afdrukken

Lijsten en Regelfacturen kunnen gelinieerd worden afgedrukt.
In Afdrukken/Losse brieven kunnen de brieven worden bewaard.
Bij Afdrukken/Openstaande Posten op KlantNaam werd geen rekening gehouden met klantnummers. Dit is gecorrigeerd.
Op de lijst Afdrukken/Openstaande Posten/Controle Boekhouding zijn de deelbetalingen toegevoegd.
Openstaande posten kunnen nu Van datum T/m datum worden afgedrukt.
Op de lijsten Afdrukken Verkopen per Artikel en Maand is het Winstpercentage toegevoegd.
Ingesteld kan worden of bij afdrukken naar printer een papierbak kan worden gekozen.
Aan Afdrukken/Exporteren factuur-, offerte- en openst posten-lijsten naar tab-gescheiden bestand kunnen NAW-gegevens worden toegevoegd.


Incasso

Voor incasso-regels kan een Vaste Omschrijving worden opgegeven.
Aan de Incasso-instellingen is het veld factuurCode toegevoegd.
Voor Clieop03-bestanden (Incasso/Betalingen) is de extensie instelbaar.

Herinnering

Op de Betalingsherinnering kunnen bij meerdere facturen Totalen worden afgedrukt voor de kolommen factuurbedrag, Bedrag Betaald en Bedrag Open. Dit kan door gebruik van de variabelen @FBEDRT, @FBEDRBT en @FBEDROT.
Herinneringen kunnen vanuit het contextmenu (F2) van het factuurvenster worden afgedrukt.

Inkopen

Inkoopfacturen kunnen naar de Historie Inkoopfacturen worden verplaatst.
In de Inkopen-module kunnen nu meerdere Klantgroepen als Leveranciers/Crediteuren worden geselecteerd.
Bij gebruik van de Inkopen-module wordt voor het veld Leverancier in ArtikelTabel verwezen naar Klantgroep Leveranciers, mits gedefinieerd in de instellingen van het Inkopen-venster.
In het contextmenu van het venster Inkopen is de optie Zoek tekst (Filter) toegevoegd, waarmee de inkoopfacturen en inkoop-factuurregels kunnen worden doorzocht.

Diversen


Er is een backup-waarschuwing toegevoegd die maandelijks waarschuwt als geen lokale of externe backup is aangemaakt. De waarschuwing kan worden onderdrukt.
Er worden nu lokale werkstation-instellingen vastgelegd voor o.a. positie en formaat van het hoofdvenster.
Bij importeren van een administratie kan een nieuwe administratie worden toegevoegd.
Voor tweede en volgende administraties kunnen aparte licenties worden ingegeven, i.v.m. de benaming van de lijsten.
In de mappendialogen (vensters) worden nu ook de netwerk-locaties weergeven.
Bestellingen van MijnWinkel.nl kunnen in XLS- (Excel) en XML-formaat worden geïmporteerd.
Btw-tarieven kunnen per periode worden ingegeven.
Aan de Kalender zijn de weeknummers toegevoegd.
Bij aanmaak van periodieke facturen wordt een gewijzigde contactpersoon uit de KlantenTabel overgenomen.
Autorisatie: Wijzigen/Verwijderen facturen kan worden geblokkeerd.
Het programma is geschikt gemaakt voor gebruik op grote (widescreen) monitoren. De grootte en positie van het hoofdvenster kan worden gewijzigd en alle subvensters centreren initieel boven het hoofdvenster. Subsubvensters centreren boven de subvensters etc.
Het afdrukvoorbeeldvenster gebruikt de maximale hoogte of breedte van het venster.

Versie 1.18 (30-01-2007)

Windows XP stijl
Na installatie van de update wordt het uiterlijk van het programma getoond in het z.g. XP visual style uiterlijk. Voor de XP stijl kan een verticale kolom-scheiding voor regelvensters worden ingesteld in Instellingen/Diversen. Door de XP stijl uit te schakelen wordt het oude (Windows 98) uiterlijk getoond. ]

Inkopen/Crediteuren (Pro)

Aan het programma is de module Inkopen toegevoegd. De module kan worden ingeschakeld in Onderhoud/ Instellingen/ Modules. In het facturen-menu komt dan de knop Inkopen beschikbaar.
In Inkopen kunnen alle inkoopfacturen worden vastgelegd per Crediteur/ Leverancier en Kostensoort.
Inkoopfacturen kunnen in Minipak Boekhouding worden
geïmporteerd.
Btw op inkopen is als voorheffing opgenomen in het BtwOverzicht. Ook afdrachten kunnen worden geboekt voor een compleet BtwOverzicht.
Afgedrukt kunnen worden facturen, factuurlijsten, Openstaande posten en Inkopen (statistieken).
Inkoopfacturen kunnen worden afgedrukt als BestelOrder. Dit kan worden ingesteld in Inkopen/Contextmenu/Instellingen.
Een Inkoopfactuur/BestelOrder kan na ontvangst van de goederen (via het contextmenu) geheel in de voorraad worden geboekt.
Aangegeven kan worden of Inkoop-crediteuren al of niet worden getoond bij aanmaak Verkoopfacturen.
Ingesteld kan worden of bij het boeken van Inkopen de (laatste) prijs in de MaterialenTabel moet worden opgenomen.
Aan de MaterialenTabel is de Kostensoort Inkoop toegevoegd voor boeking van Inkoopfacturen.

Project-administratie

Aan het programma is een project-administratie toegevoegd. Deze kan worden ingeschakeld in Instellingen/ Modules. In het Projecten-venster kunnen facturen en offertes per project worden aangemaakt en kunnen
overzichten per project worden gemaakt.
Incasso/Elektronisch betalen (Pro)

Aan het programma is een module voor het aanmaken van incasso- en betaalbestanden toegevoegd. Hiermee kunnen z.g. ClieOp03 bestanden worden geproduceerd, die u naar uw bank kunt sturen via telebankieren of
internet.
Verkoopfacturen kunnen gezamenlijk worden
geïncasseerd, inkoopkakturen kunnen gezamenlijk worden betaald.
De module kan voor verkopen en inkopen apart worden
geactiveerd. Zie verder de helpteksten in het programma.

facturen inclusief Btw

Per factuuropmaak kan worden aangegeven of prijzen en bedragen op regelfacturen in- of
exclusief Btw moeten worden afgedrukt. Als gekozen wordt voor inclusief kan nu ook de aanmaak van de factuur met inclusief-prijzen worden uitgevoerd. Zie ook de helpteksten in het programma.
In Instellingen/ Opmaken kan worden aangegeven of bij aanmaak van een nieuwe factuur een opmaak kan worden gekozen. Zodoende kan gekozen worden voor een opmaak incl. of excl. Btw.
Bedragen op vrije tekst-facturen kunnen nu ook incl. btw worden ingegeven. Dit wordt ook aangegeven in de factuuropmaak (Prijzen/Bedragen incl. Btw).
In de OpmaakInstellingen kan voor InclBtw-facturen een BtwSpecifikatie van verschillende Btw-tariefbedragen worden ingesteld.

