Brasschaatstraat , Breda
088-6464725

update boekhouding

Correcties versie 1.26

Update-info Minipak Boekhouding 1.26

Importeren
IBAN/SEPA download-bestanden met bankmutaties van de volgende banken kunnen worden geïmporteerd:

  • Rabobank (MT940 en komma gescheiden (CSV))

  • ABNAmro (MT940)

  • ING (MT940 en komma gescheiden (CSV))

  • Triodos (MT940)

  • SNS (MT940 en komma gescheiden (CSV))

Van andere banken kan het standaard MT940 (swift) formaat met IBAN/SEPA gegevens ook worden geïmporteerd.
– Aan de module Importeren bankmutaties is de functie Tekstfilter toegevoegd. In dit venster kunnen te verwijderen/ vervangen delen van omschrijvingen worden opgenomen. Zie voor uitleg de helptekst van het Import-venster.
– Aan de import-module is de mogelijkheid Clieop03-bestanden en/of PAIN (SEPA)-bestanden te importeren toegevoegd. Dit kan worden gebruikt ter specificatie van geïncasseerde/uitbetaalde totaalbedragen.
– Het Tussenbestand Import bankmutaties kan worden leeggemaakt via het contextmenu.
– Importeren van Paypal mutaties is aangepast aan het nieuwe formaat.
– Aan de Import/Instellingen is de optie Omschrijvingen naar kleine letters opnemen toegevoegd.
– Als de optie Getallen verplaatsen naar eind is aangevinkt worden ook in de omschrijving aanwezige IBAN nummers verplaatst naar het eind van de omschrijving.
– Bij import van bankmutaties en Clieop03-bestanden kan een eventueel voor de openstaande posten registratie gebruikte Factuurcode worden toegevoegd aan factuurnummers in de omschrijvingen.

Btw
– Voor verzending van (XML) aangifte-bestanden OB en ICP naar een aangifte-website is aan de instellingen van het Btw-aangifte-venster de optie ‘Alleen verzend-bestanden aanmaken’ toegevoegd. Zie verder de pagina 
Electronische BTW-aangifte
– Verkopen kunnen volgens de Marge-regeling btw worden geboekt. Zie voor uitleg de helptekst van het BtwOverzicht. Zie ook Minipak Faktuur.
– Bij een gebroken boekjaar kan worden ingesteld of de Btw-aangifte-periodes (maand/kwartaal/jaar) volgens het boekjaar of het kalenderjaar lopen.
– Op het BtwOverzicht wordt het Btw-bedrag over Privé gebruik vermeld als hiervoor koppelingen voor de Btw-aangifte (rubriek 1d) zijn aangemaakt.
– Op het BtwOverzicht wordt het totaalbedrag Verlegd over inkopen binnen-/buitenland vermeld als hiervoor koppelingen voor de Btw-aangifte (rubrieken 2a/4a/4b) zijn aangemaakt.

Digitale documenten
– Voor opslag en raadplegen van (Digitale) Documenten zijn een aantal functies toegevoegd. De optie kan worden ingeschakeld in Onderhoud/Instellingen/Modules. Hiermee wordt het tabblad Documenten geactiveerd. Op dit tabblad kan worden ingesteld dat in de dagboekregels zichtbaar is dat (via het volgnummer) aan een regel een document is gekoppeld. Het volgnummer wordt dan paars afgedrukt. Er kunnen aparte mappen worden opgegeven voor te openen documenten en een te openen documentenmap voor bv. bankafschriften. Met Ctlr-O kan een gekoppeld document worden geopend, met Alt-D de documenten-mappen. Documenten kunnen worden gekoppeld/geopend in het Tussenbestand import. Koppelingen zijn ook zichtbaar op de grootboekkaarten en documenten kunnen ook worden geopend.

Aantallen op grootboekkaarten
In dagboekmutaties kunnen m.b.v. een code aantallen, bv. gewerkte uren of verkochte artikelen, in de omschrijving worden opgenomen. Deze aantallen worden getotaliseerd per grootboekkaart. De totalen zijn ook zichtbaar op de (eventueel verdichte) VW en Balans. Bij afdrukken worden de aantallen rechts aangelijnd afgedrukt. Aantallen kunnen ook worden geïmporteerd vanuit het Minipak factuurprogramma. Zie Onderhoud/ Instellingen/ Grootboekrekeningen/ AantallenCode.

Aantekeningen-venster
– Aan het programma is een Aantekeningen-venster toegevoegd. Deze kan worden ingeschakeld in Instellingen/Modules en kan worden geopend in het Boeken-menu.

