Update Minipak Boekhouding 

 

Update-info Minipak Boekhouding 1.26

Importeren
IBAN/SEPA download-bestanden met bankmutaties van de volgende banken kunnen worden geïmporteerd:

 • Rabobank (MT940 en komma gescheiden (CSV))

 • ABNAmro (MT940)

 • ING (MT940 en komma gescheiden (CSV))

 • Triodos (MT940)

 • SNS (MT940 en komma gescheiden (CSV))

Van andere banken kan het standaard MT940 (swift) formaat met IBAN/SEPA gegevens ook worden geïmporteerd.
– Aan de module Importeren bankmutaties is de functie Tekstfilter toegevoegd. In dit venster kunnen te verwijderen/ vervangen delen van omschrijvingen worden opgenomen. Zie voor uitleg de helptekst van het Import-venster.
– Aan de import-module is de mogelijkheid Clieop03-bestanden en/of PAIN (SEPA)-bestanden te importeren toegevoegd. Dit kan worden gebruikt ter specificatie van geïncasseerde/uitbetaalde totaalbedragen.
– Het Tussenbestand Import bankmutaties kan worden leeggemaakt via het contextmenu.
– Importeren van Paypal mutaties is aangepast aan het nieuwe formaat.
– Aan de Import/Instellingen is de optie Omschrijvingen naar kleine letters opnemen toegevoegd.
– Als de optie Getallen verplaatsen naar eind is aangevinkt worden ook in de omschrijving aanwezige IBAN nummers verplaatst naar het eind van de omschrijving.
– Bij import van bankmutaties en Clieop03-bestanden kan een eventueel voor de openstaande posten registratie gebruikte Factuurcode worden toegevoegd aan factuurnummers in de omschrijvingen.

Btw
– Voor verzending van (XML) aangifte-bestanden OB en ICP naar een aangifte-website is aan de instellingen van het Btw-aangifte-venster de optie ‘Alleen verzend-bestanden aanmaken’ toegevoegd. Zie verder de pagina 
BTW-aangifte
– Verkopen kunnen volgens de Marge-regeling btw worden geboekt. Zie voor uitleg de helptekst van het BtwOverzicht. Zie ook Minipak Faktuur.
– Bij een gebroken boekjaar kan worden ingesteld of de Btw-aangifte-periodes (maand/kwartaal/jaar) volgens het boekjaar of het kalenderjaar lopen.
– Op het BtwOverzicht wordt het Btw-bedrag over Privé gebruik vermeld als hiervoor koppelingen voor de Btw-aangifte (rubriek 1d) zijn aangemaakt.
– Op het BtwOverzicht wordt het totaalbedrag Verlegd over inkopen binnen-/buitenland vermeld als hiervoor koppelingen voor de Btw-aangifte (rubrieken 2a/4a/4b) zijn aangemaakt.

Digitale documenten
– Voor opslag en raadplegen van (Digitale) Documenten zijn een aantal functies toegevoegd. De optie kan worden ingeschakeld in Onderhoud/Instellingen/Modules. Hiermee wordt het tabblad Documenten geactiveerd. Op dit tabblad kan worden ingesteld dat in de dagboekregels zichtbaar is dat (via het volgnummer) aan een regel een document is gekoppeld. Het volgnummer wordt dan paars afgedrukt. Er kunnen aparte mappen worden opgegeven voor te openen documenten en een te openen documentenmap voor bv. bankafschriften. Met Ctlr-O kan een gekoppeld document worden geopend, met Alt-D de documenten-mappen. Documenten kunnen worden gekoppeld/geopend in het Tussenbestand import. Koppelingen zijn ook zichtbaar op de grootboekkaarten en documenten kunnen ook worden geopend.

Aantallen op grootboekkaarten
In dagboekmutaties kunnen m.b.v. een code aantallen, bv. gewerkte uren of verkochte artikelen, in de omschrijving worden opgenomen. Deze aantallen worden getotaliseerd per grootboekkaart. De totalen zijn ook zichtbaar op de (eventueel verdichte) VW en Balans. Bij afdrukken worden de aantallen rechts aangelijnd afgedrukt. Aantallen kunnen ook worden geïmporteerd vanuit het Minipak factuurprogramma. Zie Onderhoud/ Instellingen/ Grootboekrekeningen/ AantallenCode.

Aantekeningen-venster
– Aan het programma is een Aantekeningen-venster toegevoegd. Deze kan worden ingeschakeld in Instellingen/Modules en kan worden geopend in het Boeken-menu.

Instellingen
– Aan de Instellingen is het tabblad Modules toegevoegd.
– In Instellingen/Diversen kan worden aangegeven of het Boekjaar en/of AdministratieNaam in het hoofdvenster worden weergegeven.
– In dit venster kan ook de Grijstint van de wisselregel in regelvensters worden gewijzigd.
– Scherm- en lijstteksten kunnen in de nieuwe spelling (Credit/Credit etc.) worden afgedrukt.
– In financiële dagboeken en het Tussenbestand import kunnen de af-bedragen rood worden weergegeven (Zie Instellingen/Bedragvelden).
– Op Balans-overzichten kan de volgorde huidig boekjaar/vorig boekjaar worden ingesteld.

Openstaande posten
– Ingesteld kan worden dat bij selecteren van openstaande facturen volledige factuurnummers (niet 1001/2 maar 1001/1002) in de betalingsomschrijving worden overgenomen.
– Regels in het venster Openstaande posten kunnen nu ook gesorteerd worden op Datum en Bedrag.
– De Openstaande posten vensters openen nu op de sortering Naam. De sortering wordt onthouden.
– Bij wijzigen van een betalingsregel wordt bij selectie van een factuur in het Openstaande posten venster een waarschuwing gegeven als het bedrag van de boekingsregel wordt gewijzigd (Bedrag wijkt af, toch overnemen J/N).
– Voor selectie van openstaande facturen kan worden ingesteld de hele omschrijving of alleen het (interne) factuurnummer over te nemen in de omschrijving van de betaling.

Diversen
– Aan het contextmenu van het dagboekvenster is de optie ‘Zoek en vervang’ toegevoegd. Met deze optie kunnen delen van omschrijvingen en/of grootboekrekeningnummers worden vervangen.
– In de Consolidatie kunnen nu ook vorige boekjaren worden geselecteerd.
– Aan het systeemmenu is de optie ‘Jaarafsluiting ongedaan maken’ toegevoegd.
– Aan de Auditfile is een periode-selectie toegevoegd. Dit kan nuttig zijn als de Auditfile wordt gebruikt voor import in rapportage-programma’s.
– De Auditfile kan nu ook worden verzonden via Email/S
MTP
– Journaalposten kunnen worden opgevraagd vanaf de grootboekkaart.
– Op de Grootboekkaarten van gebonden btw-rekeningen worden ook de mutaties nu afgedrukt.
– Van gebonden Btw-rekeningen worden nu de mutaties ook op de lijst Grootboekkaarten afgedrukt.
– Importeren van Marge-btw-fa
cturen uit Minipak Factuur is toegevoegd.
– De Afschrijvingentabel van vorig boekjaar kan worden overgenomen.
– Bij het overnemen van de eindbalans van vorig boekjaar kunnen ook ontbrekende rekeningen uit vorig boekjaar worden overgenomen.
– Via Onderhoud/Diversen/Admin verzenden kan nu ook een TotaalBackup worden verzonden.
– De Inhoud van (Totaal)backups kan worden ingezien door in de vensters (Totaal)Backup maken/Terugzetten de rechter muisknop te drukken.
– Voor Winst/Verlies kan in Minipak.ini/[Algemeen] bv. ResultaatNaam=Positief/Negatief worden gedefinieerd.
– Budgetten kunnen nu ook per maand worden afgedrukt.
– Vanuit het systeemmenu kan een Beta-versie worden opgehaald.
– Tijdens een reorganisatie worden
blanco records uit Dagboek/Grootboek-tabellen verwijderd.
– Bij Afdrukken/Grootboekkaarten etc. kan nu een groep rekeningen worden ge-(de)selecteerd oa. mbv. Shift-Click.
– Programma- en Data-mappen zijn aan het systeemmenu toegevoegd.
– Ingesteld kan worden dat na aanmaak van een autobackup aanwezigheid en grootte van het aangemaakt Backup-bestand worden gemeld.
– De Administratietabel kan opnieuw worden opgebouwd in het systeemmenu (Alt-S)

Correcties
– Bij Importeren bankgegevens werd de factuurcode niet toegevoegd voor overlopende posten.
– De automatische back-up werd bij het afsluiten van het programma niet in de juiste map geplaatst. Dit is hersteld.
– Tijdens de jaarafsluiting werd de snelkoppeling voor het nieuwe boekjaar soms niet aangemaakt. Dit is hersteld.
– Bij een gebroken boekjaar: was de weergave betaald/onbetaald in de Inkoop/ Verkoopdagboeken in het 2e jaar niet juist. Dit is hersteld.
– Bij het kiezen van een locatie voor een exportbestand viel een deel van het pad weg. Dit is hersteld.
– Bij Overlopende posten werden Debet- en creditnota’s worden niet gesaldeerd.
– Bij Afdrukken/Openst. posten wordt nu gemeld dat er geen openstaande posten zijn.
– Bij selectie van de Import-map voor importeren Verkopen en Inkopen is een backslash aan het pad toegevoegd.
– Controle op importgegevens dagboek/dagboeken werkte niet.
– Bij Afdrukken/Gbkkaarten/Btw-rekeningen waren de totalen cumulatief niet gelijk aan de totalen mutaties.
– Berekening van grondslagen voor een aantal rubrieken van de BtwAangifte waren incl. btw. Dit is gecorrigeerd.
– Bij gelijke factuurnummers in huidig en vorig boekjaar in Verkoop-/Inkoopdagboeken wordt de factuur van huidig jaar rood (onbetaald) weergegeven als factuur van vorig jaar niet betaald is. Dit is hersteld.
– BtwAfdrachten worden na september 2012 niet weergegeven op het BtwOverzicht als gevolg de string ‘2011’ in betalingskenmerk. Dit is hersteld.
– Tijdens de jaarafsluiting werden bij aanmaak van de Btw-journaalpost samen met vaste Eindejaars-journaalposten de vaste Eindejaars-journaalposten niet aangemaakt.

Minipak 1.26 correcties

15-03-2018

– Totaalbackup-bestanden werden ook in de Totaalbackups opgenomen. Dit is hersteld.
– Importeren van het nieuwe Rabobank csv-mutatiebestand is toegevoegd.

17-08-2017

– Voor een juiste werking onder de Windows 10 Creators update is een correctie aangebracht.

10-01-2017

– Het afboeken van creditnota’s in Facturen/Inkopen werkte niet goed. Dit is gecorrigeerd.
– Bij het Terugdraaien van een Jaarafsluiting wordt eerst backup van het huidig boekjaar gemaakt.
– Bij wijzigen van een grootboekrekening vanuit het dagboekvenster viel het saldo weg.
– In bepaalde gevallen werden geen subtotalen in de Balans afgedrukt.

19-03-2015

– In een gebroken boekjaar viel in het BtwOverzicht/Maandaangifte december niet binnen het boekjaar.
– Er werden abusievelijk aantallen vermeld in de export van het VW-Balans-overzicht.