Contantfacturen

In Onderhoud/Instellingen kan worden aangegeven of voor het afdrukken van een contantfactuur de BetaalWijze kan worden ingegeven. De factuur krijgt dan de status Betaald en de betaalwijze wordt op de factuur vermeld. Bij aanmaak van een contantfactuur hoeft in het KlantNaam-veld alleen de naam contant, contantfactuur, Contant of Contantfactuur te worden ingegeven. Adres-, Postcode- en Plaats-velden
hoeven dan niet te worden ingegeven. Aanmaak in en selectie uit de KlantenTabel van deze regel verdient aanbeveling. Zie ook de helptekst in dit venster.

Boeken betalingen

Facturen kunnen in het facturen-venster direct op status Betaald worden gezet met Ctrl-B of via het contextmenu. Via het contextmenu kan ook het venster Betaling wijzigen worden geopend. Dit is hetzelfde venster als Boeken betalingen/Wijzigen.

Kortingen regelfacturen

Voor regelfacturen is de optie factuurKorting exclusief toegevoegd. Hiermee kan een kortingregel met het kortingbedrag worden toegevoegd waarbij de factuurregels niet worden herberekend.
De optie ‘Klantkorting x%’ hernoemd naar ‘factuurKorting inclusief’. Hierbij wordt de korting
direct afgetrokken van regelprijzen. Er wordt dan ook een kortingregel toegevoegd met het totale kortingbedrag vermeld in de omschrijving. Het kortingpercentage kan nu zelf worden aangepast.
Per factuurregel kan een kortingregel worden tussengevoegd onder de factuurregel. Het kortingspercentage kunt u zelf ingegeven.
Deze opties zijn beschikbaar in het contextmenu (F2). Zie voor meer informatie de helpteksten in de Kortingen-vensters.

Samengestelde Materialen

In de MaterialenTabel (Artikelen) kunnen Samengestelde Materialen worden vastgelegd. Via de knop Samenstellen in het Toevoegen/Wijzigen-venster kunnen andere materialen aan deze regel worden gekoppeld. Bij selectie van de regel voor een vrije tekst- of regelfactuur worden ook alle gekoppelde materialen op de factuur geplaatst. Per materiaal kan ook een afwijkende prijs worden ingegeven.

Zoeken Materialen

In het menu Opvragen is de optie Zoeken Materialen toegevoegd. In dit venster kan worden gezocht op een deel van de Omschrijvings- of Opmerkingstekst. Dit laatste veld is toegevoegd aan de MaterialenTabel. In dit veld kan bv. een barcode worden opgenomen. Deze kan dan d.m.v. een barcode-scanner worden gezocht.

Barcodes scannen

Bij aanmaak van regelfacturen kan een regel worden aangemaakt door de barcode te scannen in de omschrijvingskolom. De barcode dient in de MaterialenTabel in het opmerkingveld te zijn opgenomen. Zie ook de helptekst in dit venster. Barcodes kunnen ook als MateriaalCodes worden gebruikt.

Markeren facturen

In het facturen-venster konden meerdere regels worden gemarkeerd via de Ctrl-A toetscombinatie om deze gezamenlijk af te drukken. Dit is vervangen door de gebruikelijke Windows-funktionaliteit: Shift Up/Down, Ctrl-klik, Shift-klik, Ctrl-A (Alles) en Ctrl-Del (niets). Ctrl-X kan ook gebruikt worden om enkele regels te selecteren. Zie ook de contextmenu’s (menu-knoppen/rechter muistoets/F2).
Deze markeerfuncties kunnen o.a. in de Verkoop- en Inkoopfactuur-vensters gebruikt worden om fa
cturen te markeren voor incasso of elektronisch betalen en voor selectie van meerdere facturen voor een betalingsherinnering.

Tekstblok Regelfacturen

Aan het regelfactuurvenster is de knop Tekstblok toegevoegd. Als u deze knop drukt
wordt boven het regelvenster een tekstvak geopend waarin een tekst kunt ingeven
die boven de regels op de factuur wordt afgedrukt. Door een tweede keer dez
e knop te drukken kan het tekstvak weer worden verborgen.

Teksten

In de factuur- en Offerte-vensters (vrije tekst- en regelfacturen/offertes) kunnen via het
contextmenu (of Ctrl-T) vrije tekstregels worden aangemaakt en worden geselecteerd uit het Teksten-venster.
In de regels kunnen een aantal variabelen worden gebruikt (zie helptekst) en kunnen teksten verdeeld worden over meerdere regels d.m.v. puntkomma’s. Het tekstvenster is ook beschikbaar in Afdrukken/Losse brieven.

PostCodeBestand

Op de downloads/update-pagina van de website kan het PostCodeBestand Nederland worden gedownload. De inhoud hiervan dient in de ..\Minipak factuur\Data-map te worden geplaatst. Na installatie kunnen straat, plaats, netnummer en land via de postcode worden ingevoerd. Het zoeken van Belgische poscodes loopt nog via het oude PlaatsPostcode-bestand. Zie verder de Klantvenster-helptekst binnen het programma.

Programma opstarten via backup-bestand

Bij installatie van het programma wordt het bestandstype MFZ geregistreerd. Zodoende
kan door te dubbelklikken op een Minipak-backupbestand het factuurprogramma worden
opgestart en kan direct de backup worden
geïmporteerd, eventueel in een aan te geven administratie.

Formules in vrije tekstfactuur

In Onderhoud/ Instellingen/ facturen kunt u aangeven of u formules in de vrije tekstfacturen wilt gebruiken.
U kunt dan in de tekst de volgende formules invoegen, die worden berekend als u de
Berekenen-knop (Alt-E) drukt:

Vermenigvuldigen: 90 x 5,75 =517,50
Delen: 5000 / 200 =25,00
Optellen: 120,25 + 250,50 =370,75
Aftrekken: 3.200 – 1.200 =2.000,00
Procenten: 7,5% x 1000 =75,00

De cijfers achter het = teken worden dan door het programma (her)berekend.

Digitale kopieën

In plaats van papieren kopieën kan nu worden gekozen voor digitale kopie
ën. Tijdens het afdrukken/verzenden wordt dan een afdruk-bestand (pdf) op de harde schijf bewaard. Facturen, Offertes en Herinneringen kunnen vanuit de factuur- en offerte-vensters worden bekeken door Ctrl-O te drukken. De overige documenten zoals Losse brieven kunnen
worden geopend via Opvragen/Digitale kopie
ën.
Voor aanmaak van deze pdf-documenten is het printer-stuurprogramma PDF995 benodigd.
Ook gescande Inkoopfacturen kunnen vanuit het programma worden bekeken.
Per klant kunnen ook gescande documenten worden bewaard en geraadpleegd.

Zoekfuncties


Aan het programma is een verbeterde kolom-zoekfunctie toegevoegd. Deze kan worden geopend door op de kolomnaam te klikken. De zoekfunctie kan ook worden geopend door Ctrl-F (Find) te drukken. Standaard wordt dan gezocht op omschrijving of naam. Met F3 en F4 kan herhaald naar boven of beneden worden gezocht, ook als het zoekvenster is afgesloten.
In de contextmenu’s is ook een Zoeken Algemeen-venster toegevoegd. Hiermee kan een heel bestand worden doorzocht.