Instellingen
– Aan de Instellingen is het tabblad Modules toegevoegd.
– In Instellingen/Diversen kan worden aangegeven of het Boekjaar en/of AdministratieNaam in het hoofdvenster worden weergegeven.
– In dit venster kan ook de Grijstint van de wisselregel in regelvensters worden gewijzigd.
– Scherm- en lijstteksten kunnen in de nieuwe spelling (Credit/Credit etc.) worden afgedrukt.
– In financiële dagboeken en het Tussenbestand import kunnen de af-bedragen rood worden weergegeven (Zie Instellingen/Bedragvelden).
– Op Balans-overzichten kan de volgorde huidig boekjaar/vorig boekjaar worden ingesteld.

Openstaande posten
– Ingesteld kan worden dat bij selecteren van openstaande facturen volledige factuurnummers (niet 1001/2 maar 1001/1002) in de betalingsomschrijving worden overgenomen.
– Regels in het venster Openstaande posten kunnen nu ook gesorteerd worden op Datum en Bedrag.
– De Openstaande posten vensters openen nu op de sortering Naam. De sortering wordt onthouden.
– Bij wijzigen van een betalingsregel wordt bij selectie van een factuur in het Openstaande posten venster een waarschuwing gegeven als het bedrag van de boekingsregel wordt gewijzigd (Bedrag wijkt af, toch overnemen J/N).
– Voor selectie van openstaande facturen kan worden ingesteld de hele omschrijving of alleen het (interne) factuurnummer over te nemen in de omschrijving van de betaling.

Diversen
– Aan het contextmenu van het dagboekvenster is de optie ‘Zoek en vervang’ toegevoegd. Met deze optie kunnen delen van omschrijvingen en/of grootboekrekeningnummers worden vervangen.
– In de Consolidatie kunnen nu ook vorige boekjaren worden geselecteerd.
– Aan het systeemmenu is de optie ‘Jaarafsluiting ongedaan maken’ toegevoegd.
– Aan de Auditfile is een periode-selectie toegevoegd. Dit kan nuttig zijn als de Auditfile wordt gebruikt voor import in rapportage-programma’s.
– De Auditfile kan nu ook worden verzonden via Email/S
MTP
– Journaalposten kunnen worden opgevraagd vanaf de grootboekkaart.
– Op de Grootboekkaarten van gebonden btw-rekeningen worden ook de mutaties nu afgedrukt.
– Van gebonden Btw-rekeningen worden nu de mutaties ook op de lijst Grootboekkaarten afgedrukt.
– Importeren van Marge-btw-fa
cturen uit Minipak Factuur is toegevoegd.
– De Afschrijvingentabel van vorig boekjaar kan worden overgenomen.
– Bij het overnemen van de eindbalans van vorig boekjaar kunnen ook ontbrekende rekeningen uit vorig boekjaar worden overgenomen.
– Via Onderhoud/Diversen/Admin verzenden kan nu ook een TotaalBackup worden verzonden.
– De Inhoud van (Totaal)backups kan worden ingezien door in de vensters (Totaal)Backup maken/Terugzetten de rechter muisknop te drukken.
– Voor Winst/Verlies kan in Minipak.ini/[Algemeen] bv. ResultaatNaam=Positief/Negatief worden gedefinieerd.
– Budgetten kunnen nu ook per maand worden afgedrukt.
– Vanuit het systeemmenu kan een Beta-versie worden opgehaald.
– Tijdens een reorganisatie worden
blanco records uit Dagboek/Grootboek-tabellen verwijderd.
– Bij Afdrukken/Grootboekkaarten etc. kan nu een groep rekeningen worden ge-(de)selecteerd oa. mbv. Shift-Click.
– Programma- en Data-mappen zijn aan het systeemmenu toegevoegd.
– Ingesteld kan worden dat na aanmaak van een autobackup aanwezigheid en grootte van het aangemaakt Backup-bestand worden gemeld.
– De Administratietabel kan opnieuw worden opgebouwd in het systeemmenu (Alt-S)