31-10-2014

– Het Tekstfilter in het venster Tussenbestand Import gaf de tekst ‘Empty’ bij te verwijderen tekstdelen. Dit is hersteld.
– In een afgesloten boekjaar bleek het mogelijk in een memoriaaldagboek via het context-menu journaalposten te kopieren en vaste journaalposten aan te maken. Dit is gecorrigeerd.
– Bij import van Marge-VerkoopFakturen werd de inkoopprijs niet goed berekend voor artikelen met een omschrijving over meerdere regels.
– Na aanmaak van een TotaalBackup viel de menu-optie Boeken/Administraties weg.
– Als bij selectie van openstaande fakturen de omschrijvingstekst langer wordt dan 60 tekens (max. omschrijvingslengte) wordt een waarschuwing gegeven.
– Bij aanmaak van regels voor de Import/KostenSoortenTabel (conversietabel) konden de gbkrekeningen debiteuren en/of crediteuren niet konden worden geselecteerd. Dit is hersteld.
– Er zijn enige andere kleine correcties uitgevoerd.

Minipak Boekhouding 1.25 Correcties

09-01-2014

– Tijdens de jaarafsluiting werd soms de snelkoppeling voor het nieuwe boekjaar niet aangemaakt.
– Er zijn enige andere kleine correcties uitgevoerd.

13-08-2013

– Er wordt een backslash toegevoegd bij selectie van Import-map Verkopen + Inkopen.
– De controle op importgegevens dagboek/dagboeken werkte niet.
– Blanco regels worden uit de dagboek- en grootboek-tabellen verwijderd bij een reorganisatie.

12-02-2013

– In Verkoop-/Inkoopdagboeken worden bij gelijke factuurnummers huidig en vorig boekjaar het huidig jaar rood (onbetaald) weergegeven als de factuur van vorig jaar niet betaald is. Dit is gecorrigeerd.
– BtwAfdrachten worden na september 2012 soms niet weergegeven op het BtwOverzicht. Dit is gekorrigeerd.
– Bij afschrijvingen vanaf 31-12-11 wordt in overzicht 11 maanden aangegeven. Dit is gecorrigeerd.
– RekSchema’s en demo-data zijn geactualiseerd ivm 21% btw-tarief.
– Het mappen-dialoog is door een beter versie vervangen.

03-08-2012

– Voor verzending van OB/ICP-aangiftes zijn enige aanvullende correcties toegevoegd.

01-05-2012

– Voor verzending van OB/ICP-aangiftes zijn nieuwe KPN certificaten toegevoegd.
– In de Openstaande posten-module zijn enige kleine correcties toegevoegd.
– In het Afschrijvingenvenster werden de grootboekrekeningen op zoekcode niet vastgehouden.
– De totalisering op naam op de lijst Openstaande Posten werkte soms niet goed.
– De melding ‘Geen facturen gevonden’ bij het opstarten van het programma is gecorrigeerd.
– Bij het uitschakelen van de Btw-administratie konden niet alle instellingen worden verwijderd. Dit gecorrigeerd.

23-11-2011

– Het importeren van mutaties van de Frieslandbank is aangepast.
– Het certificaat Vertrouwde Uitgever is toegevoegd.
– Bij Leegmaken/Alle mutaties wordt ook het tussenbestand import geleegd.
– De vaste journaalposten werden niet aangemaakt bij aanmaak van een btw-journaalpost bij de Jaarafsluiting.

19-07-2011

– Op de lijst Afdrukken/Budgetten per kostenplaats werden kostenplaatsen met een code korter dan 4 tekens niet weergegeven. Dit is gecorrigeerd.
– Op de lijst Afdrukken/Grootboekkaarten worden mutaties op gebonden btw-rekeningen nu afgedrukt.
– Op de Grootboekkaarten van gebonden btw-rekeningen worden ook de mutaties nu afgedrukt.
– Onder bepaalde omstandigheden werd de ‘Programma is reeds geopend’ melding gegeven zonder dat het programma was geopend. Dit is gecorrigeerd.

27-04-2011

– In Vista/Windows 7 werden rood afgedrukte velden in regelvensters niet weergegeven.
– Na het hernoemen van een admin en het direct kopiëren van deze admin naar een nieuwe admin ontstond een foutmelding.

23-02-2011

– De Btw-aangifte-module wordt nu gelijktijdig met het boekhoudprogramma geïnstalleerd. Deze hoeft dus niet meer apart te worden gedownload.
– Aan de auditfile voor de belastingdienst is het Boekstuknummer toegevoegd.
– Een fout bij afdrukken budgetten per jaar zonder budgetregels is gekorrigeerd.
– Deelbetalingen werden in Minipak Factuur niet goed geboekt wegens een afrondingsfout.
– De Openstaande posten-registratie werkte niet altijd goed bij import van klantnummers uit Minipak Factuur. Tevens was de selectie van factuurnummers niet juist bij verzamelbetalingen.
– Afletteren van grootboekkaarten is gecorrigeerd en verbeterd.
– Bij zoeken van een vorige mutatie dmv. de Pijl-omhoog-toets werd onder bepaalde omstandigheden de zoekstring uit het Omschrijvingsveld verwijderd.
– In Windows Vista en Windows 7 worden geen gekleurde (rode) regels in regelvensters weergegeven. Dit wordt binnenkort gecorrigeerd.

15-06-2010

– Een update kan nu ook worden opgehaald als er geen nieuwere versie is.
– Bij selectie van openstaande posten in een dagboek viel bij een volle regel het laatste cijfer weg bij gebruik van een Factuurcode.
– Bij gebruik van een Factuurcode en Importeren klantnummers uit Minipak Factuur werden betalingen niet in Minipak Factuur verwerkt.

02-04-2010

– Bij een fullscreen hoofdvenster werd bij het openen van het dagboekvenster de grootboektabel deels buiten het scherm afgedrukt.
– Een fullscreen hoofdvenster kan nu worden verkleind (normale grootte) naar 80% van de schermgrootte .
– Bij gesplitste facturen en overlopende posten met dezelfde factuurnummers werden de gesplitste facturen niet getotaliseerd in de openstaande posten-vensters.
– Bij Afdrukken Budgetten werden kostenplaatsen met een code van 3 tekens niet getoond in tabel.

11-03-2010

– Afschrijvingen:
– Totaliseren op Balansgrootboekrek. is toegevoegd.
– Restwaarde werd abusievelijk van de boekwaarde afgetrokken.
– Het aantal maanden bij geheel afgeschreven was niet juist vanwege afrondingen.

– De automatische Backup bij afsluiten werd in de verkeerde map geplaatst.
– De Administratietabel kan opnieuw worden opbouwen in systeemmenu (Alt-S)

– Bij Afdrukken/Openstaande posten worden bij een selectie Debiteuren/Crediteuren het saldo en de regels zonder factuurnr. niet afgedrukt.
– Bij Afdrukken/Grootboekkaarten werden de totalen op een nieuwe pagina afgedrukt.
– Bij Afdrukken/Kostenplaatsen worden bij grootboektotalen de dagboekgegevens niet meer afgedrukt.

Versie 1.25 (29-01-2010)

Module Afschrijvingen:
Aan het programma is een module Afschrijvingen toegevoegd. Deze kan worden ingeschakeld op het tabblad Onderhoud/ Instellingen/ Diversen. Na inschakeling wordt aan het menu Onderhoud de optie Afschrijvingen toegevoegd. Aan het contextmenu van de memoriaaldagboeken wordt deze optie ook toegevoegd. Vanuit dit venster kunnen de afschrijvings-journaalposten worden aangemaakt. De lijst Afschrijvingen/Bedrijfsmiddelen is voorzien van subtotalen en kan worden geëxporteerd.

Openstaande posten
– De overlopende posten bleken na de jaarafsluiting niet juist bij twee of meer historie-jaren. Na afsluiting 2008 bleven betalingen voor facturen van 2007 open staan omdat het Overlopende posten bestand 2008 niet gelezen werd bij aanmaak van het openstaande posten-bestand 2009.
– Bij Afdrukken/Openstaande posten worden altijd de betalingen zonder factuurnummer vermeld, dit om aansluiting te houden bij de grootboekkaarten Debiteuren/Crediteuren.
– Facturen kunnen in de In- en Verkoopdagboeken worden gemarkeerd als onbetaald. Dit kan worden ingesteld in Afdrukken/Openstaande posten/Instellingen. Bij grote aantallen facturen (1000 of meer) kan dit bij het openen van de dagboeken enige vertraging geven.
– Openstaande posten kunnen per Debiteur/Crediteur worden afgedrukt (selectie).

Importeren
– Bij importeren internetbankieren kunnen automatisch regels worden splitst. Dit kan per Kostensoort worden ingegeven.
– Mutatie-bestanden van de Duitse Postbank kunnen worden geïmporteerd in Boeken/Importeren.
– Mutaties van een Paypal-account kunnen worden geïmporteerd.
– De mogelijkheid is toegevoegd dagboekgegevens automatisch te importeren bij het opstarten van het programma. Zie voor details de helptekst Importeren/Dagboekgegevens.
– De lengte van het omschrijvingsveld in het Tussenbestand Import is verlengd tot 90 tekens voor import van ING-CSV en SNS-CSV.
– Bij importeren van Minipak-facturen kan een valuta-omrekening worden toegepast.
– In het Tussenbestand Importeren kunnen meerdere geselecteerde regels worden verwijderd.

Btw
– Btw-tarieven kunnen per periode worden toegevoegd. Per tarief kunnen periode-regels worden toegevoegd, gewijzigd of worden verwijderd.
– Bij het uitschakelen van de btw-administratie worden alle btw-bedragen en – tarieven verwijderd.
– Voor het overnemen van verkopen binnen EU op de aangifte ICL was rubriek 3a gekoppeld aan rubriek 3a van de Btw-aangifte. Dit is gewijzigd naar rubriek 3b.
– Voor journaalposten kan een Btw-regel worden aangemaakt op basis van de bovenstaande regel of een andere geselecteerde regel. Dit kan via het contextmenu of door Ctrl-B te drukken. Zie verder de helptekst in dit venster.

Afdrukken
– Lijsten kunnen gelinieerd worden afgedrukt.
– Aan Instellingen/Afdrukken zijn Marges Links en Rechts toegevoegd.
– De niet afdrukbare marges worden nu in het afdrukvoorbeeld weergegeven. Ingesteld kan worden deze met een lijn te markeren.
– De namen van de grootboekkaarten op de lijst Grootboekkaarten zijn verkleind.

TotaalBackup
– Een TotaalBackup kan nu via Windows bestandstype-registratie worden teruggezet. Door te dubbelklikken op een TotaalBackup- bestand wordt het programma opgestart in kan de backup worden teruggezet.
– Er kunnen nu TotaalBackups van sub-administraties worden gemaakt en teruggezet. Voorheen kon dit alleen voor alle subadmins.

Budgetten
– Aan Afdrukken/Budgetten is de optie ‘Alle Grootboekkaarten’ toegevoegd bij afdrukken van het jaaroverzicht. Hiermee kan het jaarresultaat worden vergeleken met de budgetten.
– Aan het Afdrukken/Budgetoverzicht is de kolom Verschillen Werkelijk/Budget toegevoegd.