Vrij veld KlantenTabel

Aan de KlantenTabel is een vrij veld toegevoegd. Dit veld kan worden gebruikt voor
extra informatie zoals autokenteken of geboortedatum. In facturen/ Opmaak/ Instellingen/
Algemeen kan worden aangegeven of dit veld moet worden afgedrukt. De naam van het
veld kan worden gewijzigd in ../Teksten 1. Op de inhoud van dit veld kan worden gezocht in Boeken Betalingen/ Zoek tekst.


Zoeksleutel KlantenTabel

Het veld ContactPersoon in de KlantenTabel kan nu worden gebruikt als zoeksleutel voor klantnamen.
Door de Sortering op ContactPersoon te zetten en daarna de eerste letters van de gezochte klantnaam in te geven, wordt gezocht op ContactPersoon. Druk daarna Esc om het invoervenster af te sluiten. Om te voorkomen dat de zoeksleutel in het adres wordt afgedrukt, dient u Niet afdrukken aan te vinken.

Vaste factuurregels

In de KlantenTabel kan worden aangegeven of de Klant-voetregels worden gebruikt
als vaste factuurregels. Bij aanmaak van een nieuwe factuur worden deze als eerste
factuurregels ingezet. Op deze wijze kunnen vaste zoekstrings (bv. auto-kentekens)
voor een bepaalde klant worden opgegeven.

VerzendDatum

Aan facturen en Offertes kan een verzenddatum worden toegevoegd. Dit kan via het contextmenu of via sneltoets Ctrl-V. Met de omhoog/omlaag-toetsen kan een datum worden ingezet/gewijzigd, via F10 kan de kalender worden geopend.

Offerte-status

Voor het Offertes-venster kan de Status-kolom worden ingeschakeld in Offertes/ Contextmenu/ Instellingen.
De status kan worden gewijzigd via het contextmenu of via sneltoets Ctrl-S. Statussen worden niet door het programma, bv. bij afdrukken, gewijzigd.

Afvink-kolommen

Op het tabblad Regelfactuur van Opmaak/Instellingen kan worden aangegeven of er op de opmaak voor een pakbon/raaplijst 2 afvink-kolommen moeten worden afgedrukt. De kolommen, A en B, worden rechts aangelijnd afgedrukt.

Acceptgiro’s

Er kan nu een factuur met acceptgirokaart worden afgedrukt. Dit kan worden aangegeven in facturen/ Opmaak/ Instellingen/ Algemeen/ Afdrukken. De opmaak van de acceptgiro
kan worden ingesteld in een eigen instellingenvenster.

Openstaande posten


Voor Openstaande posten Verkopen en Inkopen is een Controle-mogelijkheid toegevoegd om betalingen in Boekhouding en Facturering te kunnen vergelijken.
In de vensters Boeken betalingen en Opvragen/Openstaande posten kunnen nu meerdere facturen worden geselecteerd (gemarkeerd) voor gezamenlijke vermelding op een betalingsherinnering.
Aan de Openstaande postenlijst is de kolom Aantal Herinneringen (HER) toegevoegd.
In het venster Opvragen Openstaande posten is de Berekenen-knop verwijderd. Dit wordt nu direct berekend.
De Openstaande postenlijst kan nu worden afgedrukt op klantnaamvolgorde.

Instellingen


In de Instellingen is het tabblad ‘Modules’ toegevoegd, waarop de diverse onderdelen van het programma, zoals Offertes, Voorraad, Inkopen etc. kunnen worden ingeschakeld.
De OfferteInstellingen zijn verplaatst naar Offertes/ Contextmenu/ Instellingen.
Tevens is de module Schonen Offertebestand verplaatst naar dit menu.

AfdrukInstellingen

Aan Instellingen is het tabblad Afdrukken toegevoegd. Het Lettertype voor lijsten kan worden ingesteld.
Ingesteld kan worden of links op de pagina een Perforatiemarge (15mm) moet worden vrijgehouden.
Het afdrukken van de naam van het programma (Minipak factuur (Pro)) op lijsten kan worden onderdrukt. Zie Instellingen/Diversen.
Lijsten kunnen nu ook op Liggend A4 worden afgedrukt. Dit dient te worden ingesteld op de standaard-printer.

OpmaakInstellingen

Er kan nu een Kopie-factuur worden afgedrukt vanuit een tweede papierbak, zie tabblad printers.
Opgegeven kan worden of lange omschrijvingen op een regelfactuur tijdens afdrukken worden gesplitst over meerdere regels. Dit kan op het tabblad Regelfactuur.
Voor de factuur/Offerte-opmaak zijn de volgende klantgegevens toegevoegd: Telefoon/Mobiel/Fax/Prive/E-mail/GiroBankrek.
Voor het produceren van facturen in een buitenlandse taal kan nu worden gekozen voor
Engelse/ Franse/ Duitse/ Spaanse/ Italiaanse datums en formaten.
Het aantal af te drukken decimalen voor de btw-percentages worden ingesteld.

Klantgegevens

Een klant waarvoor facturen zijn aangemaakt kan worden verwijderd. Hierbij wordt gevraagd of het klantnummer uit de facturen moet worden verwijderd.
In Instellingen/Klanten kan worden aangegeven of Plaatsnamen altijd in hoofdletters moeten worden ingevoerd/afgedrukt.
Ingesteld kan worden of in de kolom Klant van factuur- en Offerte-vensters Klantnaam en Vervolgnaam worden afgedrukt. Dit geldt ook voor diverse lijsten. Zie Onderhoud/ Instellingen/ Klanten.
Via het contextmenu van de KlantenTabel kan een samenvoeg-bestand (Adreslijst) voor Word worden aangemaakt, waarmee brieven, enveloppen en etiketten kunnen worden geadresseerd.
In het Klanten-venster kan het Opmerkingenveld met een knop in een groot venster worden getoond/bewerkt.
Als in het opmerking-veld van een klant de tekst ‘wel op rekening’ of ‘niet op rekening’ wordt opgenomen, wordt bij selectie van deze klant een bijbehorende waarschuwing gegeven.
Aangegeven kan worden of een leverancier in consignatie levert. Dan wordt bij het boeken van de inkoopfactuur (voor verkochte goederen) de voorraad niet gewijzigd.
Met de knop Kop
iëren kan in het Klanten-venster een Email-lijst worden aangemaakt,
van het hele bestand, of, mits aanwezig, per Klantgroep.
De gekozen sortering van de KlantenTabel wordt onthouden.

VerzendAdressen


In het Opmerkingveld van het klantenbestand kunnen een of meer verzendadressen worden opgenomen.

Materiaalgegevens

In de MaterialenTabel kan worden aangegeven dat voor bepaalde artikelen geen voorraad hoeft te worden bijgehouden.
De MaterialenTabel kan nu hernoemd worden naar Artikelen of Onderdelen (zie Instellingen/Bestanden).
De breedte van de Materialen bij aanmaken/wijzigen facturen is instelbaar
gemaakt en wordt onthouden.