Correcties
– Bij Importeren bankgegevens werd de factuurcode niet toegevoegd voor overlopende posten.
– De automatische back-up werd bij het afsluiten van het programma niet in de juiste map geplaatst. Dit is hersteld.
– Tijdens de jaarafsluiting werd de snelkoppeling voor het nieuwe boekjaar soms niet aangemaakt. Dit is hersteld.
– Bij een gebroken boekjaar: was de weergave betaald/onbetaald in de Inkoop/ Verkoopdagboeken in het 2e jaar niet juist. Dit is hersteld.
– Bij het kiezen van een locatie voor een exportbestand viel een deel van het pad weg. Dit is hersteld.
– Bij Overlopende posten werden Debet- en creditnota’s worden niet gesaldeerd.
– Bij Afdrukken/Openst. posten wordt nu gemeld dat er geen openstaande posten zijn.
– Bij selectie van de Import-map voor importeren Verkopen en Inkopen is een backslash aan het pad toegevoegd.
– Controle op importgegevens dagboek/dagboeken werkte niet.
– Bij Afdrukken/Gbkkaarten/Btw-rekeningen waren de totalen cumulatief niet gelijk aan de totalen mutaties.
– Berekening van grondslagen voor een aantal rubrieken van de BtwAangifte waren incl. btw. Dit is gecorrigeerd.
– Bij gelijke factuurnummers in huidig en vorig boekjaar in Verkoop-/Inkoopdagboeken wordt de factuur van huidig jaar rood (onbetaald) weergegeven als factuur van vorig jaar niet betaald is. Dit is hersteld.
– BtwAfdrachten worden na september 2012 niet weergegeven op het BtwOverzicht als gevolg de string ‘2011’ in betalingskenmerk. Dit is hersteld.
– Tijdens de jaarafsluiting werden bij aanmaak van de Btw-journaalpost samen met vaste Eindejaars-journaalposten de vaste Eindejaars-journaalposten niet aangemaakt.

Minipak Boekhouding 1.25 Correcties

09-01-2014

– Tijdens de jaarafsluiting werd soms de snelkoppeling voor het nieuwe boekjaar niet aangemaakt.
– Er zijn enige andere kleine correcties uitgevoerd.

13-08-2013

– Er wordt een backslash toegevoegd bij selectie van Import-map Verkopen + Inkopen.
– De controle op importgegevens dagboek/dagboeken werkte niet.
– Blanco regels worden uit de dagboek- en grootboek-tabellen verwijderd bij een reorganisatie.

12-02-2013

– In Verkoop-/Inkoopdagboeken worden bij gelijke factuurnummers huidig en vorig boekjaar het huidig jaar rood (onbetaald) weergegeven als de factuur van vorig jaar niet betaald is. Dit is gecorrigeerd.
– BtwAfdrachten worden na september 2012 soms niet weergegeven op het BtwOverzicht. Dit is gekorrigeerd.
– Bij afschrijvingen vanaf 31-12-11 wordt in overzicht 11 maanden aangegeven. Dit is gecorrigeerd.
– RekSchema’s en demo-data zijn geactualiseerd ivm 21% btw-tarief.
– Het mappen-dialoog is door een beter versie vervangen.

03-08-2012

– Voor verzending van OB/ICP-aangiftes zijn enige aanvullende correcties toegevoegd.

01-05-2012

– Voor verzending van OB/ICP-aangiftes zijn nieuwe KPN certificaten toegevoegd.
– In de Openstaande posten-module zijn enige kleine correcties toegevoegd.
– In het Afschrijvingenvenster werden de grootboekrekeningen op zoekcode niet vastgehouden.
– De totalisering op naam op de lijst Openstaande Posten werkte soms niet goed.
– De melding ‘Geen facturen gevonden’ bij het opstarten van het programma is gecorrigeerd.
– Bij het uitschakelen van de Btw-administratie konden niet alle instellingen worden verwijderd. Dit gecorrigeerd.

23-11-2011

– Het importeren van mutaties van de Frieslandbank is aangepast.
– Het certificaat Vertrouwde Uitgever is toegevoegd.
– Bij Leegmaken/Alle mutaties wordt ook het tussenbestand import geleegd.
– De vaste journaalposten werden niet aangemaakt bij aanmaak van een btw-journaalpost bij de Jaarafsluiting.

19-07-2011

– Op de lijst Afdrukken/Budgetten per kostenplaats werden kostenplaatsen met een code korter dan 4 tekens niet weergegeven. Dit is gecorrigeerd.
– Op de lijst Afdrukken/Grootboekkaarten worden mutaties op gebonden btw-rekeningen nu afgedrukt.
– Op de Grootboekkaarten van gebonden btw-rekeningen worden ook de mutaties nu afgedrukt.
– Onder bepaalde omstandigheden werd de ‘Programma is reeds geopend’ melding gegeven zonder dat het programma was geopend. Dit is gecorrigeerd.

27-04-2011

– In Vista/Windows 7 werden rood afgedrukte velden in regelvensters niet weergegeven.
– Na het hernoemen van een admin en het direct kopiëren van deze admin naar een nieuwe admin ontstond een foutmelding.