Updates
– Nieuwe versies van het programma kunnen vanuit het programma worden opgehaald en geïnstalleerd via het menu Help/Update. In dit venster kan ook de Update-info worden geraadpleegd.
– Tevens is een autoupdate-functie toegevoegd welke 1x per maand controleert op nieuwe versies. Deze kan worden uitgeschakeld in de instellingen.

Diversen
– Er kunnen Vaste Journaalposten vastgelegd. Dit kan in het contextmenu van een memoriaaldagboek. Vaste journaalposten kunnen worden gekopieerd naar het dagboek of worden gebruikt voor afboeking van eindsaldi tijdens de jaarafsluiting.
– Bij de Jaarafsluiting hoeft het vorig boekjaar niet meer definitief te worden afgesloten.
– Voor administratiekantoren kan de licentie van de klant in de administratie van deze klant worden ingevoerd, zodat alleen de klantnaam op lijsten en overzichten wordt afgedrukt.
– In het Afletter-venster (zie Opvragen/Grootboekkaarten) kunnen mutaties automatisch worden afgeletterd.
– Er is een grootboekfilter toegevoegd om bij invoer van dagboekmutaties een deel van het rekeningschema onzichtbaar te maken. Doel is foutieve boekingen te voorkomen. Deze optie is bedoeld voor bv. klanten van administratiekantoren.
– Grootboekkaarten kunnen nu op alle kolommen worden gesorteerd.
– In Opvragen/Zoeken Dagboekregels kunnen nu ook vorige boekjaren worden doorzocht. De selectie kan worden afgedrukt en geëxporteerd.
– Aan naar het Onderhoud/Diversen-menu is de optie Historie-jaren toevoegen opgenomen. Bij toevoegen kan gekozen worden een lege administratie aan te maken of rekeningschema en dagboeken van huidig boekjaar over te nemen.
– Voor Financiële In- en Verkoopdagboeken kan worden ingesteld het beginsaldo wel of niet in dagboekvenster vermelden. Zie Onderhoud/Instellingen/Diversen.
– In het dagboekvenster kunnen geselecteerde dagboekregels worden getotaliseerd. Regels kunnen worden geselecteerd d.m.v. Ctrl-klik (enkel) of Shift-klik (groep).
– Administraties kunnen naar keuze via het e-mailprogramma of direct over het Internet (SMTP) worden verzonden. Zie de SMTP-instellingen in het venster Instellingen/Diversen.
– Aan het Grootboektabel-venster is voor de duidelijkheid de knop Beginbalans toegevoegd.
– Ingesteld kan worden of de KostenplaatsCode in de omschrijving aan einde van het veld of aansluitend op de tekst wordt geplaatst. Zie Afdrukken/Kostenplaatsen/Instellingen.
– De breedte van de grootboekkolom in het dagboekvenster wordt nu vasthouden. Deze is instelbaar.
– Aan de Kalender zijn de weeknummers toegevoegd.
– Bij Exporteren Dag- en Grootboeken Tabgescheiden kan een aparte kolom AfletterCode worden aangemaakt.
– Exporteren betalingen in VerwInfo-formaat (Acceptgiro’s Equens) is toegevoegd.

Correcties
– De Overlopende posten uit vorig jaar werd niet goed overgenomen.
– Het aantal dagen open van overlopende facturen was niet correct.
– Op enige overzichten werd de balans vorig boekjaar per deelperiode niet juist weergegeven.
– Bij Afdrukken grootboekkaarten waren de totalen Dagboekmutaties Deb/Kred fout bij een periode-selectie.
– In de auditfile werden de bedragen op de btw-rekeningen niet goed weergegeven.
– De eindtotalen op DagboekLijst Kas bij selectie laatste maand/ periode was niet juist.

Versie 1.24 (29-01-2008)

Minipak met Vista/7/8:
Het programma is geschikt voor gebruik met Windows Vista, Windows 7 en Windows 8. Omdat de programma-structuur nog niet geheel voldoet aan de Vista/7/8-eisen is het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk het programma met administratorrechten op te starten.
Zie verder de uitleg op 
Minipak met Windows.

Wijzigen grootboekkaarten:
Van mutaties op een grootboekkaart kunnen de grootboekrekening en de omschrijving worden gewijzigd. Hiermee kan een mutatie naar een andere kaart worden verplaatst. Tevens is het mogelijk om mutaties naar het dagboek te kopiëren als de kaart vanuit een dagboek wordt geopend.

Administraties importeren:
– Voor het eenvoudig importeren van administraties/backups is z.g. bestandstype-registratie toegevoegd. Door bv. te dubbelklikken op een als bijlage bij een email verstuurde administratie wordt het boekhoudprogramma geopend en kan worden gekozen in welke administratie de gegevens moeten worden geïmporteerd.
Eventueel kan worden aangegeven dat het een historiejaar betreft. In dat geval kan worden gekozen uit de laatste 5 historiejaren. Als er nog geen historiemap was, wordt deze aangemaakt.

Uiterlijk:
– Het programma is geschikt gemaakt voor gebruik op grote (widescreen) monitoren. De grootte en positie van het hoofdvenster kan worden gewijzigd en alle subvensters centreren initieel boven het hoofdvenster. Subsubvensters centreren boven de subvensters etc.
Het afdrukvoorbeeldvenster gebruikt de maximale hoogte of breedte van het venster.
– In de Instellingen kan worden aangegeven of vensters in Win98- of XP-stil worden weergegeven.
– Voor XP-stijl kan een verticale kolom-scheiding voor regelvensters worden ingesteld.
– De Muiswiel-functie werkt nu ook in het afdrukvoorbeeld.

Boeken Dagboeken:
– Via de GrootboekTabel-vensters van de vensters Boeken Dagboeken en Tussenbestand Importeren kunnen grootboekrekeningen worden toegevoegd, gewijzigd en gekopieerd.
– In het venster Boeken Dagboeken kan, als niet wordt ingevoerd/ gewijzigd, de datum van de vorige boekingsregel worden overgenomen.
– In het boeken dagboeken-venster kunnen andere dagboeken worden bekeken d.m.v. de D-toets of het contextmenu. Er kan door de overige dagboeken worden gebladerd. Eventueel kunnen regels uit andere dagboeken worden gekopieerd.
– Ook vanuit het grootboekkaartvenster kunnen regels worden gekopieerd voor bv. tegenboeken van kruisposten.
– In het dagboekvenster en Importvenster kunnen grootboekkaarten ook worden geopend vanuit het grootboekvenster.
– Met de Del-toets kan een bedrag-veld/kolom worden leeggemaakt. Dit kan worden ingesteld in Onderhoud/ Instellingen/ Bedragvelden.
– Bij het splitsen van regels kunnen nu direct de omschrijving en grootboekrekening worden ingeven.
– Aan het dagboekvenster is een venster Invoertips (I) toegevoegd.
– Aan het dagboekvenster zijn de volgende functies toegevoegd: Ctrl-F = Zoeken, Crtl-Home=Top, Ctrl-Down=Bottom.
– De Eindsaldi afschriften kunnen nu worden afgedrukt/geëxporteerd.
– In het venster Eindsaldi afschriften kunnen voortschrijdende saldi per regel worden getoond.
De invoervelden van het dagboekvenster zijn voorzien van eigen contextmenu’s (rechter muistoets).

Kopiëren journaalposten:
In memoriaaldagboeken kan nu een journaalpost worden gekopieerd voor bv. periodiek terugkerende boekingen. Gekopieerd kan worden uit memoriaaldagboeken van huidig en vorig boekjaar.
Voor de nieuwe journaalpost kunnen volgnummer, datum en omschrijving worden aangepast. Eventueel kan een journaalpost worden geïnverteerd.
– De datum van een journaalpost kan worden gewijzigd.
– Journaalposten (een of meer) kunnen worden hernummerd.
Deze functies bevinden zich in het context-menu (F2).
– De journaalpost van het loonprogramma Loon/RoosRoos kan worden geïmporteerd.

Zoeken via kolomkoppen:
– Met Ctrl-F kan in de kolomvensters worden gezocht op omschrijving.
– Met F3 kan herhaald worden gezocht, met F4 herhaald in andere richting. Met deze toetsen kan ook verder worden gezocht nadat het zoekvenster is gesloten.
– De volgende opties zijn toegevoegd: Vanaf begin/Vanaf eind/Omlaag/Omhoog.

Gekoppelde woorden:
– De max. lengte van Gekoppelde woorden (AutoAanvullen) in de omschrijvingskolom is nu 30 tekens.
– Er kunnen hoofd- en kleine letters worden gebruikt.
– Er kan nu tekst achter AutoAanvullen-woorden kunnen toegevoegd.
– Het bedrag van de vorige koppelwoord-boeking kan worden overgenomen door in de tabel het $-teken achter het koppelwoord te plaatsen.

Openstaande posten:
– Betalingen in het Tussenbestand Import worden nu ook gecontroleerd.
– Het openen van de vensters openstaande posten is versneld. Dit is vooral merkbaar als in een dagboek een venster voor de tweede keer wordt geopend.
– Creditnota’s kunnen direct op een factuur worden afboekt door vermelding van het factuurnummer in de omschrijving.
– De inhoud van het overlopende posten-bestand kan worden afgedrukt.
– Aan de OpenstaandePostenlijst is de kolom (Bedrag) Open toegevoegd.
– In de Openstaande posten worden nu ook de openstaande (overlopende) posten van vorig jaar getoond.
– De facturen in het venster Openstaande posten kunnen worden gesorteerd op Factuurnummer of Klantnaam.
– Gezocht kan worden op nummer of naam, afhankelijk van de sortering, door de eerste cijfers of letters van nummer of naam in te geven.

Importeren (Telebankieren):
– Telebankieren gegevens van de Frieslandbank kunnen worden geïmporteerd.
– Aan het importvenster zijn de knoppen Bewerken en Toevoegen toegevoegd zodat deze bewerkingen direct kunnen worden uitgevoerd.
– De breedte van het venster tussenbestand import is instelbaar gemaakt.
– Voor de omschrijving wordt het lettertype Lucida Console gebruikt.
– De instelling ‘Afwijkende bedragen boeken in factuurprogramma’ is toegevoegd aan de instellingen van Importeren Verkopen (Facturen).
– In de instellingen voor Bankrekeningen is het veld ‘Alle uitgaven boeken op’ (gbkrek) toegevoegd.
– Let op: Voor import van dagboekmutaties en journaalposten dienen aparte importregels (zoals voor Postbank etc.) te worden aangemaakt welke de naam Dagboek(en) of Journaalpost(en) heeft. Zie voor verdere uitleg de helptekst van het importvenster.