Diversen

Factuurgegevens kunnen worden geïnporteerd.
OmzetSoorten en Kostensoorten (Inkopen) kunnen worden ge
ïnporteerd uit de Boekhouding.
Voor calculatie van aanbiedingen kan een factuur met inkoopprijzen worden geproduceerd.
Op de lijsten Verkopen kan het resultaat per maand worden bekeken.
Betaalinformatie (Boeken betalingen) kan nu ook in het factuurvenster via het contextmenu worden gewijzigd.
Aan de lijst Afdrukken/Verkopen/Artikelen is de kolom Inkoopbedragen toegevoegd. Aan de factuurStatus zijn de statussen 1e, 2e en 3e herinnering toegevoegd. Deze worden automatisch ingezet bij het afdrukken van herinneringen. Dit kan worden ingesteld in Onderhoud/Instellingen.
Backup-bestanden kunnen, om blokkering bij verzending via email te voorkomen, zonder versleuteling worden gemaakt.
Aan de voorraadmodule zijn 2 lijsten toegevoegd: Bestellijst en Inkopen.
Via de Bestellijst kunnen InkoopOrders worden aangemaakt, die kunnen worden verzonden via email. Met de lijst Inkopen kunnen o.a. de Inkopen per leverancier per periode worden bekeken.
Op de Voorraadlijst kunnen nul-voorraadregels worden onderdrukt.
Aan de lijst Periodieke facturen zijn de opties Alle facturen en Hele factuurteksten toegevoegd.
Vervallen facturen worden niet meer gekopieerd als periodieke factuur.
Facturen kunnen worden herberekend via het contextmenu/Ctrl-H.
Aan het Btw-Overzicht is een Btw-specificatie toegevoegd.
Op de Specificatie van het BtwOverzicht zijn totalen Inkoop Binnen/Buiten EU toegevoegd. De mogelijkheid tot berekening van Btw volgens het kasstelsel is toegevoegd.
Voor afdrukken Herinneringen en Losse brieven kan een eigen opmaak worden gekozen.
Aan de Offerte-module is de Offerte-lijst toegevoegd, zie Offertes/Contextmenu. Er kan
o.a. per offerte-status en op datum worden afgedrukt.
Voor een aantal tabellen (Klanten, Materialen etc.) kan een aparte bestandslo
catie worden opgegeven, voor gezamenlijk gebruik in meerdere administraties.
Er is een functie factuurcontrole toegevoegd waarmee factuur-gegevens en -totalen kunnen worden gecontroleerd. De controle wordt na Reorganisatie uitgevoerd en kan ook worden uitgevoerd in het Systeemmenu (Alt-S).

VERSIE 1.17(03-12-2004)
Basis-versie/Pro-versie:
Minipak factuur is gesplitst in een Basis- en een Pro-versie. De modules Offertes, Voorraad, Projecten (nog te realiseren), Onbeperkt aantal administraties en Periodieke facturen zijn alleen beschikbaar in de Pro-versie.
Voorraad-module: (Pro-versie)
Aan het programma is een voorraad-module toegevoegd. In deze module kunnen
o.a. worden vastgelegd Minimum-voorraad, Leverancier,
Locatie en Inkoopprijs.
Er kan een waarschuwingslijst worden afgedrukt en een Voorraadlijst met vermelding
van de waarde van de voorraad. Per artikel kunnen de mutaties worden ingezien.
In het Voorraad-venster kunnen de ontvangen goederen en inventarisaties worden geboekt.
In Onderhoud/ Instellingen/ Bedragvelden kan worden aangegeven of de verkoopprijs
in het regelvenster in- of exclusief Btw is. In Onderhoud/ Instellingen/ Diversen kan
de voorraad-module worden uitgeschakeld.
Prijsafspraken per klant
In de klantentabel kan per klant een lijst van prijsafspraken/ kortingen per klant/ materiaal worden opgegeven. Vanuit andere klanten kan naar deze lijst worden verwezen. Zie verder de helptekst in het programma.
Automatische backups
In Onderhoud/Instellingen/Bestanden kan worden opgegeven of er automatisch
backups per dag, week of bij afsluiting van het programma moeten worden gemaakt.
Achtergrondmotieven
In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden gekozen tussen verschillende
achtergrondmotieven of een
blanco venster. Er kan ook een eigen achtergrond
worden
geïnstalleerd.
Regelfacturen
– De prijs kan nu ook incl. Btw worden ingegeven. Door daarna Btw-tarief I
(voor Hoog tarief) in te geven wordt teruggerekend naar excl. Btw. Voor laag
tarief geldt code M.
– Bij aanmaak van regelfacturen kan de klantkorting op alle regels worden
toegepast. Door eerst de prijzen zonder korting in te geven en daarna uit
het contextmenu (openen met rechter muistoets) de KlantKorting x% te selecteren,
worden de regels herberekend en wordt op de laatste regel van de factuur de
tekst ‘Korting x% (Eur 99,99) toegevoegd. De KlantKorting-regel is in het menu
alleen zichtbaar voor klanten waarvoor een korting is ingegeven. Het valuta-teken
kan worden ingesteld in de opmaakinstellingen.
Periodieke facturen
– Toegevoegd zijn de mogelijkheden om per week, van week t/m week en van maand
t/m maand te kunnen
factureren.
– Er kan een lijst met periodefacturen per periode worden afgedrukt. Deze kan per
klant worden afgedrukt. Foutieve periodes worden op de lijst vermeld.
– Er zijn enige correcties toegevoegd
m.b.t. berekening van de volgende factuurperiode.
Materialen (artikelen)
– Aan de MaterialenTabel is een optie toegevoegd voor het aanpassen van prijzen.
Prijzen kunnen percentueel of met bedragen worden gewijzigd, per MateriaalCode-groep
en In- of exclusief Btw.
– Aangegeven kan worden of de ingevoerde verkoopprijs in de MaterialenTabel excl. Of
incl. Btw is. De verkoopprijs wordt excl. Btw bewaard.
– Bij gebruik van de Voorraad-module kunnen nu ook de kolommen Voorraad, Minimum,
Inkoopprijs,
Locatie en Leverancier worden geïmporteerd. Bij het importeren kan
worden gekozen of meer voorraad-kolommen over te zetten van de oude naar de
nieuwe tabel. Dit i.v.m.
actuele voorraad-aantallen.
Diversen
– Het totaalbedrag van een factuur kan worden afgerond door Ctrl-Up (Afronden Omhoog)
of Ctrl-Down (Afronden Omlaag) te drukken. Het Btw-bedrag wordt dan 1 cent verhoogd
of verlaagd. Zodoende kunnen afwijkingen vanwege de Btw-berekening aangepast
worden. De opties zijn ook beschikbaar in het context-menu. Als na afronding de factuur wordt gewijzigd, wordt de factuur herberekend, waarbij de afronding ongedaan wordt
gemaakt.
– In Onderhoud/Instellingen/ facturen kan worden opgegeven of u de factuur-statussen
Afgedrukt en/of Verzonden wilt gebruiken.
– In het venster facturen/facturen kunnen de klantgegevens per factuur worden
geraadpleegd/gewijzigd via het context-menu (rechter muistoets).
– factuurKop-objecten, datum, factuur etc. kunnen nu zonder label (naam) worden
afdrukt. Dit i.v.m. voorbedrukte facturen.
– Aan Onderhoudmenu is het submenu Diversen toegevoegd, waarin o.a. zijn opgenomen
Snelkoppelingen, Administratie Verzenden en Importeren en Exporteren facturen en
Debiteuren.
– Voor BetalingsHerinneringen (standaardbrieven) zijn de variabelen aantal dagen
factuur open (@DGNO) en aantal dagen vervallen (@DGNV) toegevoegd.
– Opmaak betalingsherinnering: De variabelen kunnen nu ook op aparte regels worden
gebruikt.
– Aan het Klantselectie-venster bij aanmaak/wijzigen van facturen is de kolom
Adres toegevoegd.
– In vrije tekst, regels van regelfacturen en voetregels (algemeen en per klant)
kunnen regels voor gesplitste betaling van een factuur worden opgenomen,
voor bijvoorbeeld deelbetaling op een G-rekening. Zie helptekst ‘Gesplitste betaling’.
– In het venster Leegmaken bestanden kunnen bestanden nu afzonderlijk worden
aangegeven.
– Export Klanten/Materialen: Deze gegevens kunnen nu worden ge
ëxporteerd naar een
tekst-bestand, klembord of een tab-gescheiden bestand. Deze laatste kan worden
ge
ïmporteerd in Excel.
– De Klantentabel kan nu worden afgedrukt per klantgroep.
Correcties:
– Bij berekenen/opslaan van vrije tekst-facturen vielen de tabs weg.
– Na het kopi
ëren van een factuur als creditnota werden de overige facturen ook
ge
ïnverteerd in het wijzigen-scherm weergegeven.
– Het tussenvoegen/toevoegen van materiaalregels in de vrijetekst factuur is
gecorrigeerd. 2e en volgende regels werden bovenaan tussengevoegd.
– Na het selecteren van materialen voor een vrije tekst-factuur kon niet worden
herberekend en bewaard. Dit is gecorrigeerd.
– Tussenvoegen regels regelfacturen: Als er regels werden tussengevoegd terwijl het
aantal regels al groter was dan in het venster paste, vielen de laatste regels weg.
– Importeren Materialen: De maximum lengte van te importeren materiaalcodes was 8 posities. Dit is verhoogd naar 16 posities.
– Leverancier- en
Locatie-tabellen werden niet in de backup opgenomen.
– Ctrl-Z (undo) is in de tekst-vensters uitgeschakeld.