23-02-2011

– De Btw-aangifte-module wordt nu gelijktijdig met het boekhoudprogramma geïnstalleerd. Deze hoeft dus niet meer apart te worden gedownload.
– Aan de auditfile voor de belastingdienst is het Boekstuknummer toegevoegd.
– Een fout bij afdrukken budgetten per jaar zonder budgetregels is gekorrigeerd.
– Deelbetalingen werden in Minipak Factuur niet goed geboekt wegens een afrondingsfout.
– De Openstaande posten-registratie werkte niet altijd goed bij import van klantnummers uit Minipak Factuur. Tevens was de selectie van factuurnummers niet juist bij verzamelbetalingen.
– Afletteren van grootboekkaarten is gecorrigeerd en verbeterd.
– Bij zoeken van een vorige mutatie dmv. de Pijl-omhoog-toets werd onder bepaalde omstandigheden de zoekstring uit het Omschrijvingsveld verwijderd.
– In Windows Vista en Windows 7 worden geen gekleurde (rode) regels in regelvensters weergegeven. Dit wordt binnenkort gecorrigeerd.

15-06-2010

– Een update kan nu ook worden opgehaald als er geen nieuwere versie is.
– Bij selectie van openstaande posten in een dagboek viel bij een volle regel het laatste cijfer weg bij gebruik van een Factuurcode.
– Bij gebruik van een Factuurcode en Importeren klantnummers uit Minipak Factuur werden betalingen niet in Minipak Factuur verwerkt.

02-04-2010

– Bij een fullscreen hoofdvenster werd bij het openen van het dagboekvenster de grootboektabel deels buiten het scherm afgedrukt.
– Een fullscreen hoofdvenster kan nu worden verkleind (normale grootte) naar 80% van de schermgrootte .
– Bij gesplitste facturen en overlopende posten met dezelfde factuurnummers werden de gesplitste facturen niet getotaliseerd in de openstaande posten-vensters.
– Bij Afdrukken Budgetten werden kostenplaatsen met een code van 3 tekens niet getoond in tabel.

11-03-2010

– Afschrijvingen:
– Totaliseren op Balansgrootboekrek. is toegevoegd.
– Restwaarde werd abusievelijk van de boekwaarde afgetrokken.
– Het aantal maanden bij geheel afgeschreven was niet juist vanwege afrondingen.

– De automatische Backup bij afsluiten werd in de verkeerde map geplaatst.
– De Administratietabel kan opnieuw worden opbouwen in systeemmenu (Alt-S)

– Bij Afdrukken/Openstaande posten worden bij een selectie Debiteuren/Crediteuren het saldo en de regels zonder factuurnr. niet afgedrukt.
– Bij Afdrukken/Grootboekkaarten werden de totalen op een nieuwe pagina afgedrukt.
– Bij Afdrukken/Kostenplaatsen worden bij grootboektotalen de dagboekgegevens niet meer afgedrukt.

Versie 1.25 (29-01-2010)

Module Afschrijvingen:
Aan het programma is een module Afschrijvingen toegevoegd. Deze kan worden ingeschakeld op het tabblad Onderhoud/ Instellingen/ Diversen. Na inschakeling wordt aan het menu Onderhoud de optie Afschrijvingen toegevoegd. Aan het contextmenu van de memoriaaldagboeken wordt deze optie ook toegevoegd. Vanuit dit venster kunnen de afschrijvings-journaalposten worden aangemaakt. De lijst Afschrijvingen/Bedrijfsmiddelen is voorzien van subtotalen en kan worden geëxporteerd.

Openstaande posten
– De overlopende posten bleken na de jaarafsluiting niet juist bij twee of meer historie-jaren. Na afsluiting 2008 bleven betalingen voor facturen van 2007 open staan omdat het Overlopende posten bestand 2008 niet gelezen werd bij aanmaak van het openstaande posten-bestand 2009.
– Bij Afdrukken/Openstaande posten worden altijd de betalingen zonder factuurnummer vermeld, dit om aansluiting te houden bij de grootboekkaarten Debiteuren/Crediteuren.
– Facturen kunnen in de In- en Verkoopdagboeken worden gemarkeerd als onbetaald. Dit kan worden ingesteld in Afdrukken/Openstaande posten/Instellingen. Bij grote aantallen facturen (1000 of meer) kan dit bij het openen van de dagboeken enige vertraging geven.
– Openstaande posten kunnen per Debiteur/Crediteur worden afgedrukt (selectie).

Importeren
– Bij importeren internetbankieren kunnen automatisch regels worden splitst. Dit kan per Kostensoort worden ingegeven.
– Mutatie-bestanden van de Duitse Postbank kunnen worden geïmporteerd in Boeken/Importeren.
– Mutaties van een Paypal-account kunnen worden geïmporteerd.
– De mogelijkheid is toegevoegd dagboekgegevens automatisch te importeren bij het opstarten van het programma. Zie voor details de helptekst Importeren/Dagboekgegevens.
– De lengte van het omschrijvingsveld in het Tussenbestand Import is verlengd tot 90 tekens voor import van ING-CSV en SNS-CSV.
– Bij importeren van Minipak-facturen kan een valuta-omrekening worden toegepast.
– In het Tussenbestand Importeren kunnen meerdere geselecteerde regels worden verwijderd.