Jaarafsluiting/Historiejaren:
– Tijdens de Jaarafsluiting wordt een backup van het af te sluiten jaar in de backup-map van het historiejaar (bv. \Data\2006\Backup) geplaatst.
– Bij verwijderen van oude backups worden de drie meeste recente backups ook in genoemde map geplaatst.
– Na de jaarafsluiting worden snelkoppelingen van de laatste vijf beschikbare historiejaren onderin het hoofdvenster geplaatst.
– Als het jaartal van het huidig boekjaar niet volgt op het laatste historiejaar wordt in het menu Vorige boekjaren en in de snelkoppeling niet het jaartal vermeld, maar de naam ‘Huidig Jaar’.
– Als het ingestelde jaartal van een (historie-) administratie niet overeenkomt met de mapnaam, wordt dit bij openen van de administratie gemeld.
– Er zijn foutlogboeken toegevoegd voor de functies Eindbalans overnemen en Definitieve jaarafsluiting.
– De eindbalans van vorig boekjaar kan opnieuw in het huidige boekjaar worden overgenomen in Onderhoud/ Grootboektabel/ Contextmenu.
– Bij een herhaling van een jaarafsluiting kon de historie niet worden overschreven. De keus is toegevoegd aanwezige historiebestanden te overschrijven.
– In de naam van backup-bestanden gemaakt tijdens de jaarafsluiting is het jaartal opgenomen.
– De optie ‘Openstaande posten vorig boekjaar meenemen’ is toegevoegd.
– De automatische Btw-journaalpost is gecorrigeerd. Deze werd in sommige gevallen niet aangemaakt.
– Historie-mappen kunnen nu binnen het programma worden aangemaakt. Zodoende kunnen na kopiëren van het programma ook historie-backups worden teruggezet.
– In het menu Onderhoud/Diversen kunnen (oude) historiejaren (mappen) worden verwijderd.

Afdrukken:
– Voor het afdrukken van dagboeken, grootboeken en balansen kan direkt een periode worden ingegeven.
– Het Rekeningschema kan worden afgedrukt op volgorde van verdichting.
– De VW/Balans kan op ZoekCode worden afgedrukt.
– Alle lijsten kunnen ook op liggend A4 worden afgedrukt. De omschrijvingskolom wordt dan op maximale breedte afgedrukt. De oriëntatie (staand/liggend) dient te worden ingesteld op de standaardprinter.
– Aan Opvragen Proef/Saldibalans is de Beginbalans toegevoegd. Bij het afdrukken kan worden aangegeven of ook de beginbalans moet worden afgedrukt.
– In Instellingen/Diversen kan een perforatie-marge voor lijsten worden ingesteld.
– Ingesteld kan worden of de programmanaam Minipak (Pro) op de lijsten wordt afgedrukt.
– In Afdrukken VW/Balans kan worden aangegeven of de Balans op een nieuwe pagina moet worden afgedrukt.
– Aan Afdrukken/Dagboeken/Exporteren is het Minipak-formaat toegevoegd. Dit formaat kan in Excel worden geïmporteerd en bewerkt. Na bewerking kan het bestand weer in Minipak worden geïmporteerd. Op deze wijze kunnen bulkmutaties eenvoudig worden uitgevoerd.
– Aan Afdrukken Grootboekkaarten is de keuze Mutaties Fin. Dagboeken afdrukken J/N? toegevoegd.
– Aan Afdrukken ProefSaldi-balans is de keuze Lege kaarten afdrukken J/N? toegevoegd.
– Budgetten op grootboekrekening kunnen ook verdicht worden afgedrukt.

Openen (digitale) documenten (boekingsstukken):
In de dagboek-, grootboekkaart- en zoeken dagboekregel-vensters kunnen (digitale) boekingsstukken worden geopend (bekeken). Door op een bepaalde regel Ctrl-O (Openen) te drukken, wordt gezocht naar een bestand met dezelfde naam als het Volgnummer (stuknummer) van de boekingsregel, b.v. 41536.PDF. Digitale boekingsstukken dienen dus als naam het Volgnummer van de boekingsregel te hebben.
In Onderhoud/Instellingen/Bestanden/Documenten kunnen de gebruikte extensie en de locatie (map) van de bestanden worden vastgelegd. Zie verder de helptekst in dit venster.

Alleen Lezen -licentie:
– Voor klanten van administratiekantoren is een Alleen Lezen-licentie beschikbaar voor 74,50 euro excl. btw. Er kan dan regelmatig een bijgewerkte administratie aan de klant worden verstuurd, zodat deze zijn actuele cijfers kan inzien. Een administratie kan via email worden verstuurd en kan worden geïmporteerd door te dubbelklikken op de bijlage van de email.

Diversen:
– Bij exporteren van dagboeken en grootboekkaarten naar formaat tab-gescheiden (voor oa. Excel) zijn de opties Lijstkop, Beginsaldi en Eindsaldi/Totalen toegevoegd, zodat lijsten kunnen worden opgemaakt in Excel.
– In Instellingen/Btw kan worden opgegeven of bij het openen van het BtwOverzicht de btw direct moet worden berekend. Omdat standaard het hele Jaar werd berekend duurde dit bij grote administraties soms lang.
Tevens wordt bij automatische berekening direct het juiste kwartaal ingezet.
– Bij het verwijderen van een betaling (Verkoop/Inkoop) wordt deze betaling ook verwijderd in het factuurprogramma. Zodoende kan een betaling in beide programma’s worden gecorrigeerd.
– In Financiële Verkoop- en Inkoopdagboeken kunnen nu dubbele factuurnummers worden gebruikt (bv. bij splitsen), ook als in de dagboektabel een Inkoop/Verkoop-vermelding voor deze dagboeken aanwezig is (was voorheen niet mogelijk).
– Het AfletterVenster kan worden gesorteerd op alle kolommen.
– Bij Doorlopende volgnummering wordt deze bij import van dagboekgegevens direct ingezet.
– De lijst Budgetten kan nu worden geëxporteerd.
– Bij multi-user gebruik kan een tweede gebruiker nu ook inloggen als de hoofdadministratie geopend is.
– De Tabel gekoppelde woorden wordt na wijziging gesorteerd op alfabetische volgorde.
– Op de Btw-specificatie zijn de tarieven Laag en Nul toegevoegd.
– De max. lengte voor bedragvelden is verhoogd naar 11 posities. (999.999.999,99).
– De snelkoppeling ‘Afsluiten’ wordt (na wijziging) altijd links onderaan geplaatst.
– Backup-bestanden kunnen, om blokkering bij verzending via email te voorkomen, zonder versleuteling worden gemaakt.
– In de naam van de backupbestanden is het boekjaar toegevoegd. Bij een gebroken boekjaar zijn beide jaartallen opgenomen.
– In het GrootBoektabel-venster is een Omzetrek-kolom toegevoegd.
– Aan Importeren Grootboektabel is een importfouten-verslag toegevoegd.
– Aan Bestanden/Leegmaken/Alle dagboeken is de optie ‘Beginsaldi verwijderen J/N’ toegevoegd. Tevens kan een te verwijderen periode worden aangegeven.

Versie 1.23 (12-08-2005)

 • Boeken dagboeken:
  – De breedte van het boeken dagboeken-venster kan nu worden ingesteld door de rand van het venster met de muis te verplaatsen. Hiermee wordt de breedte van de omschrijvingskolom groter of kleiner gemaakt. De breedte van het venster voor financiële en memoriaaldagboeken kan apart worden ingesteld. De ingestelde breedte wordt onthouden.
  – De in het dagboekvenster aanwezige pulldownlijsten voor de kolommen Af/Bij, Btw-tarief en, voor zover ingeschakeld, GrootboekTabel, zijn vervangen. De breedte van de lijst is aangepast aan de opties en de pulldown-knop is smaller gemaakt. De functionaliteit is enigszins gewijzigd. De geselecteerde optie volgt niet meer automatisch de muis, en selectie geschiedt door dubbelklikken. Selectie is ook mogelijk via Up/Down of het intoetsen van een eerste letter of cijfer, waarna de keus met Enter kan worden bevestigd.
  – in Instellingen/Diversen kan de verticale schuifbalk (scrollbar) worden ingeschakeld.
  – In het contextmenu is de optie Eindsaldi Afschriften toegevoegd, waarin totalen mutaties Debet/Credit en eindsaldi per afschrift zijn opgenomen. Voorwaarde is dat afschriftnummers aan de mutaties zijn toegevoegd. Er kunnen ook Totalen per maand (zonder afschriftnrs) worden geproduceerd, ter controle van b.v. Rabobank-afschriften.
  – In Instellingen/Grootboekrekening kan worden opgegeven of de GrootboekTabel gelijktijdig opent met het openen van het Dagboekvenster.
  – De grootboekrekening van een dagboekmutatie kan direkt wordt gewijzigd door selectie van een rekening uit de geopende GrootboekTabel. Deze mogelijkheid kan worden opgegeven in de Instellingen. Hierbij kunt u tevens opgeven of moet worden gewaarschuwd voordat een rekening direct wordt gewijzigd.
  – Er kan nu ook direct een Kostenplaats aan een mutatieregel worden toegevoegd zonder de regel te openen. Dit kan door een kostenplaats uit de tabel (Ctrl-K/Contextmenu) te kiezen. Hiermee kan een kostenplaats ook worden gewijzigd.
  – Met Ctrl-Z (Zelfde stuknr) wordt behalve Volgnummer en Datum ook de omschrijving gekopieerd.
  – In het venster Boeken dagboeken kan de vorige omschrijving worden herhaald door de F5-toets te drukken.
  – Bij wijzigen van een omschrijving waarbij de cursor met de muis midden in tekst werd geplaatst, werd de hele omschrijving verwijderd. Dit is gecorrigeerd.
  – Als in een Verkoop- of Inkoopdagboek de grootboektabel wordt geopend wordt de cursorbalk op de eerste omzet- of kostenrekening geplaatst.
  – In een Memoriaaldagboek kan per regel of journaalpost worden verwijderd.
  – Via het contextmenu kunnen Volgnummers automatisch worden toegevoegd. Genummerd wordt vanaf de huidige regel t/m de laatste regel. Dit kan alleen in financiële dagboeken.

 • AutoAanvullen omschrijving:
  Woorden welke voorkomen in de lijst Gekoppelde woorden kunnen nu d.m.v. AutoAanvullen uit deze lijst worden geselecteerd. Door de eerste letter in te geven wordt een woord uit de lijst in het omschrijvingsveld geplaatst. Door meerdere letters in te toetsen kan een nadere selectie worden gemaakt. AutoAanvullen kan worden ingesteld in Onderhoud/Grootboekrekening.

 • Grootboektabel:
  – Bij Btw-tarief kan nu de waarde ‘Geen’ worden ingesteld. Uitsplitsing van Btw is dan voor deze rekening niet toegestaan. Dit is o.a. van toepassing op debiteuren- en crediteurenbetalingen en kruisposten.
  – De Meest voorkomende boeking (Af/Bij) kan worden ingesteld op ‘Wissel’. Voor b.v. Kruisposten kan dan in Kas altijd Af en voor Bank altijd Bij worden ingesteld. Zie verder de Helptekst.
  – Aan het Contextmenu is de mogelijkheid toegevoegd de Eind-balans van vorig boekjaar over te nemen.
  – De lengte van de omschrijving van de grootboekrekeningen is verhoogd van 30 naar 40 tekens.

 • DagboekTabel:
  – De tegenrekening voor een financieel dagboek nu direct worden aangemaakt en gekozen worden uit de GrootboekTabel.
  – Aan de Dagboektabel is de kolom Beginsaldo toegevoegd.
  – De lengte van de dagboekomschrijvingen van 20 naar 25 tekens.