VERSIE 1.16(23-03-2004)

Afdrukken/Losse brief
Met deze optie kan een eenmalige brief worden opgesteld. Deze kan
bv.
worden gebruikt om een offerte of factuur om te zetten naar een inkoopfactuur of pakbon en dan af te afdrukken.
Offertes en facturen kunnen naar dit venster worden gekopieerd, klantgegevens kunnen uit de KlantenTabel worden overgenomen en tekstblokken en materiaalregels kunnen uit de MaterialenTabel worden overgenomen. De tekst van een losse brief kan worden opgeslagen in de MaterialenTabel.
Extra Afdruk-knoppen:
Aan het factuur- en/of Offerte-venster kunnen extra Afdruk-knoppen worden toegevoegd om een factuur of offerte volgens een aan te geven opmaak af te drukken,
bv. als pakbon of orderbevestiging. Tevens is een optie beschikbaar om voor Afdrukken of Voorbeeld in factuur- en Offerte-venster een opmaak te kiezen. Deze opties zijn opgenomen in
Onderhoud/Instellingen/Opmaken.
Diversen
– Er is een nieuw logo,
icoon en bureaublad toegevoegd.
– In Instellingen/Diversen kan het initiele afdrukformaat voor het
voorbeeldvenster worden ingesteld. Deze werkt niet voor Afdrukken Enveloppen.

Correcties
– Er zijn enige correcties toegevoegd m.b.t. Afdrukken Enveloppen, met
name Contactpersoon en land in een klantadres.
– Er zijn enige correcties toegevoegd m.b.t. Aanmaken/wijzigen factuuropmaken.
– De instelling Hoofdletter 1e positie tekstveld werkte niet.
– De factuurtekst BTW 19% Verlegd is gewijzigd naar BTW Verlegd.
– Op de Klantenlijst viel de laatste positie van de Postcode weg.
– Bij afdrukken van Betalingsherinneringen en standaardbrieven was de linker marge niet correct.
– In de MaterialenTabel was bij een uitgeschakelde BTW-administratie de BTW-kolom toch zichtbaar.


VERSIE 1.15(20-01-2004)
Bedragen inclusief BTW
Voor
bv. prijsafspraken inclusief BTW kan op vrije tekst-facturen het
bedrag inclusief BTW worden ingeven, voorafgegaan door een
=
= teken, bv. ==100. Na berekenen wordt het bedrag omgezet naar exclusief BTW, en wordt het =teken uit de regel verwijderd, bv. =84,03. Het BTW-bedrag is dan 15,97, zodat
het eindbedrag van de factuur 100 euro is. Het == teken kan ook in de tekst van de MaterialenTabel worden gebruikt. Na selectie van een regel kan een bedrag worden toegevoegd, waarna kan worden herberekend.
Diversen
– De horizontale positie van een kolomnaam op een regelfactuur kan worden gewijzigd door voor de naam het aantal millimeters vanaf de linker marge in te geven, bv. 35Omschrijving. De naam Omschrijving wordt van 35 mm vanaf de linker marge afgedrukt. – Bij wijzigen van een regelfactuur wordt de cursor op onderste regel geplaatst.
– In de Tabel Materialen is de kolom-volgorde Omschrijving/Code gewijzigd naar Code/Omschrijving.
– Bij gebruik van meerdere administraties wordt de AdminNaam in backup-naam opgenomen.
– factuurOpmaken kunnen nu ook worden gewijzigd vanuit het Offerte-venster. – In het venster Periodieke facturen zijn nu ook de data van de vorige periode zichtbaar.
Correcties
– Na het maken van een backup naar diskette werd de bedrijfsnaam soms gewijzigd naar Demo bedrijf.
– Herberekenen van een Regelfactuur gebeurt nu ook als de velden BTWTar/Aantal/Prijs via een muisklik elders in het venster worden verlaten.
– Bij CopyAdres in de KlantenTabel viel bij plakken het laatste teken weg.
– Voor offertes is de tekst Totaal Offerte-tekst toegevoegd. Dit was Totaal factuur.