 • Verkoop/Inkoopdagboeken:
  Voor een betere werking van het programma is aan de DagboekTabel de kolom ‘Verk/Ink’ toegevoegd. Als u gebruik maakt van verkoop- en/of inkoopdagboeken wordt aanbevolen in de DagboekTabel de verkoop- en/of inkoopdagboeken als zodanig te markeren.
  Dit heeft vooral betrekking op de Openstaande Postenlijst en Doorlopende Stuknummering Hiermee kan o.a. worden voorkomen dat dubbele factuurnummers (VlgNrs) worden ingevoerd in Verkoop- en/of Inkoopdagboeken. Tevens wordt voorkomen dat op gekoppelde grootboekrekeningen wordt geboekt.

 • Doorlopende stuknummering:
  In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden aangegeven of de stuknummering (VolgNrs) moet doorlopen over verschillende financiële dagboeken. Dit kan worden gebruikt als u boekingsstukken (facturen/nota’s) voor meerdere dagboeken in een aparte map (dus niet bij de afschriften) wilt archiveren. Terugzoeken van een boekingsstuk kunt u dan in het programma doen (zie Opvragen/Zoeken dagboekregels), waarna u adhv. het volgnummer het boekingsstuk snel kunt terugvinden in de map.

 • Maximum bedragen:
  In Instellingen/Bedragvelden kan de lengte van in te voeren bedragen worden ingesteld op 9 of 10 cijfers (incl. decimalen). Bij 10 cijfers is het maximum van de balanstotalen 1 miljard euro.

 • Consolidatie:
  De consolidatie-module is toegevoegd. Hiermee kunnen de resultaten van meerdere administraties worden samengevoegd tot een administratie. Zie verder de helptekst.

 • Afletter-venster:
  Aan het programma is een afletter-venster toegevoegd, in het venster Opvragen/ Grootboekkaarten. Zie verder de helptekst in dit venster.

 • Lijsten:
  – Het lettertype van de lijsten kan worden gewijzigd in Instellingen/Diversen.
  – Tevens kan de lettergrootte van de programma- en administratienaam bovenaan de lijsten in Instellingen/ Diversen/ kleine LijstKoppen op een kleiner formaat worden ingesteld.
  – De meeste lijsten, waaronder Proef- en Saldi-balans, VerliesWinst en Balans, kunnen nu geëxporteerd worden naar TAB-gescheiden formaat. Dit formaat kan worden geïmporteerd in Excel, waarin de lijsten kunnen worden opgemaakt. Bij export kunnen de verschillende formaten worden gekopieerd naar klembord of worden opgeslagen in een exportbestand. Een tab-gescheiden lijst kan worden geplakt in Excel.
  – De V/W-Balans kan worden geëxporteerd naar RTF (Rich Text Format)-formaat dat in Word kan worden geopend.
  – In Instellingen/Diversen kan worden aangegeven of Omschrijvingsregels tijdens afdrukken van lijsten moeten worden gesplitst over meerdere regels.
  – Afdrukken vanuit het Voorbeeld-venster loopt nu via de standaard printerdialoog.
  – Afdrukken/Dagboeken kan nu worden gesorteerd op grootboeknummer.

 • Menu-structuur:
  – Aan het menu Onderhoud is het submenu Bestanden toegevoegd. De Backup terugzetten- module is verplaatst naar dit submenu. De modules Reorganisatie, Leegmaken, Grootboektabel importen en Backup Terugzetten (oud) zijn verplaatst van het submenu Diversen naar het submenu Bestanden.
  – Het tabblad Boekjaar van de Instellingen is naar achteren verplaatst. Boekingsperiode en soort boekjaar (kalender/gebroken) zijn op dit tabblad samengebracht. De opmaak van de overige tabblad is verbeterd.

 • TotaalBackup:
  Aan het menu Onderhoud/Bestanden zijn ook de modules TotaalBackup Aanmaken en -Terugzetten toegevoegd. Met de Aanmaak-module kan in de hoofdadministratie een backup worden gemaakt van alle administraties met bijbehorende historie-jaren. Behalve voor beveiliging kan deze ook worden gebruikt om Minipak naar een nieuwe of andere PC te verplaatsen. Nadat het Minipak-programma op de nieuwe PC is geïnstalleerd, kan de totaalbackup worden teruggezet.
  Voor versleuteling van backup-bestanden kan nu worden gekozen voor de algemene of de private sleutel. Als met de private sleutel is versleuteld, kan een backup alleen teruggezet (geopend) worden als men over de licentiegegevens beschikt.

 • Administraties (Pro):
  – Bij aanmaak van een nieuwe administratie kan nu worden gekozen welke administratie uw wilt kopiëren, of dat een blanco administratie moet worden aangemaakt (Geen).
  – De tabel kan alfabetisch worden gesorteerd, en regels kunnen verticaal worden verplaatst met de shift-up/down-toetsen.

 • Openstaande postenlijst (Pro):
  – Aan de Openstaande postenlijst is het aantal dagen open toegevoegd.
  – Op de lijst worden nu per factuur de betalingen met omschrijving afgedrukt. Zodoende is beter vast te stellen of een betaling op de juiste factuur wordt geboekt.
  – Tevens wordt bij gelijktijdige betaling van meerdere facturen het totaalbedrag tussen haken bij de deelbetaling afgedrukt.
  – Er kunnen nu een herkenningscode voor Factuurnummers in een betalingsomschrijving worden opgegeven. Dit is alleen nodig als er in omschrijvingen ook andere dan factuurnummers voorkomen.
  – Gesplitste facturen in een financieel In/Verkoopboek worden nu getotaliseerd.
  (Als een financieel dagboek in de dagboektabel wordt gemarkeerd als In- of Verkoopboek is splitsen niet meer mogelijk. Dit kan wel en een memoriaal In- of Verkoopboek.)
  – Bij subtotalen per debiteur/crediteur wordt standaard getotaliseerd op de hele naam van een factuur. Er kan nu een code worden ingesteld zodat alleen op het eerste deel van de omschrijving (naam) wordt getotaliseerd. Achter de naam kan dan b.v. een factuurnummer worden opgegeven.
  – In Verkoop- of Inkoopdagboek kan het afdrukken van b.v. oninbare facturen worden onderdrukt door in de omschrijving de Overlopende postenCode (@) op te nemen.
  – De code voor Overlopende posten (nu ‘@’)(facturen van vorig boekjaar) kan worden ingesteld.
  – Het scheidingsteken voor meerdere factuurnummers in een betaling (‘/’) kan nu worden ingesteld.
  – Aangegeven kan worden of betalingen zonder faktuurnummer moeten worden afdrukt.
  – Bij selectie van Openstaande posten in een memoriaaldagboek werden debet en credit verwisseld.
  – Dubbel betaalde facturen werden niet in het Openstaande posten-venster van het boeken dagboeken-venster getoond.

 • Electronische Btw/ICL-aangifte:
  – In het venster Opvragen/BtwOverzicht/Aangifte/Instellingen/Koppelingen kunnen een aantal rubrieken van de Btw-aangifte worden gekoppeld aan 1 of meer grootboek-rekeningen. Op deze wijze kunnen b.v. inkopen vanuit het buitenland in de boekhouding op daarvoor bestemde grootboekrekeningen worden geboekt en per Btw-periode worden getotaliseerd per rubriek. Zie verder de helptekst in het programma.
  – Mits genoteerd in de omschrijving van mutaties op de omzetrekeningen worden de btw-nummers van klanten overgenomen in de Opgaaf ICL. Zie ook de Helptekst en de hierboven beschreven koppelingen.
  – Bij import van facturen kan worden aangegeven of voor EU-klanten de Btw-nummers worden overgenomen in de omschrijving van de mutatie-regels omzet.
  – De Landcode werd niet op de ICL-lijst afgedrukt. Dit is gecorrigeerd.
  – Aan de ICL-lijst is een totalen-pagina toegevoegd met daarop totalen per rubriek en omzetrekeningen.

 • Btw-overzicht:
  – Op de Btw-specificatie is Btw-tarief Blanco toegevoegd. Onder normale omstandigheden komt dit niet voor.
  – De totalen van het Btw-overzicht, de Btw-specificatie en de Btw-kaarten gaven onder bepaalde omstandigheden niet dezelfde cijfers. Dit is gecorrigeerd.
  – Voor een juist overzicht dient de Btw-afdracht voor een bepaalde termijn in de maand volgende op deze termijn te worden geboekt. Als de boekdatum buiten deze maand valt, kan dit worden gecorrigeerd door de btw-termijn (1e kwartaal etc.) in omschrijving te vermelden.

 • Importeren Internet/Telebankieren (Pro):
  – De datum van een regel kan worden gewijzigd in het contextmenu (Rechter muistoets).
  – Rabobank MT940(Swift)-formaat bestand kan worden geïmporteerd.
  – Het downloadbestand van Mijn Postbank kan met beide datumformaten worden geïmporteerd.
  – De mogelijkheid is toegevoegd CSV-export-bestanden van de ING-bank Mijn ING-bankieren te importeren.
  – De overlopende boekingsdatums van het ABN-Amro en SNS MT940-bestand werden niet goed geïmporteerd. Dit is gecorrigeerd.
  – In de Instellingen kan worden verwezen naar een algemene Kostensoorten (conversie)tabel.
  – Aangegeven kan worden of Btw moet worden uitgesplitst. In KostensoortenTabel kan dit worden onderdrukt met het ‘#’-teken.
  – In het Tussenbestand Importeren Grootboekrekening en Btw-tarief kunnen nu worden geselecteerd uit een pulldown-lijst.
  – Er kunnen nu meerdere regels worden gemarkeerd voor het toevoegen van een Grootboekrekening of een Kostenplaats. Regels kunnen worden gemarkeerd met de Shift-Up/Down-toetsen, Ctrl-X of Ctrl-A (Alles). Dit kan ook met de muis via Ctrl-klik (enkel) of Shift-klik (groep).
  De Kostenplaatsentabel kan worden geopend via Ctrl-K (Zie contextmenu).
  – Op rekeningen waarvoor Btw-tarief ‘Geen’ is opgegeven kan geen Btw meer worden geboekt.
  – Er kan niet meer worden geboekt op gekoppelde/gebonden rekeningen.
  – Bij toevoegen van een Nieuwe kostensoort worden gewijzigde regels niet meer gecorrigeerd.
  – Met Alt-G kan worden gewisseld tussen tussenbestand en grootboektabel.
  – bij gebruik van ZoekCodes kan de grootboektabel hierop worden gesorteerd.
  – In het tussenbestand kunnen Volgnummers automatisch worden toegevoegd. Genummerd wordt vanaf het laatst ingevoerde volgnummer van het dagboek of het laatste doorlopende stuknummer.
  – Deze optie is, samen met Splitsen en Verwijderen, opgenomen in het contextmenu (rechter muistoets).

 • Importeren fakturen:
  – Er kunnen nu import-instellingen voor meerdere factuuradministraties worden aangemaakt. De importregel voor import van Verkoopfaxuren dient te beginnen met “Verkopen”.
  – Aangegeven kan worden of het klantnummer uit Minipak Factuur, mits aanwezig, aan het begin van het omschrijvingsveld moet worden geplaatst, eventueel gevolgd door de bij Afdrukken/Openstaande Posten ingestelde klantcode. Het klantnummer kan dan worden gebruikt voor totalisering binnen de Openstaande Posten-lijst.
  – Bij import van facturen kan worden aangegeven of voor EU-klanten de Btw-nummers worden overgenomen in de omschrijving van de mutatie-regels omzet. Dit voor vermelding op de opgaaf ICL.