VERSIE 1.14(23-12-2003)
Multi-user licentie
Het programma kan nu in een netwerk-omgeving door maximaal 10 gebruikers tegelijk worden gebruikt. Hiervoor is een aparte Multi-user licentie benodigd.
BTW-nummer per Klant
In de KlantenTabel kan nu per klant een BTW-nummer worden ingevuld. In de
factuurOpmaak Instellingen/Algemeen kan worden opgegeven of het BTW-nummer op de factuur moet worden afgedrukt. Op het tabblad Teksten 1 kan een omschrijvingstekst voor het BTW-nummer worden ingegeven, bv. BTW-nummer klant
Periodieke facturen aanmaken
De module Periodieke facturen kan worden ingeschakeld in Instellingen/facturen. Selectie van te herhalen facturen vindt plaats op basis van tekstregels, bv. Huur periode 01-01-2004 t/m 31-12-2005. Voorbeeld-periode-regels kunnen uit een menu worden geselecteerd of in de Materialentabel worden opgenomen. Zie verder de helptekst
Diversen/Algemeen.
Facturen/Offertes/Herinneringen verzenden via Email
Hiervoor is een aanvullend programma nodig: het printer-stuurprogramma
PDF995. Als deze is ge
Ïnstalleerd, kan een factuur, offerte of herinnering worden afgedrukt naar email. Er wordt dan een document-bestand (PDF-bestand) aangemaakt, die wordt aangehecht aan een te verzenden email-bericht. Zie verder de helptekst
Diversen/Algemeen.
Omdat dit programma niet rechten-vrij verkrijgbaar is (prijs: $ 9,95), wordt dit in de toekomst mogelijk vervangen door een wel rechten-vrij programma.
Enveloppen afdrukken
Behalve een logo en bedrijfsadres kunnen nu ook klant-adressen direct op de enveloppen worden afdrukt, per klant, klantgroep of alle klanten.
Tevens is een Extra tekstblok toegevoegd, Port betaald -teksten etc.
Kredietbeperkingstoeslag
Op zowel vrije tekst- als regelfacturen kan een Kredietbeperkingstoeslag-regel worden toegevoegd. Deze kan worden opgenomen in de MaterialenTabel of worden geselecteerd uit een contextmenu. Het percentage is vrij in te geven per factuur. Zie verder de helptekst.
Verzamelen Pakbonnen
Het offerte-bestand kan worden gebruikt voor het aanmaken van pakbonnen. Deze pakbonnen kunnen periodiek, bv. per week of per maand, worden verzameld op een factuur.
Afdrukken Verkopen
De optie Alle facturen is toegevoegd. Met deze optie worden alle factuurregels (vrije tekst en regelfactuur) afgedrukt, met vermelding van factuurnummer, datum en factuurbedrag. Als een Enkele klant wordt afgedrukt, wordt de naam van deze klant boven de lijst
vermeld.
Snelkoppelingen
Menu-opties kunnen nu als snelkoppeling op het
bureaublad van het programma worden geplaatst. In het Systeem-menu/Snelkoppelingen (Alt-S) kan een selectie van menu-opties worden gemaakt. De snelkoppelingen kunnen worden verplaatst door de rechter muisknop ingedrukt te houden. Standaard worden vier snelkoppelingen aangemaakt.
Venster openen bij opstarten
In het snelkoppelingen-venster kan ook een venster worden opgegeven dat automatisch wordt geopend als het programma wordt opgestart.
Knoppen links in vensters
Standaard worden
verticale knoppen-rijen nu links in de vensters geplaatst. In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden ingesteld de knoppen-rijen rechts te plaatsen.
Afbreek-waarschuwing
In Onderhoud/Instellingen/facturen kan worden ingesteld of er een waarschuwing wordt gegeven als tijdens het invoeren/wijzigen van een factuur Esc of Annuleren wordt gedrukt.
Instellingen factuurOpmaak
– In Bedrijfsgegevens kan het rechter gegevensblok links worden aangelijnd d.m.v. ‘=’ tekens:
Adres: =Straat nr
Telefoon: =010-1234567
Zie voor verdere uitleg de helptekst in het programma.
– Het lettertype van de Bedrijfsgegevens werd niet aangepast: dit is gecorrigeerd.
– Het blok Bedrijfsgegevens kon niet geheel rechts aangelijnd worden afgedrukt. Dit is gecorrigeerd.
– Er is een Extra (tekst)blok toegevoegd voor vrije tekst. Hierin kunnen extra teksten of benamingen zoals Pakbon of Orderbevestiging worden opgenomen.
– Het afdrukken van het totalenblok kan worden uitgeschakeld voor bv. pakbonnen.
– Lege regels aan einde van voetregelteksten worden verwijderd bij
bewaren. Dit om te voorkomen dat er een lege pagina na een factuur
wordt afgedrukt.
– Voor Regelfacturen waarvan prijzen/bedragen inclusief BTW worden
afgedrukt, kan worden aangegeven of ook het totaal BTW-bedrag op de
factuur moet worden afgedrukt.
– Op het tabblad Regelfactuur kan worden aangegeven of Aantallen in 2 of 0 decimalen worden afgedrukt.

Importeren materialen:
– De Prijzen kunnen incl. of excl. BTW worden ge
ïmporteerd.
– Behalve Tab-gescheiden kan ook CSV en PuntKomma-gescheiden formaat worden geïmporteerd

Exporteren debiteuren
Behalve facturen kunnen nu ook debiteuren (klanten) worden
ge
exporteerd, voor Exact en Overige boekhoudprogramma’s. Deze opties bevinden zich in het Systeem-menu (Alt-S). Voor te exporteren kolommen zie de helptekst.
Diversen
– De optie Afsluiten is uit het hoofdmenu verwijderd.
– Een factuur in het voorbeeld-venster bleek onder bepaalde omstandigheden af te wijken van de afgedrukte factuur. Dit is gecorrigeerd.
– Bij herhaald zoeken in kolommen trad soms een foutmelding op. Dit is gecorrigeerd.
– Vanuit het Bekijken factuur -venster kunnen facturen worden afgedrukt naar voorbeeld of printer.
– In Boeken betalingen/Zoeken factuurteksten wordt nu ook gezocht in voetregels.
– In het venster Onderhoud/MaterialenTabel is de kolom Prijs incl. BTW toegevoegd.
– Aan Afdrukken/factuurlijst is de kolom (Betaald) Per (Kas/Bank etc.) toegevoegd.
– Het Backup maken/terugzetten werkte soms niet goed van/naar diskette. Dit is gecorrigeerd.
– Een af en toe voorkomende opstart-fout (Windows-error in Win98/ME) is gecorrigeerd.
– De Materiaalnaam-index van de MaterialenTabel verlengd naar 30 posities.
– Nummers en bedragen op de verzamel-Betalingsherinnering worden rechts
aangelijnd. Tevens kan de variabele @FBEDRO (bedrag open) worden
gebruikt.
– De variabele @UBDAT voor uiterste betaaldatum is toegevoegd. Deze kan
gebruikt worden in Vrije tekst, factuurregels en Voetregels.