 • Importeren Inkoopfacturen:
  InkoopFakturen aangemaakt in de Inkopen-module van Minipak Factuur kunnen nu ook in het boekhoudprogramma worden geïmporteerd. In het import-venster dient daartoe een importregel te worden aangemaakt waarvan de naam begint met “Inkopen”. Er kunnen facturen van meerdere factuuradministraties worden geïmporteerd.

 • Correcties:
  – Het Euro-teken kan nu in de mutatieomschrijving worden gebruikt.
  – Sommige PC’s liepen vast bij het laden van de hoofdvenster-achtergrond.
  – Bij het maken van een Autobackup naar diskette bij het afsluiten van het programma ontstond een foutmelding.
  – Bij het totaliseren van Kostenplaatsen per grootboekrekening werden Debet- en Creditbedragen onjuist berekend.
  – Bij invoer van dagboekmutaties konden bij btw-tarieven N (Nul) en V (Verlegd) btw-bedragen worden ingegeven.
  – In de Import-instellingen konden grootboekrekeningen niet worden verwijderd.
  – Bij import van dagboekmutaties (Boeken/Importeren) wordt bij een ontbrekend btw-bedrag de btw berekend volgens het vermeldde btw-tarief.

 • Diversen:
  – Een aantal vensters, waaronder Boeken dagboeken en Importeren, zijn aangepast voor het gebruik van de (breedte-) resoluties 1280 en 1152 pixels. Het aantal regels per venster kan worden verhoogd door het hoofdvenster naar ‘full screen’ te vergroten.
  – Bij het Opvragen/Afdrukken van de Balans per deel-periode cumulatief worden nu ook de beginsaldi meegeteld.
  – Mappen en Bestanden worden nu geselecteerd in een horizontaal schuifveld.
  – Licentiegegevens kunnen worden geïmporteerd door de licentie-email te kopiëren naar het klembord en daarna het licentie-venster te openen, of als deze al geopend is, te plakken door Alt-P te drukken.
  – In vensters waar een contextmenu (rechter muistoets) beschikbaar is kan deze via een kleine knop worden geopend.
  – In het venster Onderhoud/Bestanden/Leegmaken kan nu per dagboek worden leeggemaakt.
  – In het venster Onderhoud/Bestanden/Rekeningschema’s kan een keuze worden gemaakt uit een aantal (nog te installeren) rekeningschema’s. Deze keuze kan ook gemaakt worden, als het programma voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, tijdens het opstarten.
  – Op de website is de cursus ‘Boekhouden met Minipak’ beschikbaar.

VERSIE 1.22 (02-12-2004)

 • Basis-versie/Pro-versie:
  Minipak Boekhouding is gesplitst in een Basis- en een Pro-versie. De modules Onbeperkt aantal administraties, Import Internet/ Telebankieren, Openstaande posten, Kostenplaatsen/ projecten en Budgetten zijn alleen beschikbaar in de Pro-versie.

 • Boeken dagboekmutaties:
  In het dagboekvenster kunnen nu de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:
  – Regel tussenvoegen boven huidige regel (Ins)
  – Regel knippen/kopiëren/plakken (Ctrl-X/C/V)
  – Regel Omhoog/Omlaag schuiven (Shift Up/Down)
  – Regel splitsen (Ctrl-R)
  – Verwijderde regels bekijken/kopiëren (Ctrl-D)
  Deze functies zijn allen opgenomen in het context-menu, dat kan worden geopend met de rechter muisknop.
  In het Grootboekvenster van het dagboekvenster kan nu gezocht worden op het 1e cijfer/letter van een rekeningnummer of code.

 • Lengte omschrijvingsveld:
  De lengte van het Omschrijvingsveld van dagboekmutaties kan in Instellingen/ Tekstvelden worden ingesteld op 30 of 60 tekens. Standaard wordt 30 tekens ingesteld.

 • Gebroken boekjaar:
  In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden aangegeven of de administratie een gebroken boekjaar betreft. Als deze optie wordt aangevinkt, kan op het tabblad Boekjaar een begin- en eindmaand van het boekjaar worden opgegeven.

 • Budget-module: (Pro-versie)
  In het Afdrukmenu is de budgetmodule toegevoegd. Budgetten kunnen worden ingevoerd op Grootboekrekening- en op Kostenplaats-nivo. Overzichten kunnen worden afgedrukt met jaar- kwartaal- en maandtotalen, afdrukken T/m maand, Jaaroverzicht op Grootboekrekening, verdicht of met subtotalen.

 • Elektronische aangifte BTW/ICL:
  In het Btw-overzicht is de knop Aangifte toegevoegd, waarmee bestanden voor de elektronische aangifte BTW en de opgaaf ICL (IntraCommunautaire Leveringen) kunnen worden aangemaakt en verzonden.
  Voor verzending van de aangiftes dient de verzend-module te worden gedownload en geïnstalleerd. Deze is beschikbaar op de download-update-pagina. Zie verder 
  Btw-aangifte.
  De knop Berekenen in het Btw-overzicht is vervallen; berekenen gebeurt nu
  direct bij openen van het venster.

 • Automatische backups:
  In Onderhoud/Instellingen/Bestanden kan worden opgegeven of er automatisch backups per dag, week of bij afsluiting van het programma moeten worden gemaakt.

 • Importeren Tele/Internetbankieren: (Pro-versie)
  – Het is nu mogelijk geïmporteerde regels te splitsen in meerdere bedragen. Na splitsing kunnen omschrijving en grootboekrekening van de gesplitste regels worden aangepast.
  – In Kostensoorten kan een regel ‘TUSSENREK’ worden opgenomen. Alle niet ingedeelde regels worden dan op deze rekening ingedeeld.
  – Er kunnen nu meerdere rekeningen aan het import-tussenbestand worden toegevoegd en tegelijk worden bewerkt en geïmporteerd in de dagboeken.
  – Grootboekrekeningen kunnen nu ook worden gezocht/ ingevoerd d.m.v. de Zoekcode, i.p.v. het grootboeknummer.
  – De knop Verwijderen is vervallen; Verwijderen van regels is nog wel mogelijk via de Del-toets.
  – Gewaarschuwd wordt als er mutaties met een eerdere datum dan de laatste regel in een dagboek worden geïmporteerd.
  – Het Tussenbestand Import vertoonde bij navigatie instabiliteit. Dit is gecorrigeerd.

 • Importeren dagboekmutaties:
  De mogelijkheid is toegevoegd om dagboekmutaties vanuit een tabgescheiden bestand te importeren. Een tabgescheiden bestand kan o.a. en Excel worden aangemaakt. Er kunnen zowel financiële- als memoriaaldagboeken worden geïmporteerd. Zie verder de helptekst in het Boeken/Importeren-venster.

 • Importeren grootboektabel:
  De optie Onderhoud/Diversen/Grootboektabel importeren is toegevoegd. Een tab- gescheiden- of CSV-bestand kan worden geïmporteerd. Zie verder de helptekst in dit venster.

 • Exporteren lijsten:
  De mogelijkheid is toegevoegd om een aantal lijsten te kunnen exporteren in tabgescheiden formaat. Deze kunnen dan worden geïmporteerd in b.v. Excel. Dagboeken, Grootboekkaarten, dagboektabel en grootboektabel kunnen worden geëxporteerd. Bij export van lijsten naar bestand kan direkt een lokatie worden aangegeven. Zie verder de helptekst Algemeen/Exporteren.

 • Kostenplaatsentabel: (Pro-versie)
  De Kostenplaatsentabel kan nu worden aangevuld in dagboekvenster. De tabel kan worden geopend met Ctrl-Up/F6 vanuit het omschrijvingsveld of via het context-(popup)menu. Uit de tabel kan ook worden geselecteerd.

 • Gekoppelde woorden:
  De tabel Gekoppelde woorden kan nu worden aangevuld in dagboekvenster. De tabel kan worden geopend met F7 vanuit het omschrijvingsveld of via het context- (popup)menu. Uit de tabel kan ook worden geselecteerd.

 • Achtergrondmotieven:
  In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden gekozen tussen verschillende achtergrondmotieven of een blanko venster. Er kan ook een eigen achtergrond worden geïnstalleerd.

 • Diversen:
  – De optie Onderhoud/Diversen/Vorige boekjaren verwijderen is toegevoegd. – De Auditfile voor de belastingdienst is vervangen door de nieuwe XML-versie. Deze kan in de toekomst ook dienst gaan doen als uitwisselingsformaat tussen boekhoudpakketten. Deze optie is verplaatst naar Onderhoud/Diversen-menu.
  – Voor het opvragen en afdrukken van VW/Balans per periode kunnen nu ook een begin- en einddatum worden ingegeven. Kies hiervoor uit de periodelijst de onderste optie Selectie. Hierna kan de data worden ingegeven. Zie verder de helptekst in het venster.
  – Als dagboeken per periode worden afgedrukt, worden nu ook begin- en eindsaldo van deze periode vermeld.
  – Op de Btw-specificatie is de omzet uit memoriaal-dagboeken toegevoegd.
  – Afdrukken Openstaande posten op nummervolgorde werkte niet. Ook de subtotalen van de laatste klant werden niet afgedrukt.
  – Als een tekst in een kolom van een regelvenster breder is dan de kolom (de tekst wordt dan afgebroken, gevolgd door een aantal punten) wordt de hele tekst nu zichtbaar gemaakt in een z.g. ‘Hint’ of ‘Tooltip’ (apart tekstvenster) als de muis over het veld beweegt. Dit kan worden uitgeschakeld in Instellingen/Diversen.
  – Bij de periodieke opstart-indexering / totalisering worden niet meer de bijbehorende vensters getoond, maar alleen nog een klein meldingsvenster in de linksonder in het venster.

 • Correcties:
  – De afdrukvolgorde van de verdichtingen is gecorrigeerd. Deze was bij meer dan 9 verdichtingen niet juist.
  – De locatie voor Backup-bestanden kon niet worden aangepast. Dit is gecorrigeerd.
  – Importeren Tele/Internetbankieren: Na het toevoegen/wijzigen van een Kostensoort vanuit het tussenbestand werden eerder ingevoerde grootboekrekeningen weer verwijderd.
  – Bij afwezige stuknummers was de sortering in Opvragen/Grootboekkaarten niet juist. Als 1 of meer stuknummers ontbreken wordt op datum gesorteerd.
  – Na invoeren of wijzigen van de Dagboektabel wordt het venster niet juist ververst.
  – De snelkoppelingen (Alt-…) werkten niet vanuit (pulldown) comboboxen.

VERSIE 1.21 (14-04-2004)

 • Verdichtingen:
  De mogelijkheid is toegevoegd de Balans en VW-rekening in een gecomprimeerde vorm af te drukken. Door totalen van groepen grootboekrekeningen (verdichtingen) af te drukken ontstaan gecomprimeerde overzichten. Verdichtingen kunnen worden gedefinieerd in Afdrukken/VW-Balans/Verdichten. De verdichtingen kunnen ook worden gebruikt om in Opvragen en Afdrukken VW/Balans onverdichte overzichten met subtotalen per groep te produceren. Bij aanmaak van een nieuwe administratie worden de gedefinieerde verdichtingen gekopieerd. Zie verder de helptekst in het programma.

 • Kostenplaatsen:
  In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan worden aangegeven of Kostenplaatsen worden gebruikt. In Afdrukken/Kostenplaatsen kunnen dan Kostenplaatsen worden gedefinieerd en afgedrukt. De code van een Kostenplaats kan tijdens het boeken in het omschrijvingsveld uit een tabel worden geselecteerd door Ctrl-pijl-omhoog te drukken. Een code kan ook met de hand worden ingegeven. Zie verder de helptekst in het programma.

 • Jaarafsluiting:
  Het huidige boekjaar kan nu voorlopig of definitief worden afgesloten. Als voorlopig wordt afgesloten, kunt u na de afsluiting nog wijzigingen in het betreffende (historische) boekjaar aanbrengen. Het historische boekjaar kan daarna alsnog definitief worden afgesloten. Tijdens de jaarafsluiting kan worden aangegeven of de eindbalans moet worden overgenomen. Ook kan worden aangegeven of er een journaalpost voor afboeking van de BTW-saldi moet worden aangemaakt in het memoriaaldagboek. Het verplicht afdrukken van Dagboeken en Grootboekkaarten is vervallen. Een backup is alleen verplicht bij definitieve afsluiting. Zie verder de helptekst in het programma.

 • Telebankieren:
  De importmodule is gewijzigd.
  – Er kunnen nu maximaal 98 vrij in te stellen rekeningen worden aangemaakt.
  – Een import-bestand moet het formaat CSV (Komma gescheiden formaat) of (swift) MT940 hebben. Het programma stelt zelf het formaat vast en verwerkt de import-gegevens op basis van het vastgestelde formaat.
  – Internet-downloads van Postbank (CSV) Rabobank (CSV) en SNS (CSV en MT940) kunnen nu worden geïmporteerd.
  – Om de invoer te vergemakkelijken kunt u aangeven of getallen (rekeningnummers, codes etc.) aan begin van omschrijving moeten worden verplaatst naar het eind van de omschrijving.
  – Ook kunnen (afbreek)woorden in de conversietabel Kostenplaatsen worden ingevoerd om omschrijvingen vanaf dit woord te importeren.
  – De Kostensoortentabel kan nu ook worden aangevuld vanuit het tussenbestand import. In dit venster kan ook worden aangegeven of de tegenrekening moet worden gebruikt als kostensoortcode.
  Zie verder de helptekst van het programma.

 • Gekoppelde woorden:
  In Onderhoud/Instellingen/Grootboekrekening kan een tabel van Gekoppelde woorden worden aangemaakt, waarin woorden kunnen worden gekoppeld aan een grootboekrekening. Door tijdens invoer van een dagboekmutatie één van deze woorden in te geven in de omschrijving, wordt direkt de bijbehorende grootboekrekening gezocht en worden de grootboekrekeninggegevens nummer, naam, Af/Bij en BTW-tarief in de regel geplaatst.

 • Afdrukken Dagboeken/Grootboek/Kostenplaatsen:
  In deze vensters kan nu een periode worden geselecteerd uit een pulldown-lijst. Uit deze lijst kan ook de laatste optie ‘Selectie’ worden gekozen. Bij deze keuze kan zelf een periode worden ingegeven.
  Bij Afdrukken Grootboekkaarten is de optie Lege kaarten afdrukken toegevoegd. Deze optie is ook bij afdrukken Kostenplaatsen aanwezig.

 • Initieel formaat afdrukvoorbeeld:
  In Onderhoud/Instellingen/Diversen kan de grootte (zoom-faktor) van een lijst worden ingesteld waarmee het afdrukvoorbeeld-venster wordt geopend.

 • Diversen:
  – Bij het verwijderen van een administratie kan worden gekozen de mappen en bestanden te verwijderen.
  – Van een aantal sub-vensters worden vorig formaat en -positie onthouden.
  – Aan de programma’s zijn nieuwe bureaubladen (hoofdvenster), iconen en het nieuwe Minipak software-logo toegevoegd.
  – Op de lijst Openstaande posten op omschrijving (naam) kunnen nu ook subtotalen per klant/leverancier worden afgedrukt.
  – Aan het menu Onderhoud is het sub-menu Diversen toegevoegd. De opties Jaarafsluiting, Reorganisatie en Leegmaken bestanden zijn verplaatst naar dit sub-menu. Tevens zijn de opties Snelkoppelingen, Administratie Verzenden, Administratie Importeren en Backup terugzetten (oud) verplaatst van het Systeemmenu (Alt-S) naar dit sub-menu.

 • Correcties:
  Belangrijk: Gebleken is dat bij Backup Terugzetten niet altijd alle gegevens werden teruggezet. Als eerst de bestanden werden leeggemaakt werden de gegevens wel correct teruggezet.
  – Bij afdrukken van de Openstaande posten-lijst werden 2e en volgende deelbetalingen niet afgedrukt.
  – Na selectie van openstaande facturen in het dagboekvenster werkte Zoeken zelfde boekregel niet meer correct.

VERSIE 1.20 (19-01-2004)

 • Snelkoppelingen:
  Menu-opties kunnen nu als snelkoppeling op het buroblad van het programma worden geplaatst. In het Systeem-menu/Snelkoppelingen (Alt-S) kan een selectie van menu-opties worden gemaakt. De snelkoppelingen kunnen worden verplaatst door de rechter muisknop ingedrukt te houden. Standaard worden vijf snelkoppelingen aangemaakt.

 • Venster openen bij opstarten:
  In het snelkoppelingen-venster kan ook een venster worden opgegeven dat automatisch wordt geopend als het programma wordt opgestart.

 • Importeren Girotel/Telebankieren:
  Het aanpassen van omschrijvingsteksten in het tussenbestand is gewijzigd. In een aan te passen veld is nu de hele tekst uit het importbestand beschikbaar. Door delen hiervan te verwijderen kan een tekst worden verkort naar 30 te importeren tekens. Zie verder de helptekst in het programma.

 • Importeren facturen:
  – In de import-instellingen kan worden aangegeven of ook Kredietbeperking in de boekhouding wordt overgenomen en op welke grootboekrekening deze moet worden geboekt.
  – Er kunnen nu ook deelbetalingen worden boekt in de facturering.
  – De opmaak van ImportVerslagen is gecorrigeerd.
  – Het aantal facturen dat van een export-datum is voorzien wordt op het importverslag vermeld.
  – Het totaliseren bij algemene omzetrekeningen is gecorrigeerd.
  – Import-instellingen worden nu per administratie vastgelegd.

 • Diversen/correcties:
  – De optie Afsluiten is uit het hoofdmenu verwijderd.
  – Het Backup maken/terugzetten werkte soms niet goed van/naar diskette.
  – Op de BTW-specificatie werden saldi verkeerd om afgedrukt.
  – Tijdens de probeer-periode trad een fout op bij het openen van het Afdrukken/Proef-Saldibalans-venster.
  – Het aanmaken van administraties werkte soms niet juist.
  – De bedragen op het overzicht Grootboekkaart/Subtotalen waren niet voor alle rekeningen juist.
  – Een af en toe voorkomende opstart-fout (Windows-error in Win98/ME) is gecorrigeerd.
  – Op BTW-grootboekkaarten werden in bepaalde gevallen niet relevante memo-boekingen (zonder bedrag) weergegeven.

VERSIE 1.19 (10-10-2003)

 • Resultaten/Balansen per periode:
  In de Opvraag- en Afdruk-vensters Balansen en VerliesWinst kunnen nu de cijfers per periode worden geselecteerd.
  In het Opvraagvenster VerliesWinst is een Grafiek Resultaten per maand huidig/vorig boekjaar toegevoegd.
  De Proefbalans-cijfers kunnen worden bekeken in- of exclusief beginsaldi.

 • Openstaande Posten:
  Er kunnen Openstaande Posten Verkopen en Inkopen worden bijgehouden. Tijdens het boeken van betalingen kan een venster met openstaande fakturen worden geopend.

 • Verzenden/Importeren administraties:
  Administraties kunnen per email worden verzonden. Verzonden administaties kunnen worden geïmporteerd in een bestaande administratie. Het verzendbestand is een gecomprimeerd en gecodeerd bestand. Deze opties zijn beschikbaar in het Systeem-menu (Alt-S).

 • Gecomprimeerde backups:
  Ook de backup-bestanden worden nu vastgelegd in gecomprimeerde en gecodeerde bestanden. In alle programma-delen worden grote bestandswijzigingen plaatsvinden, zoals sorteren en importeren, wordt een automatische backup gemaakt.

 • Dagboekmutaties:
  In de Instellingen kan worden opgegeven of op aan een dagboek gekoppelde grootboekkaart de dagboekmutaties worden getoond, of alleen cumulatieve regels debet en credit.

 • Kopieren tabel-regels:
  De regels van Grootboek- en Dagboektabel kunnen worden gekopieerd en geplakt via Ctrl-C/Ctrl-V of via een popup-menu (context-menu), dat kan worden geopend met de rechter muistoets.

 • Diversen:
  – Bij invoer van dagboekregels werd het BTW-tarief-veld soms blanco gemaakt als het standaard BTWtarief van de gekozen grootboekrekening ook blanco was. Dit is gecorrigeerd.
  – Importeren Telebankieren (Swift) MT940-bestanden is aangepast. ABN/Amro internetbankieren en andere pakketten kunnen worden geïmporteerd.
  – Bij import van Facturen worden reeds aanwezige facturen genegeerd en nog niet aanwezige facturen geïmporteerd.
  – Het wachtwoord werkt nu ook voor sub-administraties.
  – De opmaak van de kopgegevens van de lijsten is verbeterd.
  – Bij invoer van dagboekregels is in het Datum-veld F10=Kalender vervangen door PgUp. In het omschrijvingsveld kan met PgUp het venster Openstaande Verkoopfacturen worden geopend, met PgDn Openstaande Inkoopfaxuren, met de Up-toets kunnen gelijksoortige boekingen worden gezocht.
  – De auditfile voor de belastingdienst kan direct worden verzonden per email.

VERSIE 1.18 (25-06-2003)

 • Wachtwoord:
  Bij gebruik van een Wachtwoord liep het programma bij het opstarten soms vast. Dit is gecorrigeerd.

 • Kopieren & Plakken dagboekregels:
  Met de Ctrl-C en Ctrl-V-toetscombinaties kunnen nu dagboekregels worden gekopieerd. Dit kan ook d.m.v. een popup-menu.

 • Saldo-controle:
  Om eindsaldi van giro- en bankafschriften te controleren kan met de Ctrl-S-toetscombinatie per regel het saldo t/m deze regel worden geteld.

 • Lengte Omschrijvingsveld:
  De lengte van het Omschrijvingsveld is verhoogd naar 30 tekens. Tevens is de lengte van het VolgNr verhoogd van 4 naar 6 tekens, i.v.m. de import van fakturen.