VERSIE 1.13(02-10-2003)
Bladeren door facturen
In het sub-venster ‘factuur’ van de vensters Boeken Betalingen en factuurHistorie kan worden gebladerd door bv. facturen per klant. (Sortering Klantnummer)
Zoeken in factuurteksten/regels
In de vensters Boeken Betalingen en factuurHistorie kan met de knop Zoek Tekst een tekst-string, bv. een naam, worden gezocht in factuurteksten en factuurregels.
Variabele lengte MateriaalCode
De lengte van de MateriaalCode kan nu variabel worden ingesteld op 4 t/m 16 posities (tekens).
Diversen
– Een in sub-administraties voorkomende fout bij het afdrukken van lijsten wegens afwezigheid van klantgroepen is gecorrigeerd.
– Het berekenen van BTW-bedragen bij niet automatisch berekenen is gecorrigeerd.
– De tekst ‘vrije opmaak-factuur’ is gewijzigd naar ‘vrije tekst-factuur’.
– In de Export voor Exact kunnen facturen nu worden gesplitst per Omzetsoort.

VERSIE 1.12(09-09-2003)
Prijzen/Bedragen inclusief BTW
Voor Regelfacturen kan in de factuuropmaak worden opgegeven of de kolommen Prijs en Bedrag inclusief BTW worden afgedrukt. Zie Opmaakinstellingen/Regelfactuur.
Aparte factuuropmaak voor vervolg-pagina’s
Voor tweede en volgende pagina s van een factuur kan een aparte
factuuropmaak worden aangemaakt. Deze kan worden opgegeven in Opmaakinstellingen/Algemeen.
Omzetlijst per artikel
Met de optie Afdrukken/Verkopen kan een lijst op Artikelnummer (MateriaalCode) per periode worden afgedrukt. Deze lijst kan gebruikt worden voor het bijhouden van voorraden etc.
Exporteren facturen
Facturen kunnen per periode worden geëxporteerd naar de Exact-boekhouding. Tevens is er een algemene export-mogelijkheid voor import in andere boekhoud-pakketten. Deze opties zijn beschikbaar in het Systeem-menu (Alt-S).
Verzenden/Importeren administraties
Adminstraties kunnen per email worden verzonden. Verzonden administaties kunnen worden ge
ïmporteerd in een bestaande administratie. Het verzendbestand is een gecomprimeerd en gecodeerd bestand. Deze opties zijn beschikbaar in het Systeem-menu (Alt-S).
Gecomprimeerde backups
Backup (beveiligings)-bestanden worden vastgelegd in gecomprimeerde en gecodeerde bestanden. In alle programma-delen worden grote bestandswijzigingen plaatsvinden, zoals sorteren en importeren, wordt een automatische backup gemaakt.
Kopiëren tabel-regels
Factuurregels en regels in tabelvensters kunnen worden gekopieerd en geplakt via Ctrl-C/Ctrl-V of via een popup-menu (context-menu), dat kan worden geopend met de rechter muistoets.
Diversen
– In het venster Boeken betalingen is de ‘Betaald-datum-invoer’ gecorrigeerd.
– Kolomnamen van regelfacturen kunnen worden gewijzigd.
– Een aantal bestandsonderhoudsfuncties zijn ondergebracht in het submenu Onderhoud/Bestanden.
– Indexeren- en Schonen bestanden is samengevoegd in Reorganiseren bestanden.
– De optie Demogegevens verwijderen is gewijzigd naar Bestanden leegmaken.
– De lettertypes van de lijsten zijn gewijzigd.


VERSIE 1.11(25-06-2003)
Importeren in de boekhouding
Het tabblad ‘Instellingen/Boekhouding’ is vervallen. Alle dagboek-, grootboekinstellingen etc. zijn verplaatst naar het Minipak Boekhoudprogramma. Deze zijn daar te vinden in Importeren Verkopen/Instellingen.
OmzetSoorten
Het gebruik van OmzetSoorten was gekoppeld aan importeren in de boekhouding. Omdat deze optie is vervallen is aan het tabblad facturen van de Instellingen de optie ‘OmzetSoorten gebruiken’ toegevoegd.
Diversen
– De menu-optie ‘Onderhoud\Algemene Instellingen’ is gewijzigd naar ‘Instellingen’.
– Een foutmelding in het venster Boeken Betalingen is gecorrigeerd.
– Bij aanmaken vrije factuur zonder berekenen kunnen direct bedragen
worden ingeven. Hier bleef de cursor soms steken. Dit is gecorrigeerd.

VERSIE 1.10(28-05-2003)
Zoeken in regel-vensters
Door direct het eerste cijfer van bv. een factuurnummer of de eerste letter van een gezochte naam in te toetsen kan worden gezocht volgens de
actieve sortering (index). Hierna verschijnt er onderaan in het venster een klein zoekvenster, waarin volgende cijfers of letters kunnen worden ingevoerd. Zie verder de helptekst Diversen/Algemeen.
BTW-tarief per klant
In de KlantenTabel kan per klant worden aangegeven of voor deze klant het BTW-tarief Verlegd van toepassing is. Bij selecties uit de MaterialenTabel wordt dan dit tarief als standaard ingevoerd.
Diversen
– De posities van het OmzetTabel-, factuurOpmaak- en Kiezen Administratie-venster zijn gecorrigeerd.
– Bij het Annuleren van een leeg invoer-venster of afdruk-venster werd gemeld: ‘Invoeren verplicht’. Dit is gecorrigeerd.
– Voor het afdrukken van een enkele nieuwe factuur wordt niet meer de keuze ‘Selectie/Deze factuur’ geopend.
– Na het verlaten van de Prijs- of Aantal-kolom van een regelfactuur d.m.v. de Tab- of Shift-Tab-toets wordt nu ook herberekend.


VERSIE 1.09(24-04-2003)
Meerdere administraties
Binnen het programma kunnen nu meerdere administraties,
factureringen voor meerdere bedrijven worden gedaan. Dit kan worden ingesteld in Algemene Instellingen.
Opmerking per factuur
Per factuur is nu het veld Opmerking beschikbaar. Hierin kan aanvullende info worden opgenomen. Bij deelbetalingen worden eventueel vorige deelbetalingen vermeld en wordt de verzenddatum van herinneringen vermeld.
Meerdere facturen afdrukken
Er kunnen nu meerdere facturen tegelijk worden afgedrukt. Alle nieuw aangemaakte facturen worden geselecteerd voor afdrukken. Met de
Ctrl-A-toetscombinatie kan een factuur worden ge(de)selecteerd voor afdrukken.
Kortingspercentage per klant
Per klant kan in de klantentabel een kortingspercentage worden ingegeven. Deze wordt bij aanmaak van een factuur toegepast op uit de materialentabel geselecteerde regels.
Diversen
– Bij gebruik van meerdere factuuropmaken kan aan een offerte een factuurOpmaak worden toegevoegd.
– Zoeken op (een deel van de ) omschrijving in MateriaalTabel is gecorrigeerd.
– aan de
Tabellen Klanten en Materiaalregels is de Sortering-knop toegevoegd.
– De Wachtwoord-module is gecorrigeerd.
– Bij het onderdrukken van de MateriaalCode-kolom voor het afdrukken
regelfacturen ontstond een foutmelding. Dit is gecorrigeerd.