 • Datum-/Numerieke velden wijzigen:
  In de Instellingen/Bedragvelden kan worden ingesteld of Datum- en Numerieke velden kunnen worden gewijzigd d.m.v. de pijl-omhoog/omlaag- toetsen.

 • BTW-wijzigingen:
  – Het BTW-tarief Verlegd is toegevoegd.
  – De BTW-specificatie is gewijzigd. Deze is nu opgesteld in de volgorde van het BTW-overzicht.
  – De BTW-specificatie is verplaats van AfdrukMenu naar het BTW-overzicht.
  – De BTW-instellingen zijn verplaatst naar het tabblad BTW in de Instellingen.

 • Importeren Verkopen (facturen):
  In Importeren Verkopen/Instellingen zijn de import-instellingen opgenomen die voorheen in het factuurprogramma moesten worden ingegeven. Tevens zijn een aantal controles m.b.t. BTW-tarieven en omzetsoorten gewijzigd. Er kan nu worden gekozen voor Algemene Omzetrekeningen, waardoor het ingeven van OmzetSoorten op de factuur niet meer noodzakelijk is.

 • Diversen:
  – De menu-optie ‘Algemene Instellingen’ is gewijzigd naar ‘Instellingen’.
  – De menu-optie ‘Initialiseren bestanden is gewijzigd naar ‘Leegmaken bestanden’.
  – De menu-opties ‘Indexeren bestanden’, ‘Schonen bestanden’ en ‘Reorganisatie’ zijn samengevoegd onder ‘Reorganisatie bestanden’. De afzonderlijke opties zijn nu beschikbaar in het Systeem-menu. ‘ Reorganisatie’ is hernoemd naar ‘Totaliseren’.
  – Tijdens Totaliseren eventueel te verwijderen niet-sluitende journaalposten worden nu op het scherm weergeven, en kunnen worden afgedrukt.
  – De lijst SubTotalen van GrootboekKaarten kan nu worden afgedrukt en geëxporteerd.
  – Boeken FaktuurBetalingen tijdens Importeren Telebankieren/Facturen is gecorrigeerd.
  – De exportlijst (afdrukken) Grootboeken gecorrigeerd.

VERSIE 1.17 (25-03-2003)

 • Invoeren Memoriaal-dagboeken:
  De controle op het invoeren van reeds aanwezige VolgNummers werkte niet naar behoren. Dit is gekorrigeerd.

VERSIE 1.16 (18-03-2003)

 • Afdrukken grootboekkaarten:
  Grootboekkaarten kunnen bij het afdrukken nu worden gesorteerd op Invoervolgorde, Dagboek/Datum en Datum/Dagboek.

 • Schonen bestanden:
  Als het Mutatiebestand wordt gesorteerd: dit kan alleen op Stuknr/datum als alle dagboekregels een stuknummer (volgnr) hebben. Memoriaal-boeken worden altijd gesorteerd op Stuknr/datum.

 • Invoeren dagboekregels:
  Onder bepaalde omstandigheden bleek het mogelijk om via het menu hetzelfde dagboek een tweede keer te openen of andere dagboekvensters te openen. Dit is niet toegestaan, en derhalve geblokkeerd.
  Er zijn een aantal invoercontroles verbeterd.
  Om invoer van gegevens geheel via het toetsenbord te kunnen doen is de functionaliteit van de Alt-G-toetscombinatie (Grootboektabel openen) uitgebreid. Hiermee kan nu ook worden geschakeld tussen dagboekregels en grootboektabel, ook tijdens invoer of wijziging van een regel.

VERSIE 1.15 (04-03-2003)

 • Importeren Telebankieren:
  Mutatiegegevens van ING Electronic Banking en andere Telebankieren/ InternetBankieren-programma’s welke (swift) MT940-formaat exportbestanden kunnen produceren kunnen worden geïmporteerd.

 • AuditFile belastingdienst:
  Er kan een z.g. AuditFile voor de belastingdienst worden geproduceerd. Dit is een standaardbestand waarmee u uw administratie aan de belastingdienst kunt aanleveren.

 • Initialiseren bestanden:
  Naar keuze kunnen in dit venster Dagboeken, Grootboek en/of DagboekMutaties worden verwijderd. Hiermee kan ook een nieuwe administratie worden geïnitialiseerd of kunnen demonstratiegegevens worden verwijderd.

 • Afdrukken naar Bestand/Klembord:
  Behalve de VerliesWinstRekening/Balans kunnen nu ook Dagboeken en GrootboekKaarten worden afgedrukt naar Bestand of Klembord. Dit kan via de Export-knop in de betreffende vensters.

 • Grafieken:
  De Grafiek (voorheen Statistiek) per GrootboekKaart is uitgebreid met Debet/Credit-cijfers, percentages, en ter vergelijking de cijfers van het vorige boekjaar, mits beschikbaar.

 • Correcties:
  In de Backup-module is een correctie aangebracht vanwege verkeerd verwijderde bestanden tijdens het maken van een backup naar diskette.
  In de Boeken Dagboeken-module is een correctie aangebracht wegens een soms voorkomende foutmelding onder Windows 2000.
  In Memoriaal-dagboeken is invoer van het VolgNummer, dit is het journaalpostnummer, nu verplicht. VolgNummer en Datum kunnen na invoer niet meer worden gewijzigd.

VERSIE 1.14 (03-02-2003)

 • Proefperiode:
  De controle op het aflopen van de Proefperiode van 15 dagen is gekorrigeerd.

VERSIE 1.13 (24-01-2003)

 • Afdrukken VerliesWinst/Balans:
  Een af en toe voorkomende foutmelding bij het afdrukken van VerliesWinst/Balans is gekorrigeerd.

 • Verwijderen grootboekrekeningen BTW:
  Het verwijderen van grootboekrekeningen BTW uit GrootboekTabel (voor een boekhouding zonder BTW-administratie) was niet mogelijk vanwege aanwezigheid in BTW-instellingen. Dit is gekorrigeerd.

 • Sorteren mutatiebestand:
  Het mutatiebestand kan nu worden gesorteerd op Datum of Stuknummer/Datum. Sorteren kan worden gekozen in het venster Schonen bestanden. Voor sorteren is een backup maken verplicht.

VERSIE 1.12 (21-01-2003)

 • Importen Fakturen:
  Aan het programma is de mogelijkheid toegevoegd fakturen vanuit het Minipak Faktuur-programma te importeren.

 • FaktuurBetalingen boeken:
  Tevens is het nu mogelijk om faktuurbetalingen direkt te boeken in het Faktuur- programma. Dit kan bij boeken dagboeken, importeren dagboeken en importeren fakturen.

VERSIE 1.11 (13-01-2003)

 • Opstarten:
  Als het programma voor een tweede keer werd geopend, verscheen er foutmelding. Dit is gekorrigeerd.

 • Help:
  Het was onder Windows 95/98 niet mogelijk de helpsteksten af te drukken. Dit is gekorrigeerd. Tevens is de volgorde van de helpteksten in het helpvenster gewijzigd.

VERSIE 1.10 (18-12-2002)

 • Importeren Girotel:
  De verschillende versies van Girotel blijken verschillende soorten (.CSV) export-bestanden te produceren. Hiervoor zijn enige technische aanpassingen gemaakt.

VERSIE 1.09 (13-12-2002)

 • Importeren Giro/Bank:
  Het importeren van mutatiegegevens van Postbank Girotel en Rabobank Telebankieren bleek onder Windows 2000 en XP niet te functioneren. Dit is hersteld.

 • Datum buiten boekjaar:
  In sommige gevallen werd er een foutmelding gegeven na de waarschuwing ‘Datum valt buiten boekjaar’. Dit is hersteld.

 • Afsluiten Memoriaalscherm:
  Bij het afsluiten van het Memoriaalscherm wordt bij een saldo ongelijk nul de waarschuwing gegeven dat het scherm alleen kan worden afgesloten als het saldo nul is. Bij afsluiten d.m.v. de Sluiten-knop kwam na de waarschuwing het programma vast te zitten. Dit is gekorrigeerd.

VERSIE 1.08 (02-12-2002)

 • Boeken/Grootboektabel:
  Tijdens het boeken kon de grootboektabel met Alt-G meerdere malen worden geopend. Dit is gekorrigeerd. Met Alt-G kan de grootboektabel nu naar voren worden gehaald of naar achter worden geplaatst als in 800×600 resolutie wordt gewerkt.

 • Venster Subtotalen:
  De hoogte wordt nu aangepast aan de desktop-hoogte.

 • Wachtwoord:
  Na selectie van het Wachtwoord-veld in Algemene Instellingen/Diversen konden geen tekens worden ingevoerd. Dit is gekorrigeerd.

 • Nieuwe regels toevoegen:
  In de vensters Dagboek- en Grootboektabel is de tekst van de knop om nieuwe regels aan te maken gewijzigd van ‘Nieuw’ naar ‘Toevoegen’.

 • Demonstratie-gegevens:
  In het bestand dagboekmutaties zijn ter demonstratie een hoeveelheid dagboekmutaties opgenomen, verdeeld over de verschillende dagboeken.

 • Dagboekmutaties verwijderen:
  Deze optie is aan het Onderhoud-menu toegevoegd om de hierboven genoemde demonstratie-dagboekmutaties te kunnen verwijderen. Hiermee worden de bestanden geinitialiseerd.

VERSIE 1.07 (14-11-2002)

 • Importeren:
  Mutatiegegevens van Postbank Girotel en Rabobank Telebankieren kunnen worden geimporteerd.

 • Statistiek:
  Grafische statistiek maandtotalen per grootboekkaart toegevoegd.

 • SubTotalen:
  Per grootboekkaart kunnen subtotalen op omschrijving worden geproduceerd.

 • Vorige jaren:
  Het menu Vorige boekjaren is nu gesorteerd van hoog naar laag.

 • Afdrukken:
  Afdrukken Balansen, VerliesWinst en Rekeningschema over meerdere pagina’s gekorrigeerd.

 • Backup/Restore:
  Lokatie-selectie in backup- en restore-schermen toegevoegd.

 • Boekdatum:
  De datum van een mutatie moet binnen het boekjaar vallen.

 • Proefperiode:
  De controle op het aflopen van de Proefperiode van 15 dagen is gekorrigeerd.

VERSIE 1.06 (22-10-2002)

 • Meerdere Administraties:
  In het menu Onderhoud/Administratie kan een onbeperkt aantal administraties worden aangemaakt.

 • Opstartlogo:
  In het venster Algemene Instellingen/Diversen kan het Opstartlogo worden afgezet.

VERSIE 1.02 (15-08-2002)

 • BTW-administratie:
  De BTW-administratie kan in het venster Algemene Instellingen worden uitgeschakeld.

 • Omzetrekening BTW:
  Een Indicatie Omzetrekening BTW per grootboekrekening is toegevoegd.

VERSIE 1.01 (01-08-2002)

 • Het venster Algemene Instellingen is ingedeeld in Tab-bladen.

 • Voor bedrag-velden kan automatisch de decimaalpunt/komma kan worden toegevoegd.

 • In tekstvelden kan de eerste letter automatisch worden omgezet naar hoofdletter.

Alleen voor gebruikers relevante versie-info wordt vermeld. Technische verbeteringen m.b.t. snelheid, betrouwbaarheid, structuur etc. worden niet genoemd.