VERSIE 1.08(11-04-2003)
AfdrukVoorbeeld
De AfdrukVoorbeeld-module (PrintPreview) is gewijzigd. Afdrukken vanuit
het voorbeeld-venster kan nu voor een selectie van (bekeken) pagina’s.
Weergave van de papiermarge kan worden ingesteld in Algemene Instellingen.
FactuurOpmaak
Bij gebruik van meerdere factuuropmaken kan bij aanmaak van een nieuwe opmaak een bestaande opmaak worden gekopieerd.
Bedragen in Vrije-opmaak factuur
Bij bedragen volgens europese notatie ( 9.999,99) in de vrije opmaak-factuur werd de decimalen niet berekend. Dit is gecorrigeerd.
Diversen:
– Verkopen op Omzetsoort worden nu gesorteerd op OmzetSoort.
– De hoogte van factuurregelvenster in het aanmaken/wijzigen facturen-scherm is gecorrigeerd.

VERSIE 1.07(21-03-2003)
Meerdere factuuropmaken:
Er kunnen nu meerdere factuuropmaken( layouts) worden aangemaakt. Aan een klant en per factuur kan een bepaalde opmaak worden toegekend.
Acceptgiro’s
Er kunnen nu ook bladen met 2 of 3 acceptgiro’s per blad worden afgedrukt.
Aantallen in decimalen
In regelfacturen kunnen Aantallen nu in 1/100 worden geboekt, dit i.v.m. uren etc.
Diversen
Er zijn een aantal kleine correcties en verbeteringen toegevoegd, op het vlak van toetscombinaties (Alt-x), helpteksten en afdrukken facturen en acceptgiro’s etc.

VERSIE 1.06(14-02-2003)
Facturen per klantgroep
Afdrukken/aanmaken van facturen per klantgroep of het hele klantenbestand is toegevoegd.
Acceptgiro’s
Afdrukken van Acceptgiro’s per klantgroep of het hele klantenbestand en eventueel aanmaken van factuurregels van de Acceptgiro’s is toegevoegd.
Hiervoor is het veld Giro/Bankrekening aan de KlantenTabel toegevoegd.
Afdrukken Grafieken
De grafieken Openstaande posten en Verkopen per Maand, Klant en Omzetsoort kunnen nu worden bekeken in het afdruk-voorbeeldscherm en even
tueel worden afgedrukt.
BetalingsHerinneringen
BetalingsHerinnering
en kunnen nu per factuur worden afgedrukt vanuit de Boeken betalingen- en Openstaande posten-vensters.
Diversen
– Bij het afdrukken van vrije opmaakfactuur na een regelfactuur werden de kolomnamen van de regelfactuur afgedrukt. Dit is gecorrigeerd.
– Door wijzigingen in de factuurafdruk-programma’s moeten mogelijk de factuur opmaak opnieuw worden ingesteld.
– Het factuurlettertype is nu ook van toepassing op regelfacturen.
– Het wijzigen van Klantgroepen is gecorrigeerd.
– Er is een
blanco Klantgroep toegevoegd.


VERSIE 1.05(06-02-2003)
Grafieken
De grafieken Openstaande posten en Verkopen per Maand, Klant en Omzetsoort zijn toegevoegd. Verkoopgrafieken tonen de huidige periode en dezelfde periode van het jaar daarvoor.
Importeren MateriaalGegevens
Behalve KlantGegevens kunnen nu ook MateriaalGegevens worden geimporteerd.
BTW-verlegd
De mogelijkheid om te faktureren met BTW-verlegd is toegevoegd. Dit kan worden ingesteld in Algemene Instellingen/BTW.
Zoeken in tabellen
In regelvensters zoals Klanten- en MaterialenTabel kan nu worden gezocht door direct een letter of cijfer in te toetsen.
Afdrukken enveloppen
In het venster Afdrukken enveloppen werd in het voorbeeldvenster het adres niet goed weergegeven. Dit is hersteld.
Kolommen regelfacturen
In OpmaakInstellingen/Regelfactuur kan nu ook het afdrukken van de kolom Bedrag worden ingesteld.

VERSIE 1.04(01-02-2003)
Materialen selecteren
Bij aanmaak van facturen/offertes blijft de MaterialenTabel geopend na selectie van een materiaalregel. Zodoende kunnen meerdere regels aan de factuur/offerte worden toegevoegd. De tabel kan worden gesloten met Esc of de Sluiten-knop.
Verwijderen facturen
Na het verwijderen van een factuur/offerte werd het venster niet ververst. Dit is gecorrigeerd.
Proefperiode:
De controle op de proefperiode is gecorrigeerd.

VERSIE 1.03(30-01-2003)
Offertes
Aan het programma is en Offerte-module toegevoegd. Deze kan in- of uit worden geschakeld.
Importeren Klantgegevens:
Er is een module voor het Importeren van Klantgegevens toegevoegd. Deze kunnen via een Excel-spreadsheet worden aangemaakt of omgezet en worden opgeslagen in een importformaat bestand.
Korte Totaalregels
Naar keuze kunnen nu korte of lange BTW- en Totaalregels op factuur en/of offerte worden afgedrukt.
Hoogte facturenvenster
Bij een schermresolutie van 800 x 600 bleek de hoogte van het facturenvenster onjuist. Dit gecorrigeerd.

VERSIE 1.02(21-01-2003)
ExportDatum verwijderen
Deze module is toegevoegd zodat een eventuele import van facturen in de boekhouding kan worden herhaald. Hiertoe dient eerst de exportdatum uit de factuurregels te worden verwijderd.

VERSIE 1.01(16-01-2003)
Bedrijfsgegevens:
Voor opmaak van de factuurkop is een blok Bedrijfsgegevens toegevoegd, dat bv. onder of naast het logo kan worden afgedrukt.
Plaats T.a.v. regel
Het afdrukken van de T.a.v. regel kan in Instellingen/Algemeen ingesteld worden op onder Naam/Vervolg-regels of onderaan AdresBlok.
Selecteren Klanten
Bij aanmaak van een factuur werd bij het selecteren van een klant uit de klantentabel de titel (Dhr/Mw) van een contactpersoon afgedrukt ook als bij deze klant geen contactpersoon was ingevuld. Dit is gecorrigeerd.
Afdrukken BTW-regels
BTW-regels zonder BTWBasisBedrag worden niet meer afgedrukt.
OmzetSoorten
Het is mogelijk om facturen te importeren in de boekhouding, zonder dat er omzetsoorten worden ingevoerd in de OmzetSoortenTabel. In dat geval wordt bij het importeren alle omzet geboekt op de omzet zoals opgegeven in de Algemene Instellingen/Boekhouding in het veld Verkopen (Algemeen). Bij het aanmaken/wijzigen van facturen zijn het veld
Omzetsoort (vrije opmaak) en de kolom OmzetSoort (regelfactuur) niet zichtbaar.
Afronding BTW
De afronding BTW-bedragen i.v.m. de totaal telling is gecorrigeerd.


Alleen voor gebruikers relevante versie-info wordt vermeld. Technische verbeteringen m.b.t. snelheid, betrouwbaarheid, structuur etc. worden niet genoemd.